Til forsiden

Bergselva/Snildalselvas utløp i Snillfj.

Regine: 119.4Z (BERGSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 103
Kommune : Snillfjord ( 1613)
Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1521-4
ØKblad : BW126-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Bergselva (Grytdalselv) ( 119/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BW126-5-4 (KROKSTADØRA) fra 1985*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11255.710.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12224.94.7
  Massetak/dagbrudd1312.20.4
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1412.90.6
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1428.31.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211182.334.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23113.72.6
  Lauvskog31138.47.3
  Barskog3121.90.4
  Blandingsskog31324.64.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33352.710
  Elver/kanaler51131.96.1
  Hav og sjøområder52385.416.3
  SUM525.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal19417.9
  Jordbruksareal219637.3
  Skog og annen fastmark3117.622.4
  Våtmarker400
  Vann5117.322.3
  SUM525.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 18.06.1985 Flyoppgave: 8629-H12


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato:

  Foto


  © Foto: Georg Bangjord


  © Foto: Anne Lise Sørensen

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnnen er dominert av gneiser og noe rester av kaledonske skyvedekkebergarter (glimmerskifer og kvartsskifer). Området har et markert relieff med fjell på ca 5-600 mo.h. Det er flere dalfører inn mot fjordbunnen hvor Bergselva og Snilldalselva danner et felles deltaområde og utløp i fjorden. Nedslagsfeltet har sparsomt med løsmasser, men i tilknytning til deltaområdet er det elveavsetninger i ulike terrassenivåer (Marin grense er ca 150m o.h. i området) . Begge elveløpene er samlet i nedre deler og i Snillfjordelvas løp er det flere meandre. I Bergselva er en større banke et lite stykke opp i elva. Begge elvene møtes i deltaet i et bredt løp før de når ut i sjøen hvor det er et oppgrunnet område og tidevannsflater på sidene av hovedløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

   Bergselva munner ut i Snillfjorden like ved utløpet til Snilldalselva. Elvebunnen er dominert av mellomstor stein med sand og grus innimellom. Krokstadøra er eneste større elvedeltaområde i kommunen.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Tangstrand dominerer i utløpet av elva. Det er registrert 73 arter og 14 plantesamfunn (Kristiansen 1988).

   Kantvegetasjon
   Intakt kantvegetasjon av bjørk, selje og gråor på østsida av elvas nedre løp. På vestsida er den fjernet.

   Fugl
   Oppholdssted for ande- og vadefugler. Det foreligger ingen data på antall arter i området.

   Fisk
   Følgende arter finnes: laks, sjøørret, skrubb og ål.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Elva renner gjennom tettstedet Krogstadøra. På det avgrensede deltaområdet er det satt opp fem campinghytter. I tilknytning til småbåthavna i vest er det satt opp ei lita hytte.

   Jordbruk
   Dyrka mark vest i deltaet. Elva renner gjennom jordbruksområder.

   Tekniske inngrep
   Et vegnett er lagt opp i forbindelse med campingplassen. Sør i deltaet er det gravd ut for småbåthavn. Veg fører ned til småbåthavn vest på deltaet. To moloer er bygd rundt dette småbåtanlegget.

   Forurensning
   Elva renner gjennom jordbruksområder. Ingen data på vannkvalitet.

  Dagens bruk

   Begge vassdragene er lakseførende. Området er mye brukt til rekreasjonsformål med camping, båtutleie og småbåthavn

  Planstatus

  Vernestatus

   Ingen verneområder. Den artsrike strandenga i utløpet av Bergselva er av regional /lokal verneprioritet (EDNA).

  Tilrådinger

   Deltaområdet bør holdes fritt for ytterligere tekniske inngrep. Friluftslivets interesser bør reguleres gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret