Elvedelta

Til forsiden

  CORINE land Cover - arealklassifisering

  Corine Land Cover (CLC) er et program som er igangsatt for arealovervåking og som er etablert i de fleste europeiske land. Arbeidet koordineres gjennom EEA.(European Environment Agency)

  Arealklassifikasjonen som er benyttet her bruker klasseinndelingen fra CLC, men benytter noe mer detaljert inndeling. Under klassifiseringen har vi har benyttet Økonomisk kartverk med markslag der dette finnes, og N50 der det ikke finnes. I tillegg er det brukt noe flybilder som kilde.

  Klassifikasjonen er organisert i et hierarkisk system, hvor vi har benyttet nivå 3. Klassene kan aggreggeres inn i høyere nivå. og kakediagrammene er laget ut fra nivå 1.

  Nivå 3

   By/tettbygd areal med åpen struktur 112
   Industri og handelsområder121
   Områder tilknytta veg/jernbane122
   Havneområder123
   Flyplass124
   Massetak/dagbrudd131
   Deponier132
   Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)141
   Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)142
   Åker og fulldyrka eng/beite211
   Naturlig og overflatedyrka eng/beite231
   Lauvskog311
   Barskog312
   Blandingsskog313
   Heisamfunn i fjellet322
   Strand, dyner og sandflater331
   Fjell i dagen / blokkmark332
   Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333
   Ferskvannsvåtmark411
   Myr412
   Salt/brakkvannsvåtmark, strandsump421
   Elver/kanaler511
   Sjøer,vann og tjern512
   Gruntvannsområder i elver/vann513
   Tidevannsflater521
   Gruntvannsområder i sjø522
   Hav og sjøområder523

  Nivå 1

   Bebygd og annet opparbeidet areal1
   Jordbruksareal2
   Skog og annen fastmark3
   Våtmarker4
   Vann5
  Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal