Til forsiden

Fjelnas utløp i Vinjefjorden

Regine: 113.61 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 100
Kommune : Hemne ( 1612)
Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1421-2
ØKblad : BS121-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BS121-5-2 (VINJEØRA) fra 1978*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11270.66.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12239.63.6
  Havneområder1231.90.2
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)142333
  Åker og fulldyrka eng/beite211184.116.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23190.8
  Lauvskog31137.13.4
  Barskog31228.12.6
  Blandingsskog313110.410.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33343.74
  Elver/kanaler511282.6
  Hav og sjøområder523507.546.4
  SUM1093100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1145.113.3
  Jordbruksareal2193.117.7
  Skog og annen fastmark3219.320.1
  Våtmarker400
  Vann5535.549
  SUM1093100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.06.1986 Flyoppgave: 8992-E6

  Foto


  © Foto: Anne Lise Sørensen


  © Foto: Jan Habberstad - 2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av gneis, båndgneis, foliert granitt, kvartssifer og meta-arkose. Fjellene når opp i ca 100m i nedslagsfeltet. Løsmassedekketer sparsomt, Marin grense er ca 150 mo.h. Dalen utvider seg nederst og har store myrdannelser over de flate partier i eidet over mot Rovatnet. I dalføret er brelv- og elveavsetninger med terrasser i ulike nivå. Elveløpet er samlet med noen bankedannelser og meandrering/kraftige slynger nederst i løpet. Ca 1km opp i elva er en stor banke (Sagholmen) i en sving i elva mens det i utløpet er munningsbanke og en oppgrunnet flate ut i fjorden (deltaplattform).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

   Utpreget flomelv. Elva er påvirket av flo og fjære opp til riksvegbrua. I utløpet av elva er det avsatt flere grusører. Osen har bademuligheter og brukes i undervisningssammenheng.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Godt utviklet elveøyrer sør i utløpet. Viktig strandtype er tangvoller (tangstrand). Tilsammen er det registrert 72 arter og 12 plantesamfunn (Kristiansen 1988). På det høye partiet av den største øra, Øran, fins et feltsjikt med høyvokste grasarter, mens saltsivraudsvingel dominerer på de lave partiene. Flerårig tangvollvegetasjon på odden nord i elvas utløp. Kantskogen domineres av gråor med innslag av selje. To store skogkledde ører midt i elva ovenfor bru. Osen til Fjelna er en middels artsrik strandeng hvor de sjeldne artene strandarve og hestarve fins. Elveosen anses som viktig i botanisk sammenheng.

   Kantvegetasjon
   Tett kantvegetasjon øst i elveosen. Lite kantvegetasjon i elvas nedre del.

   Fugl
   Oppholdssted for ande- og vadefugler. Hvile- og rasteplass for trekkfugl (R.Wingan pers. medd.). Det er jevnlig besøk av ørn i elveosen.

   Fisk
   Laks, sjøørret og ål. Sistnevnte art er sjelden.

   Pattedyr
   Oterlokalitet.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Sentrale og nedre del domineres av tettstedet Vinjeøra, hvor området på nordsida av elva er mest nedbygd.

   Jordbruk
   Landbruksareal på begge sider av elva i den øverste delen av elveosen.

   Forurensning
   Påvirket av forurensning fra landbruk. Ingen data på vannkvalitet.

   Tekniske inngrep
   Bru krysser elva ca. 250 m fra utløpet. Rester av gammel brua nedenfor ny brua. Kraftledning krysser elva nedenfor brua. Spor etter grusuttak på øra, ca. 50 m øst for brua. Store deler av elvas nordside er forbygd.

  Dagens bruk

   Fjelna er laksevassdrag. Områdene på begge sider av deltaområdet er mye brukt til rekreasjon, friluftsformål og turisme. Marina med molo ligger på vestsiden av Vinjefjorden ved utløpet. Indre del av Vinjefjorden utgjør FFNF område 21 i kommunedelplan sjø 2002-2014.

  Planstatus

   Elveørene ved utløpet er båndlagt etter PBL § 20-4, fjerde ledd for regulering etter naturloven

  Vernestatus

   Ingen verneområder. Vinjeøra og utløpet av Fjelna er regional/lokal verneverdig (EDNA).

  Tilrådinger

   Elveosen bør sikres i kommuneplanens arealdel med bestemmelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret