Til forsiden

Stordalselvas utløp i Stordalsvatnet

Regine: 135.D21 (STORDALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 110
Kommune : Åfjord ( 1630)
Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
Høyde over havet: ca. 18 meter
N50blad : 1622-4
ØKblad : CL139-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CL139-5-1 (NAUSTAN) fra 1970*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1123.10.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12210.51.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211414.343.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311.90.2
  Lauvskog31192.79.7
  Barskog31216.91.8
  Blandingsskog31360.6
  Fjell i dagen / blokkmark3320.20
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33345.24.7
  Elver/kanaler511939.7
  Sjøer,vann og tjern512270.728.4
  SUM954.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal113.61.4
  Jordbruksareal2416.243.6
  Skog og annen fastmark316116.9
  Våtmarker400
  Vann5363.738.1
  SUM954.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 07.06.1970 Flyoppgave: 3500-H17

  Foto


  © Foto: Georg Bangjord

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Reite A.J. Sørensen E. 1989 1622-4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av glimmerskifer/glimmergneis og migmatittisk gneis. Området er noe kupert med fjell på ca 600 mo.h. Området har sparsomt løsmassedekke, men det er hav-og fjordavsetninger og elveavsetninger i de lavereliggende områder i dalen. Elveløpet slynger seg nedover i ytre dele av dalen i store svinger/meandre gjennom elvesletten. Det er dannet enkelte banker (midtbanke) og i utløpet er elveløpet forgreinet rundt en større øy/banke av sand og grus. Ved munningen av det ene løp dannes munningsbanke og et område utenfor deltaet er oppgrunnet (deltaplattform). På deltasletten er spor av meandrering(kroksjø) og tidligere løp. Sand, lokalt grusig sand dominerer avsetningene.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

   Stor- og Nordalselva har sine utløp på sørsida av tettstedet Årnes. Furuholmen, og noen mindre sandbanker i sjøen utenfor elvenes utløp, er et resultat av elveavsetninger og tidevannspåvirkning.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   De største sandbankene er vegetasjonskledde. En kant med strandvegetasjon finnes rundt Furuholmen. Sør på Furuholmen er et felt med gråorskog.

   Kantvegetasjon
   Ingen kantvegetasjon i forbindelse med forbygningen på nord-østsida av Årnes. Ellers sparsomt med kantvegetasjon.

   Fugl
   Området er en viktig hekke- og rastelokalitet for stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, kvinand og laksand. Sangsvane og kanadagås har årlig tilhold i området (Lindgaard 1991).

   Fisk
   Begge elvene er laks- og sjøørretførende. Stordalselva er en av Norges beste lakseelver.

   Pattedyr
   Området fungerer som et viktig helårsbeite for rådyr og vinterbeite for elg. Oter har fast tilhold i området (Lindgaard 1991).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Nedre del av Stordals- og Nordalselva omkranser tettstedet Årnes. Felleskjøpet ligger sør-øst for utløpet. Campingplass helt sør-øst i elveosen.

   Jordbruk
   Nedre del av Stordalselva renner gjennom intensivt drevet jordbruksareal. Den er påvirket av næringssalter, med begroing på bunnsubstrat. Vegetasjonen på Furuholmen er tydelig beitepåvirket.

   Forurensning
   Vassdraget et sterkt påvirket av kloakk og jordbrukstilrenning. Høye bakteriekonsentrasjoner og spesielt høye konsentrasjoner av næringstoffet fosfor i forhold til nitrogen, antyder kloakkbelastning som hovedkilde for den generelt høye forurensningsgraden (grad 4) i vassdraget (Johnsen og Bjørklund 1992).

   Tekniske inngrep
   Elva er sterkt forbygd nedenfor Melabru. Stor forbygning på sørsida av Furuholmen. Kraftledning krysser elveosen. Riksveg krysser begge elvene. Veg ut til Furuholmen, og veg langs elvekanten til Felleskjøpet og til hytte sør-øst i elveosen. I de seinere år har det vært uttak av grus i fjorden på grensen mellom elv og sjø. Denne aktiviteten er med på å forsterke sjøens utvasking av elvenes sand- og grusavsetninger.

  Dagens bruk

   Området er hovedsakelig benyttet som landbruksområde, men med reiselivsanlegg ved Stordalsvatnet. Viktig hekke- og rastelokalitet for ender og helårsbeite for rådyr/vinterbeite for elg. Stordalselva er et viktig laks- og sjøørretvassdrag

  Planstatus

   Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) i kommuneplanen 2003-2014.. Området er oppført som et svært viktig viltområde.

  Tilrådinger

   Tiltakene i flerbruksplanen må følges opp. Inndeling av Nordalselva i forvaltningsklasser gjennom differensiert forvaltning, bør også gjennomføres.

  Litteratur

   Johnsen, G. H. & Bjørklund, A. 1992.
   Tilstand og status for vatn og vassdrag i Sør-Trøndelag.
   Rådgivende Biologer AS, Institutt for miljøforskning. Rapport nr. 65. april 1992, 86 s.

   Lindgaard, A. 1991.
   Vilt i Åfjord. Rapport fra viltområdekartlegging-prosjektet 1990.
   Næring- og miljøkontoret, Åfjord kommune, 70 s. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret