Til forsiden

Gaulas utløp i Gaulosen (Gaulosen)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 122.A11 (GAULA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 108
  Kommune : Trondheim ( 1601) og Melhus (1653)
  Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1621-4
  ØKblad : CK124-5-1
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Gaulosen naturreservat våtmark / Landskapsv.Fredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Internasjonalt : RAMSAR-områdeBeskrivelse av RAMSAR
  Vassdragsvern : Gaula ( 122/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CK124-5-1 (ØYSAND) fra 1986*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112378.83.9
  Områder tilknytta veg/jernbane122189.22
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1416.30.1
  Åker og fulldyrka eng/beite2115700.559.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2318.70.1
  Lauvskog311420.14.4
  Barskog3126.80.1
  Blandingsskog313230.2
  Fjell i dagen / blokkmark3322.80
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333302.83.2
  Elver/kanaler5111383.214.4
  Gruntvannsområder i elver/vann51370.60.7
  Hav og sjøområder5231103.811.5
  SUM9596.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1574.36
  Jordbruksareal25709.259.5
  Skog og annen fastmark3755.57.9
  Våtmarker400
  Vann52557.626.7
  SUM9596.6100.0

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Foto


  © Foto: Georg Bangjord


  © Foto: Anne Lise Sørensen


  © Foto: Arnold Hamstad


  © Foto: Jan Habberstad juni 2003

  Ortofoto


  © Direktoratet for naturforvaltning 2001, Opptak og fremstilling ved SatNat prosjektet.
  (Klikk på bildet for større utgave)

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Det store nedslagsfeltet er dominert av en rekke ulike bergarter fra den kaledonske fjellkjeden bl.a grønnstein, amfibolitt, fylitt og glimmerskifer. Området har lave åser, brede daler og fjellområder. Marin grense er 197mo.h. og under dette nivået er store areal av finkorna hav-og fjordavsetninger. Det finnes også elveavsetnger i dalførene, dels breelvmateriale og også morenedekke i dalsidene. Elveløpet i Gaula er i hovedsak samlet, med noe forgreining/bankedannelser. Den slynger seg gjennom avsetningene i dalen som i de nedre deler er dominert av havavsetningene (silt., leire) , i utløpet med en munningsbanke og et stort oppgrunnet sjøområde/tidevannsflate utenfor. Et stykke opp i elva er det etpar spesielle "banker"; Leinsøyra og en lenger oppe ved Stavsengan (denne ligger utenfor det avgrensa deltaområdet). Disse har preg av avsetning av suspensjonstransportert materiale, med små elvevoller, bukter og avsnørte bassenger.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Sumper og strandenger dominerer på landarealet like sør for Storøra (Kristiansen 1988). På Leinøra dominerer Tindvedkratt. Tindvedtrærne her er blant de høyeste i verden. Andre treslag som rogn, osp, gråor, hegg og homle er i ferd med å utkonkurrere tindveden. Av bunnvegetasjonen dominerer brakkvass- og saltengvegetasjon. På storøra dominerer strandeng- og strandsumpvegetasjon. Storøra er en av de yngste grusrøysene med tindvedkolonisering. Sørsida av Byneset, til Mulberget, domineres av steinstrand og mudderfjære.

   Kantvegetasjon
   Ingen kantvegetasjon på sørsida av elvas nedre løp. Intakt kantvegetasjon på nordsida.

   Fugl
   Fuglelivet i området er spesielt rikt. Våtmarksystemene i Gaulosen er et av de viktigste tilholdssteder for vann- og våtmarksfugl i Sør-Trøndelag fylke. Området har viktige funksjoner for et stort antall våtmarksarter til alle årstider, selv om artsmangfoldet og kvantiteten er størst under vår- og høsttrekket. Fram til 1995 var det registrert 208 arter i området (Pedersen 1995). Etter den tid er det i tillegg registrert åtte nye arter (henholdsvis brilleand, spisshalesnipe, tereksnipe, kanadahettemåke, hvitkinnsvartterne, svartterne, svartstrupe og kornspurv). Et så høyt antall registrerte fuglearter er ikke funnet noe annet sted i Sør-Trøndelag.

   Området har en viktig funksjon for rastende gjess og overvintrende sangsvaner. Fortrinnsvis kortnebbgås i april-mai og september-oktober, grågås i august-oktober, kanadagås og sangsvane i vinterhalvåret. Blant gressendene er stokkand, krikkand og brunnakke de mest tallrike, mens ærfugl, havelle, kvinand, sjøorre og svartand er de tallrikeste blant dykkendene. Videre har området en svært viktig funksjon for rastende vade- og måkefugl det meste av året. Hundrevis av vadefugl raster i området under vår- og høsttrekk. Områdets funksjon som hekkeområde er mer moderat hvis en holder hettemåkekolonien på Storøra utenom. Følgende våtmarksfugler hekker regelmessig i området: stokkand, tjeld, sandlo, rødstilk, temmincksnipe, hettemåke, fiskemåke, rødnebbterne og makrellterne. Mer sporadisk hekkende arter er siland, dverglo og svartbak.

   På strandengene og i tindvedområdene har en lang rekke spurvefuglarter tilhold. Spesielt under høsttrekket kan det forekomme store mengder erler, piplerker, stær og sivpurv. Ellers er bl.a. låvesvale, sanglerke, buskskvett, steinskvett, gulspurv, gråspurv, grønnfink, bergirisk, bjørkefink og kråke vanlig forekommende.

   Pattedyr
   Pattedyrfaunaen i området er av mer triviell karakter. Blant marine artene som opptrer regelmessig, kan nevnes oter og nise. Ingen selarter opptrer regelmessig i området. Grønlandsel er observert ved et par anledninger. Ellers forekommer både mink, røyskatt, snømus, grevling, rødrev, rådyr, elg og hare. Artsmangfoldet blant smågnagere, spissmus og flaggermus er dårlig kjent.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ei hytte på Leinøra ligger utenfor grensen til naturreservatet.

   Jordbruk
   Gaulosens tilliggende områder er dominert av intensivt jordbruk.

   Forurensing
   I nedre deler av Gaula har uttak av sand og grus ført til blottlegging av leirlaget under grusen. Oppvirvling av leirpartikler gjør vannet grumsete og skaper problemer for fisken. Videre blir Gaula brukt som resipient for avløpsvann fra bebyggelse. I tillegg tilføres mengder av plantenæringstoffer og organisk materiale fra jordbruksområdene i denne regionen som er blant de beste jordbruksområdene i landsdelen (Johnsen og Bjørklund 1992).

   Tekniske inngrep
   Gaula er regulert, men så moderat at inngrepene har liten hydrologisk effekt (Nordseth 1982). Stort grusuttak i øvre deler av elva, og et stort antall forbygninger har ført til en kraftig reduksjon i elvas massetransport. Leinøra preges av tidlige grusuttak. Kjørbar veg fører helt bort til reservatgrensa. Ca. 50 m forbygning på sørsida ( ved Øye) av elvas utløp (NVE-kartblad).

  Dagens bruk

   Svært viktig våtmarksområde med regionalt viktige natur- og friluftsinteresser på begge sider av elveosen.

  Planstatus

   Området inngår i kommuneplanens arealdel Nedre Melhus 2002-2013 der deltaområdet har status naturområde i sjø og områdene på land inngår i et vassdragsbelte med LNF-formål der friluftsliv,naturverdier og grønnstruktur er dominerende.

  Vernestatus

   Verna mot kraftutbygging i verneplan 3. Vassdragets rike flora var ved siden av fauna, og de store bestandene av laks og sjøørret de viktigste årsakene til beslutningen om vern. Gaulosen naturreservat, Leinøra naturreservat: Nasjonal internasjonal verneprioritet. Formålet med vernet er å ta vare på tindvedskogen og det spesielle fuglelivet. Senking av elvebunn, på grunn av grusuttak, vil sannsynligvis over tid medføre at deler av tindvedskogen forsvinner. Gaulosen naturreservat: Formålet med vernet er å verne det rike fuglelivet i elveosen med hekke-, overnatting- og rasteplasser for trekkfugl, samt å verne strandvegetasjonen på Storøra og fastlandet. Gaulosen landskapsvernområde: Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med et rikt fugleliv, verne om særlige artsrike og sammensatte strandenger, bevare forekomster av tinnved på Leinøra samt beholde Gaulosen som et vesentlig landskapselement og som eksempel på en tilnærmet urørt større elvemunning.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Tilrådninger

   Myndighetene bør påse at forskriftene som gjelder for Gaulosens verneområder overholdes. Hvis tindvedskogen på Leinøra skal opprettholdes kreves det skjøtsel i form av fjerning av konkurrerende treplanter. Inngrep som utføres i vassdraget for øvrig bør vurderes m.h.p. Hvor store negative innvirkninger de har på Gaulosen, særlig gjelder dette grusuttak og forbygninger. Vassdraget må inndeles i forvaltningsklasser gjennom differenisert forvaltning av Gaula vassdraget.

  Litteratur

   Pedersen, S., M. 1995.
   Verneområdene i Gaulosen, oversikt over naturfaglig kunnskap.
   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen 4-95, 64s.

   Johnsen, G. H. & Bjørklund, A. 1992.
   Tilstand og status for vatn og vassdrag i Sør-Trøndelag.
   Rådgivende Biologer AS, Institutt for miljøforskning. Rapport nr. 65. april 1992, 86 s. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret