Til forsiden

Årgårdselvas utløp i Løgnin

Regine: 138.A21 (ÅRGÅRDSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 117
Kommune : Namdalseid ( 1725)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1723-4
ØKblad : CR147-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Åsnes naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Årgårdsvassdraget ( 138/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CR147-5-2 (RØDHAMMAREN) fra 1988*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11281.84.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12241.82.3
  Åker og fulldyrka eng/beite21131117
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231179.69.8
  Lauvskog31136.22
  Barskog312138.37.6
  Blandingsskog31344.62.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333112.26.1
  Myr4124.80.3
  Elver/kanaler511139.77.7
  Sjøer,vann og tjern51210.1
  Gruntvannsområder i sjø522361.219.8
  Hav og sjøområder523373.520.5
  SUM1825.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1123.66.8
  Jordbruksareal2490.626.9
  Skog og annen fastmark3331.318.1
  Våtmarker44.80.3
  Vann5875.447.9
  SUM1825.7100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 20.06.1988 Flyoppgave: 88098-L5

  Foto


  © Foto: Otto Frengen 30.06.1993

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Området (nedslagsfeltet) har glimmerskifer, glimmergneis og, for de største områdene, migmatittisk gneis. Landskapet er noe kupert med dalområder,åser og fjellområder opp mot 5-600 mo.h. Store områder ligger under marin grense (ca 150 mo.h.(?)) bl.a over mot Namdalseid og her finnes finkorna hav-og fjordavsetninger. Langs elvas nedre løp er det elveavsetninger og en del banker, midtbanker og sidebanker ut mot deltasletten. Ut på den svært markerte og velutvikla deltaplattformen (som er store tidevannsflater) finnes i hovedløpet også en karakteristisk munningsbanke og en deltafront (delta lip)ut i sjøen (jfr. flybilde). Marebakken synes tydelig markert (brattfrontdelta) på den vestlige del av plattformen. Elva er trolig dominert av bunntransport av materiale, men har også noe preg av suspensjonstransport av finere materiale.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Omfatter et større strandengområde innerst i Løgnin (Lyngenfjorden), ved utløpet av Årgårdselva. Vassdraget omfatter Øyensåa, Østerelva, Ferga og Årgårdselva. Årgårdselva er navnet på nederste del av vassdraget. Marint deltaområde med et av de større strandeng-kompleksene i denne delen av landet. Flere typer eng og stor variasjon i vegetasjon gjør området godt egnet som typeområde for strandeng. Området har stor verdi som undervisningsområde og til forskningsformål da området har stor økologisk variasjon, er i stadig endring med akkumulering av løsmasser, samtidig som området er lett tilgjengelig.

   Flora
   Vegetasjonen i området er variert. De tørreste partiene domineres av rødsvingel, saltsiv og fjørekoll, ellers inngår arter som krypkvein, tiriltunge, jåblom og strandkjempe. I fuktige partier, særlig på sydvestsiden av R 766 er det store bestander av pøylestarr. I disse samfunnstypene inngår ellers fjærestarr, rustsivaks, fjæresivaks og litt fjæresaulauk. I de partiene som står delvis eller helt under vann ved flo sjø er det dominans av fjærestarr, særlig langs elva. På grus- og sandpartiene i den ytre sonen er det rikelig av strandkjempe, strandkryp og skjørbuksurt.

   Kantvegetasjon
   Relativt sparsomt med kantvegetasjon i selve deltaområdet.

   Pattedyr
   Oter og steinkobbe har tilhold i området.

   Fugl
   Fuglelivet i området omfatter i hovedsak vadefugl, særlig mye rødstilk. Andre vanlige arter er vipe, tjeld, enkeltbekkasin og strandsnipe. Under trekket ligger mye ender i området. Havørn er vanlig i området.

   Fisk
   Årgårdsvassdraget med Øyensåa, Østerelva, Ferga og Årgårdselva er et av landets beste smålaks-vassdrag (1-2 kg). Den lakseførende strekning er ca 50 km og fangstene har variert mellom 5 og 10 tonn siste år. Anadrom strekning er utvidet ved bygging av laksetrapp i Øyensåa. Fisketeller i fossen viser årlig oppvandring på mer enn 3000 laks til øvre deler av vassdraget. Allmennhetes adgang til vassdraget er god gjennom salg av døgnkort. Rettighetshaverne er organisert gjennom Namdalseid elveeierlag.

   Geologi
   Rundt fjordbotn/deltaområdet ligger fjellknauser av gneis, som til dels er dekt med barskog. I deltaområdet og langt opp i vassdraget er det marine avsetninger av sand og leire. Betydelige deler er oppdyrka.

   Kulturhistorie
   Gården Åsnes som ligger i tilknytning til deltaområdet var et betydelig glassverk i perioden 1813-1883. Dagens stuebygning er fra 1840, fjøset fra 1926.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Et grendesenter, Sjøåsen, på østre side av elvedeltaet. Gården Åsnes ligger i tilknytting til deltaområdet.

   Jordbruk
   Deltaområdet grenser til dyrka mark, og deler av området blir benyttet til beitemark med til dels hard beiting. En del av området er overflatedyrket og nyttes til kulturbeite.

   Forurensing
   Årgårdsvassdraget er resipient for et betydelig antall husstander og jordbruksaktivitet. Utslipp fra et pelsberederi går ut i sjøen i Løgnin.

   Tekniske inngrep
   Betydelig antall forbygninger langs vassdraget - delvis også i deltaområdet. En riksveg med bru over Årgårdselvaelva (R 766) går gjennom området. Ny bru planlegges parallellt med eksisterende bru.

  Vernestatus

   En betydelig del av deltaområdet er verna som naturreservat - Åsnes naturreservat - 350 da hvorav 120 da fjæreområder. Formålet med naturreservatet er bevaring av et av de største strandeng-kompleksene innen bar- og fjellbjørkeskog-området nord for Dovre.

   Hele Årgårdsvassdraget er et varig verna vassdrag.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Tilrådninger

   Området må bevares som et viktig område for flora og fauna og som et typeområde for undervisning og forskning. Intensjonene i " Flerbruksplan for Årgårdsvassdraget" må følges opp og det må unngås ytterligere oppdyrking, veiinngrep og forbygninger langs vassdraget. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret