Til forsiden

Svorkas utløp i Vollmovatnet

Regine: 121.AB0 (SVORKA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 105
Kommune : Meldal ( 1636)
Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
Høyde over havet: ca. 325 meter
N50blad : 1521-2
ØKblad : CG119-5-3
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Litlebumyran naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CG119-5-3 (LOMTJØRNA) fra 1964*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Lauvskog3118.21
  Barskog31284.310.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333154.419.6
  Myr412325.941.3
  Elver/kanaler51158.47.4
  Sjøer,vann og tjern512158.420.1
  SUM789.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3246.931.3
  Våtmarker4325.941.3
  Vann5216.827.5
  SUM789.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 22.06.1998 Flyoppgave: 12266-Y11

  Foto


  © Foto: Jan Habberstad 26.09.2000


  © Foto: Georg Bangjord 08.1993

  Ortofoto


  © Direktoratet for naturforvaltning 2001, Opptak og fremstilling ved SatNat prosjektet.
  (Klikk på bildet for større utgave)

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Det er bergarter fra den kaledonske fjellkjeden i området, bl.a med grønnstein/amfibolitt, glimmerskifer og fyllitt. Nedslagsfeltet er lite med skogkledde åser og noen fjellområder opp mot 800mo.h. Løsmassedekningen er vekslende, med en del morene i liene og dels store myrområder. Svorkas løp er noe forgreinet med banker i øvre del og tydelig meandrerende nede på den store myra/deltasletta mellom Vollomovatnet og Buvatnet. Her er det dannet elvevoller som karakteriserer deltaet som fuglefotdelta, selv om det også har sterkt preg som "myrdelta".

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Floraen i området blir på mange måter et møtested mellom østlige, sørlige og vestlige plantearter, samt mer typiske fjellarter. Det er registrert til sammen 210 ulike karplanter, 84 moser og ti arter busk- og bladlav (Moen 1978, Eriksen og Sund 1989).

   Kantvegetasjon
   Området i sin helhet omkranses i hovedsak av furudominert barskog. Bjørk, gråor og vier (hovedsaklig sølv- og svartvier) danner kantskogen langs elva ute i deltaet.

   Fugl
   Fuglelivet på Litlbumyran er rikt. Områdets funksjon og artssammensetning av fugl er klart endret etter oppdemningen av området høsten 1991. En omfattende registrering av fuglelivet i området ble utført i 1999 (Bangjord og Torp 2000), hvor det ble funnet til sammen 80 fuglearter, hvorav 27 arter våtmarksfugl. Områdets funksjon som rasteplass for vann- og vadefugl under vår- og høsttrekk er beskjedent. Videre er områdets funksjon som hekkeområde kvantitativt relativt lav. Høyst sannsynlig gjorde omkring 40 par våtmarksfugl hekkeforsøk i 1999. Sentrale og nordre deler av Litlbumyra og Lomtjønna er klart de viktigste tilholdsstedene for våtmarksfugl innenfor området. Blant gressendene er brunnakken vanligst. Kvinand og toppand var de vanligst forekommende blant dykkendene, og grønnstilk, enkeltbekkasin og strandsnipe blant vaderne (Bangjord og Torp 2000).

   Fisk
   Ørret og røye (Torp 1999).

   Pattedyr
   I vassdraget forekommer både oter og mink. Elg beiter ofte i området. Videre forekommer hjort, rådyr, hare, ekorn, rødrev, mår og røyskatt regelmessig. Grevling og snømus forekommer trolig innen området, uten at foreligger dokumentasjon på dette. Gaupe og bjørn er registrert som streifdyr. Status på spissmus, smågnagere og flaggermus er dårlig kjent.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen

   Jordbruk
   Nærmeste innmark ligger ca. 200 meter vest for deltaet. De tre vassdragene som knyttes sammen i deltaet har svært begrensede jordbruksarealer i nedslagsfeltet.

   Forurensning
   Vannet i deltaet er relativt næringsfattig (oligotroft system). Det ble utført betydelige vannkvalitetsundersøkelser i området i 1988 av Eriksen og Sund (1989).

   Tekniske inngrep
   Vannstanden i deltaet er regulert ved terskel i utløpet av Fosstjern. Terskelen ble bygget i sin tid pga. tømmerfløting en i området. De faunistiske kvalitetene i området syntes å ha negativ utvikling pga. store vannstandvariasjoner i deltaområdet, derfor ble terskelen utbedret (1991 og 1994) i regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, slik at ut tømmingen foregikk raskere og at vannstanden ble mer stabil i nedbørsfattige perioder.

  Dagens bruk

   Deltaområdet ligger i et naturreservat med rikt fugle- og dyreliv

  Vernestatus

   Hele deltaet ble fredet som naturreservat ved kongelig resolusjon 23.12.1983.

  Litteratur

   Referanser til teksten

   Bangjord, G. & Torp, E. 2000.
   Fuglelivet i seks våtmarksreservat i Sør-Trøndelag 1999.
   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. miljøvernavdelingen. Rapport Nr. 2 - 2000. 83 s.

   Eriksen, J. E. & Sund, T. 1989.
   Inventering av Litlbumyran naturreservat,
   Meldal kommune - med forslag til skjøtselplan.
   Hovedoppgave Telemark Distriktshøgskole, 2 pl. 149 s.

   Moen, A. 1983.
   Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen.
   K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Bot. Ser. 1983-4, 138 s.

   Torp, E. 1999.
   Fiskeguide for innlandsfiske, Sør-Trøndelag.
   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Skogeierforeninga Nord. 79 s.

   Øvrig litteratur som omhandler opplysninger fra området

   Eggseth, A. & Slettan, D. 1986.
   Livet på en markagård -Litjbuan.
   Trøndelag folkemuseum, Skrifter 2, 115 s.

   Folkestad, A. O. 1977.
   Registrering av ornitologisk viktige våtmarker i Norge
   (rapport til miljøverndepartementet). Stensilert rapport, ca. 500 pp.

   Fremo, K. E., Andersen, J. E., Bangjord, G. 1994.
   Vern av biologisk mangfold. Tema: våtmarksreservatene og fuglefredningsområdene.
   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Rapport nr. 7, 1994. 245 sider.

   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 1981.
   Vernekart. Naturvern, friluftsområder, viltområder, 9 s. 78 kart.

   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 1991.
   EDNA. Edb-register for naturverndata.
   Revidert utgave 1991. Meldal kommune. 30 s. 1 kart.

   Ree, M. 1994.
   Viltet i Meldal. Meldal kommune. 84 s.

   Røe, Å. 1972.
   Observasjoner fra Litjbumyran i Meldal. Trøndersk Natur, nr. 1 1972.

   Røe, Å. 1978.
   Fuglefaunaen i Skoldåsen i Melhus og på Litlbumyran i Meldal.
   Stensilert rapport, 18 pp.

   Størkersen, J. 1985.
   Fuglelokaliteter i Trøndelag. Del 3: Innlandslokaliteter.
   Trøndersk Natur 12: 40-41.

   Størkersen, Ø. R., Bangjord, G., Myklebust, M. 1997.
   En kommune og lokalitetsvis utskrift

   fra LRSK-database 1800-1996 for Sør-Trøndelag fylke.
   Meddelelse nr. 20 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag.

   Suul, J. 1975.
   Rapport om arbeidet med registrering av områder som bør disponeres for formålene: Naturvern, friluftsliv og fornminne i Sør-Trøndelag.
   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, stensil, 58 pp + vedlegg, kart.

   Suul, J. 1976.
   Notat om fuglefaunaen på Litlbumyran, Meldal kommune, Sør-Trøndelag.
   Universitetet i Trondheim, Stensilert rapport, 5 pp.

   Suul, J. 1979.
   Utkast til verneplan for våtmarksområder i Sør-Trøndelag fylke,
   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen. 114 s.

   Thingstad, P. G. 1990.
   Oversikt over fuglefaunaen og de ornitologiske verneinteressene i Trønderske verneplan IV-vassdrag.
   Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet.
   Notat fra Zoologisk avdeling. 1990-1. 95 s.

   Torp, E. 2000.
   Beverbestanden i Meldal kommune høsten 1999.
   Meldal kommune. 2000. 22 s. + vedlegg.

   Torp, E. In prep.
   Vern av biologisk mangfold. Tema: Våtmarksreservatene III.. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret