Til forsiden

Søas utløp i Rovatnet

Regine: 119.1B12 (SØA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 101
Kommune : Hemne ( 1612)
Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
Høyde over havet: ca. 14 meter
N50blad : 1421-2
ØKblad : BT122-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BT122-5-1 (SINNES) fra 1978*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112121.4
  Områder tilknytta veg/jernbane1228.51
  Åker og fulldyrka eng/beite211219.125.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2317.10.8
  Lauvskog31194.211
  Barskog31274.38.7
  Blandingsskog31318.72.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33346.25.4
  Myr41222.12.6
  Elver/kanaler51114.31.7
  Sjøer,vann og tjern512332.238.8
  Gruntvannsområder i elver/vann5138.21
  SUM856.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal120.52.4
  Jordbruksareal2226.226.4
  Skog og annen fastmark3233.427.2
  Våtmarker422.12.6
  Vann5354.741.4
  SUM856.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.06.1986 Flyoppgave: 8992-C4


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato:

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består i nedslagsfeltet av gneiser, glimmerskifer, kvartsskifer med mer. Fjellene når opp i ca 600-800 mo.h. Løsmassedekketer sparsomt, men det er en del myrer i området og brelv-og elveavsetninger i dalbunnen. En israndavsetning krysser vatnet utenfor deltaet og danner to markerte odder. Elveløpet er dels forbygd/utrettet før det når ut i deltaområdet, det har også en del banker (midtbanker). I utløpet er det en vifteformet munningsbanke/grusvifte og et mindre oppgrunnet område utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

   Søa har sitt utspring i Rovatnet og utløp i sjøen ved Kyrksæterøra. Søa har sammen med Haugaelva avsatt landarealet Vessøra. Dette arealet er tatt i bruk til industriområde.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Ingen registrerte botaniske verdier.

   Kantvegetasjon
   Ingen kantvegetasjon.

   Fugl
   Deltaet er et viktig rasteområde for våtmarksfugl. Områdets funksjonsverdi for vann- og våtmarksfugl er spesielt stor under vårtrekket. Av karakterarter i denne perioden kan nevnes: storlom, gråhegre, sangsvane, stokkand, krikkand, toppand, kvinand, laksand, siland, fiskemåke og strandsnipe. Sangsvaner har tilhold i området hver seinhøst og vår, men også ellers gjennom hele vinterhalvåret så lenge det er åpent vann i området.

   Fisk
   Ørret, laks og ål.

   Pattedyr
   Oter er observert i utløpet.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Tettstedet Kyrksæterøra ligger ved utløpet av Søa. Tettstedsfunksjoner, industri og kaianlegg dominerer området.

   Forurensning
   Rovatnet er drikkevannskilde for Kyrksæterøra. Innsjøen er ikke særlig belastet av næringssalttilførsel og tilhører forurensningsgrad klasse 1 som svarer til laveste forurensningsgrad (Johnsen og Bjørklund 1992). Det er stor aktivitet i nedslagsfeltet (landbruk, kloakk og trafikk) som er ugunstig mht. drikkevannskvaliteten.

   Tekniske inngrep
   Regulert vassdrag. Nederste delen av elva er sterkt forbygd. Tidligere vannareal er utfylt på nordvestsida av elveutløpet. Norsk fiskers avlsstasjon (NFA) har opprettet et anlegg på Vessøra. Bedriften tar ut vann fra Råvatnet og Haugaelva. Vannuttaket vil ha innvirkning på vannføringen i begge vassdragene. På østsida av utløpet er det bygd ut en molo for småbåthavn. Den største nedbyggingen har foregått fra 1970 og fram til i dag.

  Dagens bruk

   Viktig rasteområde for fugl, særlig under vårtrekket. Friluftsinteresser.

  Planstatus

   Elvedeltaet er LNF-område i gjeldende kommuneplan- kantvegetasjon og gruntvannsområder bør sikres gjennom bestemmelser i kommuneplanen.

  Tilrådinger

   Områdene langs Søa, nedenfor FV 301 kan med fordel utvikles videre som friluftsområde.

  Litteratur

   Johnsen, G. H. & Bjørklund, A. 1992.
   Tilstand og status for vatn og vassdrag i Sør-Trøndelag.
   Rådgivende Biologer AS, Institutt for miljøforskning. Rapport nr. 65. april 1992, 86 s.

   Haugen, T. & I. Korsen 1991.
   Overvåkning av 6 innsjøer/vassdrag i Sør-Trøndelag.
   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen, rapport 5-1991, 49 s. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret