Til forsiden

Storelvas utløp i Jøssundfj

Regine: 137.5Z (STORELVA (JØSSUND)) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 114
Kommune : Flatanger ( 1749)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1623-1
ØKblad : CO148-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CO148-5-2 (JØSSUND) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11225.13.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12221.13
  Åker og fulldyrka eng/beite211183.726.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23112.41.8
  Lauvskog31159.38.4
  Barskog31269.79.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33325.63.6
  Myr4126.60.9
  Elver/kanaler511517.2
  Sjøer,vann og tjern5124.70.7
  Gruntvannsområder i sjø52252.67.5
  Hav og sjøområder523193.227.4
  SUM705100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal146.26.6
  Jordbruksareal2196.127.8
  Skog og annen fastmark3154.621.9
  Våtmarker46.60.9
  Vann5301.542.8
  SUM705100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 1619-K10

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av foliert granitt, granodioritt, migmatittisk gneis mv. Landskapet er kupert med fjellområder opp til 500-600 mo.h. Området har lite løsmassedekning, men i dalføret er det lokalt noe brelvavsetninger og morene. Elveavsetninger finnes i første rekke i tilknytning til deltaområdet. Elven slynger seg gjennom dalen og i nedre del er en del banker (midtbanker mm) i elveløpet. Deltasletten er vifteformet og består av dels hevete terrasser i ulike nivå med terrassenivå opp til 20 meter over dagens havnivå. Den resente/aktive del av deltasletten finnes langs elva som munner ut i vestlig del av deltaet og har en mindre oppgrunnet område utenfor munningen. En mindre elv har utløp også i østlig del av området. Bølgepåvirkning danner strandsedimenter langs sjøsiden av deltaet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen NT-mva og NOF,avd NT.)

  Naturfaglige verdier

   Storelvas deltaområde omfatter et lite elvedelta innerst i Jøssundfjorden. Deltaområdet danner omtrent det eneste gruntvannsområde i Jøssundfjorden og er viktig for en del fuglearter, spesielt i trekkperiodene. Nedre del av Storelva er sterkt påvirket av flo og fjære. I selve utløpet ligger et mindre rullesteinsområde. Deltaområdet er lett tilgjengelig f.eks. til frilufts- og undervisningsformål.

   Kantvegetasjon
   På begge sider av elva i deltaområdet er det utviklet et kantskogbelte. På sørvestsida kombinasjon av kantskog og gammelt beiteland som går over i fjelland der fjellet går rett i sjøen, på østsida er kantskogen delvis tynn og sparsom pga. oppdyrking og boligområder.

   Flora
   Floraen er ikke spesielt undersøkt. Ei strandeng på 2-3 da. ligger ved østsiden av elveutløpet. Kantskogen mot sørvest består av or, bjørk og gran, mot øst bestående av or.

   Pattedyr
   Ingen spesielle registreringer er gjort, men elg og rådyr har tilhold i området.

   Fugl
   Jøssundfjorden er dyp, med få gruntvannsområder, noe som også preger fuglelivet. Selv om det ikke foreligger grundige undersøkelser fra området, er det klart at fuglefaunaen i Storelvas delta er sparsom i forhold til andre lokaliteter i Trøndelag. Tatt i betraktning den forholdsvis fattige vannfuglfaunaen ellers, utgjør deltaområdet for Storelva allikevel et viktig fugleområde i Jøssundfjorden. Spurvefuglfaunaen i området er dårlig undersøkt, men naturgrunnlaget i området indikerer ikke noen spesielt rik fuglefauna.

   Fisk
   Storelva er lakse- og sjøørretførende fra sjøen og oppover i ca 1 km. Vassdraget er naturlig næringsfattig og fiskeproduksjonen vurderes derfor som relativt liten. Det foreligger ingen samla fangstopplysninger.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Jøssund grendesenter med bebyggelse, butikk, naust og kaianlegg på østre side av elvedeltaet.

   Jordbruk
   Oppdyrka arealer på østre side langs elva fra utløpet i sjøen og ca 500 m oppover langs elva. Gammelt beiteland i gjengroingsfase langs vestre bredd.

   Forurensning
   Noe utslipp til Storelva fra grendesenter (Oppland) ca 5 km fra sjøen. Noe utslipp til sjøen fra Jøssund bygdesenteret. Ingen vesentlig forurensing.

   Tekniske inngrep
   Bebyggelse, kaianlegg, naustområde på østre side av deltaet. Oppdyrking langs østre bredd av elva.

  Vernestatus

   Ingen verna areal eller forslag til vern i nærheten av deltaområdet.

  Tilrådinger

   Ytterligere tekniske inngrep (bygninger, oppdyrking) i deltaområdet bør unngås. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret