Til forsiden

Glåmas utløp i Brekkefjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 002.T11 (GLOMMAVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 113
  Kommune : Røros ( 1640)
  Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
  Høyde over havet: ca. 685 meter
  N50blad : 1720-2
  ØKblad : CW109-5-4
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Øvre Glomma ( 002/28 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CW109-5-4 (SJØVOLLEN) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1123.70.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12234.71
  Åker og fulldyrka eng/beite211191.95.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2318.20.2
  Lauvskog3111569.245
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333800.123
  Myr41229.90.9
  Elver/kanaler51138010.9
  Sjøer,vann og tjern512468.613.4
  SUM3486.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal138.41.1
  Jordbruksareal2200.15.7
  Skog og annen fastmark32369.368
  Våtmarker429.90.9
  Vann5848.624.3
  SUM3486.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 27.05.1992 Flyoppgave: 11371-F1

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Foto


  © Foto: Anders Bjordal 28.05.1999


  © Foto: Anders Bjordal 07.06.1998

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Reite A.J. 1997 Røros kommune 1720-2

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen er dominert av garbenskifer og metagråvakke men det er også sandstein/ konglomerat, gneiser o.a i nedslagsfeltet. Fjellområdet har viddepreg. Løsmassene er dominert av sammenhengende morenedekke i de lavere deler av vidda og en stor breelvavsetning av sand i deltaområdet. Deltaet som er avgrenset i området er en del av eller basert på en resedimentering av denne avsetningen. Elveløpet har i den flatere delen av løpet mange slynger, utvidelser i små vatn og øyer/banker i løpet. I deltaområdet er elva tydelig meandrende. Langs løpet er det her banker/ elvevoller i et mønster som minner om fuglefotdelta. Ut i Brekkefjorden er store oppgrunna areal med tydelige dreneringsløp. Disse sedimentene er trolig en del av de store breelvavsetningene som er registrert på land i dette området.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora
   I perioden 1949 til 1954 ble det foretatt kartlegging av floraen i denne delen av Aursunden (Fondal 1955).

   Kantvegetasjon
   Det meste av landområdene i deltaet består av lavtvoksende bjørkeskog med betydelig innslag av einer i busksjiktet.

   Fugl
   Elveoset fungerer som rasteområde for våtmarksfugl i sommerhalvåret og spesielt under vårtrekket. Områdets funksjon som rasteplass om våren er spesielt stor i år med sen isgang og snøsmelting i regionen. Da kan mengder av våtmarksfugl ha tilhold her. Ellers i sommerhalvåret er det mer beskjedent tilhold av våtmarksfugl i deltaet. Dette skyldes trolig substratet (fin sand) i området som er relativt fattig på næring for våtmarksfugl.

   Fisk
   Sik, ørret, røye, harr, lake og abbor (Torp 1999).

   Pattedyr
   Bever har fast tilhold i vassdraget. Oter og mink er registrert. Videre forekommer elg, rein, rådyr, hare og rødrev regelmessig i nærområdene. Status på spissmus, smågnagere, flaggermus og mårdyr er dårlig kjent.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Landbrukseiendommen Sundet ligger kloss inntil deltaets vestside.

   Jordbruk
   Deltaet er i svært liten grad påvirket av jordbruk. Fulldyrket jord (grasmark) finnes i mindre skala i deltaets ytterkanter, samt et parti omkring gården Sundet som ligger kloss inntil nedre vestre del av deltaet.

   Forurensning
   Nedslagsfeltet til vassdraget inneholder begrensende kilder til forurensning. Avrenning fra beskjedne jordbruksarealer i nedre deler av nedslagsfeltet påvirker trolig i lite grad den samlede vannkvalitet.

   Tekniske inngrep
   Området er relativt lite berørt av tekniske inngrep. En kraftlinje går over området (øst-vest). Fylkesveien går i en bue rundt området og berører ikke sentrale deler av deltaet. Fra fylkesveien går en grusvei inn i området på begge sider av deltaet. Ingen av veiene er særlig fremtredende og har utgjør minimal landskapsbruk.

  Dagens bruk

   Viktig rasteområde for fugl om våren. Glåma er vernet mot kraftutbygging, men Aursunden er regulert

  Planstatus

   Landbruks-, natur- og friluftsområde, deltaet ligger i LNF-sone 2.

  Tilrådinger

   Elveosen bør sikres i kommuneplanens arealdel.

  Litteratur

   Fondal, E. 1955
   Floraen i Brekken herred i Sør-Trøndelag.
   K. Norske Vitensk. Selsk. Skr. 1955, 3: 1-44.

   Torp, E. 1999.
   Fiskeguide for innlandsfiske, Sør-Trøndelag.
   Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Skogeierforeninga Nord. 79 s. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret