Til forsiden

Flagstadelvas utløp i Mjøsa

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 002.DC5A0 (FLAGSTADELVA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 11
  Kommune : Hamar ( 403)
  Fylke : Hedmark ( 4 )
  Høyde over havet: ca. 123 meter
  N50blad : 1916-1
  ØKblad : CR066-5-3
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Åkersvika naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Internasjonalt : RAMSAR-områdeBeskrivelse av RAMSAR
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CR066-5-3 (SÆLID) fra 1993*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1122.70.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12221.23.5
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1424.50.8
  Åker og fulldyrka eng/beite21165.310.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2312.60.4
  Lauvskog31137.46.2
  Blandingsskog3137.91.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333236.639.5
  Elver/kanaler51126.84.5
  Sjøer,vann og tjern512194.532.4
  SUM599.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal128.44.7
  Jordbruksareal267.911.3
  Skog og annen fastmark3281.947
  Våtmarker400
  Vann5221.336.9
  SUM599.6100.0

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Ortofoto


  © FOTONOR 04.08.1997

  Ortofoto


  © Norge i bilder. Opptak 01.06.2005

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Follestad B.A. 1972 LØTEN 1916-1

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Flagstadelva drenerer gjennom kalkrike moreneavsetninger. Den har et meandrerende løp i nedre del med en elveslette som har sand og silt som dominerende kornstørrelser. Deltaet i Åkersvika har flere små øyer og banker, rester av tidligere elveløp. Store områder er forsumpet og har akkumulasjon av organisk materiale. Erosjon og sedimentasjon er dels påvirket av vannstandsregulering i Mjøsa. se også Svartelva.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen)

  Åkersvika naturreservat

   Åkersvika ble fredet som naturreservat 26. juli 1974. Ved utvidelser av 10. februar 1984 og 4. desember 1992 omfatter reservatet nå et areal på vel 4 km2. Ved sommervannstand er to tredeler av arealet åpent vannspeil. Reservatet omfatter flere delområder som er skilt av veier og jernbaner. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med interessant flora og rikt fugleliv. Du er velkommen til å besøke reservatet. Vanlig ferdsel til fots er tillatt, likevel slik at fuglene ikke forstyrres unødig.

   Beliggenhet og landskap
   Reservatet ligger i Hamar og Stange kommuner, nær inntil Hamar by. Akersvika er ei grunn bukt av Mjøsa, hvor Flagstadelva og Svartelva har bygd opp hvert sitt delta. Reservatet blir via disse elvene tilført store mengder næringsstoffer fra omkringliggende frodige jordbruksområder på næringsrik berggrunn. Området har derfor høy biologisk produksjon. Reservatet er for en stor del omgitt av jernbane, vei, bebyggelse, industri og utfylling.

   Vegetasjon og flora
   Vegetasjonen i reservatet består av ei rekke forskjellige sump-, eng-, kratt- og skog- samfunn, som til dels er mindre vanlige. Det er påvist 228 arter av høyere planter innenfor reservatets grenser. Dominerende arter er elvesnelle, sennegras, flaskestarr, vassrørkvein og engreverumpe.

   Over store deler av reservatet er vegetasjonen ustabil. Beite og brenning fant sted helt fram til 1981, og det er heller ikke oppnådd likevekt etter at høyeste regulerte vannstand i Mjøsa i 1961 ble hevet med 75 cm. Variasjon i vannstand gjennom året, og fra år til år bidrar også til en viss grad av ustabilitet. Etter hevingen av høyeste vannstand har de ulike plantesamfunnene forflyttet seg oppover og innover i strandområdene. Samtidig er de starr- og grasbevokste bankene i Svartelvdeltaet blitt redusert til omtrent det halve arealet.

   Etter at beite og brenning tok slutt, har det skjedd en etablering av vierbusker i engområdene. De siste årene har det særlig i Flagstadelvdeltaet skjedd en massiv økning i antall trær og busker. Dette vil etter hvert føre til at det åpne engpreget forsvinner. Deltaet vil da bli mindre attraktivt som matletingsområde for bl.a. grasender. De siste åra er det satt inn skjøtselstiltak for å rydde beiteområder og få tilbake husdyr.

   Fugleliv
   Området har svært stor betydning som rasteplass for våtmarksfugl under trekket vår og høst. Fugleflokkene følger ofte de større vassdragene under trekket, og Øra- området ved Fredrikstad, Nordre Øyeren og Åkersvika utgjør viktige rasteplasser langs en slik trekkrute. Åkersvika er ett av et fåtall norske Ramsar-områder. Det vil si at området har internasjonal betydning for fuglelivet, etter de kriterier som er satt opp i Ramsar-konvensjonen, som Norge undertegnet i 1974. Til sammen er vel 200 fugearter påvist i reservatet.

   Svingningene i Mjøsas vannstand har avgjørende betydning for fuglenes trekkforløp. Ved lav vannstand er store mudderbanker blottlagt. Disse områdene har stor produksjon av ulike smådyr som spises av mange vadefugler. Ved høy vannstand i Mjøsa er mudderbankene oversvømt.

   Vårtrekket starter i april. På denne tiden er mesteparten av Åkersvika tørrlagt. Bare lengst vest utenfor Dovrebanebrua og i elveløpene finnes åpne vannflater. Store flokker av stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, kvinand og laksand har da tilhold her. Til sammen kan flere hundre ender oppholde seg i området samtidig. I slutten av april trekker de fleste av endene videre innover i landet.

   Allerede i april kommer vipeflokkene, som kan telle flere hundre individer. Hovedtyngden av vadefugler passerer Åkersvika i første halvdel av mai. Brushane, gluttsnipe, grønnstilk, strandsnipe og enkeltbekkasin er de mest tallrike. Til sammen kan flere hundre av disse vaderne søke næring her samtidig. I løpet av denne perioden stiger Mjøsa betraktelig. Vadefuglene følger da vannkanten til de indre deler av reservatet. I siste halvdel av mai forlater de fleste av dem Åkersvika og trekker videre til hekkeområdene. En del ender har tilhold i deltaene utover sommeren, men reservatets funksjon som hekkelokalitet er begrenset.

   Høsttrekket er mindre konsentrert enn vårtrekket. Om høsten er vannstanden i Mjøsa av og til lav, slik at mudderbankene er tilgjengelige for rastende vadefugler. Allerede i juni -juli er enkelte brushaner på vei sørover, men de fleste vadefuglene passerer Åkersvika i løpet av august og september. Under høsttrekket kan enkelte arktiske vadefuglarter påtreffes, for eksempel tundralo, polarsnipe, sandløper og lappspove. Av ender er det stokkand som dominerer, med opptil 1000 individer. Andeflokker har som regel tilhold i reservatet helt til isen legger seg i november - desember.

   Fisk og fiske
   Etter hvert som isen smelter og vannstanden stiger om våren, vandrer ulike fiskeslag inn i deltaene. I løpet av våren går harr og mort oppover elvene på gytevandring. Gjedda gyter i grunne deler av Åkersvika i mai måned. Om sommeren vandrer en del mjøsørret opp i elvene hvor de gyter senere på høsten. I de ytre deler av reservatet vil sik og andre av Mjøsas fiskearter forekomme til visse tider av året. Fiske er tillatt etter de ellers gjeldende lover og forskrifter i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. mars. I april og mai er fiske tillatt bare på steder som anvises av forvaltningsmyndigheten. Garnfiske er forbudt hele året.

  Dagens bruk

   Deltaet er en del av Åkersvika naturreservat. Det drives jordbruk og fiske innenfor området. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret