Til forsiden

Renas utløp i Lomnessjøen

Regine: 002.JE3 (RENA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 12
Kommune : Rendalen ( 432)
Fylke : Hedmark ( 4 )
Høyde over havet: ca. 256 meter
N50blad : 1918-1
ØKblad : CR088-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CR088-5-2 (VARDHAMMERNEN) fra 1979*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11214.80.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12226.21.5
  Åker og fulldyrka eng/beite211525.330.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2310.50
  Lauvskog311164.29.6
  Barskog312294.217.2
  Blandingsskog31342.12.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333222.913
  Myr41241.92.4
  Elver/kanaler51176.94.5
  Sjøer,vann og tjern51222012.8
  Gruntvannsområder i elver/vann51383.34.9
  SUM1712.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1412.4
  Jordbruksareal2525.830.7
  Skog og annen fastmark3723.442.2
  Våtmarker441.92.4
  Vann5380.222.2
  SUM1712.4100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 24.05.1994 Flyoppgave: 94122-C3

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 12.08.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Rena renner her gjennom en del av dalføret med en meget slak gradient og materialtransporten er derfor begrenset og dominert av finere materiale (fin sand og silt), dels suspensjonstransport. Det er bygget opp elvevoller langs løpet og bakenfor er det store lavtliggende areal med myr/våtmark.

   Elvesletta hever seg bare etpar meter over sjønivå. Et gammelt elveløp (Gammelåa) ligger østenfor dagens aktive løp og det er her flere avsnørte dammer og løp. Ved Pukodden er det bygget ut tanger (elvevoller) et stykke ut i Lomnessjøen og bukta vestenfor utløpet er sterkt oppgrunnet. Her er også en flat øy av elveavsetninger. Deltaet representerer en overgangsform mellom et svakt utvikla fuglefotdelta og "myrdelta".

   Elveløpet er i dag lagt fast pga. forbygning i yttersvinger.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Berggrunnen i området består vesentlig av næringsfattig sparagmitt.

   Elva starter ved Unsetåas samløp med Tysla, og strekningen ned til utløpet i Lomnessjøen er på ca. 17 km. Siltig sand er dominerende massetype i dalbunnen, og i dalsidene finnes vesentlig kvabb med et lag av avsmeltningsmorene på toppen.

   Fugl
   Observasjoner tyder på at Lomnessjøen har en viss betydning som rasteplass for våtmarksfugl under trekket vår og høst, spesielt for andefugl. I tillegg til at en har rastende ender, er området tidvis også gunstig for vadefugler.

   Fisk
   Det er utført kanaliserings- og forbygningsarbeider i sentrale deler av vassdraget. Fiskebestanden i Nordre Rena domineres av harr og ørret. Sik, gjedde, abbor, mort og lake finnes i stilleflytende partier. Det er gjennomført noen mindre biotopforbedrende tiltak i elva ved Østagrenda. Lomnessjøen er et grunt vann rikt på sik, gjedde, abbor og lake. Ørret forekommer i begrensede mengder i sjøen, vanligvis kun ved opp- og nedvandring til og fra gyteplasser lenger opp i vassdraget.

  Inngrep

   Lomnessjøen påvirkes av Glommaoverføringen som ble iverksatt i 1971. 4 km nord for Lomnessjøen får Rendalen kraftverk overført driftsvann gjennom tunnel fra Høyeggadammen i Glomma. Vannføringen er derfor betydelig større nedenfor kraftverket enn ovenfor når kraftverket er i drift. Overføringen medfører økt næringstilførsel. Virkningene for sjøen er noe algeoppblomstring/-begroing og redusert siktbarhet. Disse virkningene er imidlertid sterkt redusert etter at renseanlegg ble bygd.

  Dagens bruk

   Det drives jordbruk, skogbruk og fiske innenfor deltaområdet.

  Litteratur

   Nashoug, O., 2002. Driftsplan for storørreten i Storsjøen, Rendalen kommune. 53 s.

   Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen, 1990. Fisk og fiske i Nordre Rena før biotopforbedringer. Rapport nr. 38. 19 s.

   NVE - Vassdragsdirektoratet Natur- og landskapsavd. 1982. Fisk i øvre Rena etter kanalisering. VN-rapport 8. 50 s.

   Maartmann, E., 1977. Våtmarksområder i Hedmark fylke. Fugleinventeringer i 1976-77 i forbindelse med verneplan for våtmarksområder i Hedmark. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret