Til forsiden

Steinsdalselvas utløp i Steinsdalsosen

Regine: 137.2A20 (STEINSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 111
Kommune : Osen ( 1633)
Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1623-4
ØKblad : CM147-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Steinselva ( 137/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CM147-5-3 (OSEN) fra 1972*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11238.23.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12229.72.7
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1418.60.8
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14212.61.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211347.131.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23123.62.2
  Lauvskog31136.83.4
  Barskog31212.71.2
  Fjell i dagen / blokkmark3323.30.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33338.83.5
  Elver/kanaler51157.25.2
  Gruntvannsområder i elver/vann51310.1
  Gruntvannsområder i sjø52233330.5
  Hav og sjøområder523150.713.8
  SUM1093.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal189.18.2
  Jordbruksareal2370.733.9
  Skog og annen fastmark391.68.4
  Våtmarker400
  Vann5541.949.6
  SUM1093.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 15.07.1972 Flyoppgave: 4055-G11

  Foto


  © Foto: Georg Bangjord

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Granitt og gneis dominerer i nedslagsfeltet. Landskapet er kupert med heier på 5-600 mo.h. Det er sparsomt løsmassedekke utenom dalføret som har hav-og fjordavsetninger, breelv-og elveavsetninger. Elveløpet er i hovedsak samlet, men med noe forgreininger og banker. Elvesletten ned mot Osen har markerte terrasser og terrassenivåer før dagens lave deltaslette ved utløpet. Deltaet har her bygd ut en sandavsetning/tange slik at en tidligere øy i fjorden nå er blitt landfast. Før utløpet på deltaplattformen/tidevannsflaten gjør elva en stor sving rundt en innersvingbanke. Også en mindre sideelv vest for hovedelva bidrar til deltadannelsen og oppgrunning av fjorden utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Steinsdalselvas nedbørsfelt dekker store deler av Osen kommune. Det er et vassdrag med stor vannføring. Området fungere som badeplass og som utsettingshavn for smabåter.

  Naturfaglige verdier

   Flora:
   Elveosen domineres av grus-, stein- og tangstrand. Det er registrert 10 plantesamfunn av typen strandeng og tang-forstrand, og 52 arter (Kristiansen, 1988). Lokaliteten er middels artsrik.

   Kantskog:
   Glissen kantvegetasjon langs nedre elveløp.

   Fugl:
   Ingen data på fugl.

   Fisk:
   Følgende arter finnes: laks, sjøørret og ål. Steinsdalselva er blant de beste lakseelvene på Fosen. Laksefisket er viktig i turistsammenheng.

  Inngrep

   Bebyggelse:
   Elva renner sør for tettstedet Osen. Campingplass ytterst i elveosen sør for elveutløpet. Noen få hytter og gapahuk langs elvas nederste del.

   Jordbruk:
   Ca. 40 gårdsbruk langs vassdraget. Arealet sør for elvas nedre parti er oppdyrket.

   Forurensning:
   I en undersøkelse som ble foretatt i perioden 1991-93, ble det målt lave pH verdier kombinert med lav alkalitet, p.g.a. sure bergarter i nedslagsfeltet (Haugen, 1994). Under ugunstige forhold har elva høye verdier av næringssalter, men generelt er den næringsfattig med lave verdier for nitrogen og fosfor.

   Tekniske inngrep:
   Riksvegen går parallelt med hovedvasstrengen. Elva er sterkt forbygd på nordsida av utløpet. Bru krysser elva i øst.

  Dagens bruk

   Svært viktig sjøørret- og laksevassdrag

  Planstatus

   Det foreligger anbefalinger om å tilrettelegge eller sikre området for friluftsliv (FRIDA). Området ble i 1984 lagt ut til reiselivsformål.

  Vernestatus

   Steinsdalselva er vernet mot kraftutbygging i verneplan 2. Begrunnelsen for vernet var blant annet at det forelå planer om sikring av et friluftsområde ved utløpet av elva. På grunn av elveosens grus- steinstrand og tangvoller har området fått lokal og regional verneprioritet (EDNA).

  Tilrådinger

   Forsuringsutviklingen i elva bør følges opp. Vassdraget må deles inn i forvaltningsklasser for differensiert forvaltning. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret