Til forsiden

Moldelvas utløp i Hjellebotn

Regine: 129.2Z (MOLLELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 120
Kommune : Steinkjer ( 1702)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1723-3
ØKblad : CT142-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Vellamelen fuglefredningsområdeFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CT142-5-1 (VELLAMELEN) fra 1993*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112172.221.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12229.83.8
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14228.43.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211238.530.3
  Lauvskog31120.42.6
  Barskog31229.23.7
  Blandingsskog3134.50.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333103.513.1
  Elver/kanaler51147.66
  Hav og sjøområder523113.214.4
  SUM787.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1230.429.3
  Jordbruksareal2238.530.3
  Skog og annen fastmark3157.620
  Våtmarker400
  Vann5160.820.4
  SUM787.3100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 10.06.1993 Flyoppgave: 93125-F9

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Sveian H. 1988 STEINKJER 1723-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Området har kaledonske bergarter, grønnstein, amfibolitt, fyllitt og glimmerskifer. Mot NV er det kontakt i nedslagsfeltet med grunnfjell av gneis. Landskapet er preget av en markert dal med hav og fjordavsetninger (den følger en forkastningslinje i berggrunnen). Marin grense er ca 166 mo.h. Ellers er det lite løsmassedekning i området. Elveløpet er sterkt meandrerende gjennom hav-og fjordavsetningene i dalføret som har en slak gradient ut mot fjorden. Det er enkelte banker langs løpet og nær utløpet en mindre banke. Deltasletten er i dag lite påvirket, men deltaet har en stor deltaplattform ut i sjøen (dels tidevansflater) som synes å ha en moderat frontalskråning. Trolig er deltaet også preget av suspensjonstransport av materiale.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen NT-mva og NOF,avd NT.)

  Naturfaglige verdier

   Moldelvas delta omfatter et stort elvedelta/gruntvannsområde -Vellamelen i Hjellbotn i Beitstadfjorden innerst i Trondheimsfjorden. Nedre deler av Moldelva er utpreget meandrerende. Nordsida av vassdrags-beltet er i hovedsak oppdyrket, mens sørsida også er preget av noe skog. Nedre del av Moldelva er sterkt påvirket av flo og fjære. Deltaområdet/gruntvannsområdet omfatter bl.a. mudderområder, sandbanker, strandeng, kantskog og dyrkajord og kulturlandskap og preges av en rik økologisk variasjon. Deltaområdet er lett tilgjengelig og er derfor godt egnet til f.eks. friluftsliv og undervisningsformål, noe som bl.a. kan utnyttes av befolkningen i tettstedsområdet og barneskolen som ligger like i nærheten.

   Kantvegetasjon
   Et sparsomt kantskogbelte rundt deltaområdet mot øst og sør.

   Flora
   Floraen i området er ikke spesielt undersøkt, men kantskogbeltet i deler av området består i hovedsak av gråor og bjørk. Et strandengbelte preger deler av området.

   Pattedyr
   Ingen spesielle data foreligger.

   Fugl
   En artsrik trekk- og rastelokalitet som kan sidestilles med andre store og viktige gruntvannsområder i Trondheimsfjorden. Området har viktigst funksjon som rasteområde under vår- og høsttrekk. Med beliggenhet helt nord i Trondheimsfjorden er området naturlig rasteplass for mange våtmarksfugler på trekk. Over 130 arter er observert, til dels i store antall (ca-tall) kortnebbgås 8000, ærfugl 1100, fiskemåse 850, stokkand 400, vipe 230, krikkand 210, myrsnipe 175, tjeld 150, kvinand 125, gråmåse 110, storspove 80, småspove 70. Av mer sjeldne arter kan nevnes stjertand, knekkand, skjeand, praktærfugl, purpurhodeand, sandløper, temmincksnipe, tundrasnipe, svarthalespove, sotsnipe og svømmesnipe. Området vest for idrettsanlegget har stor betydning for gjess (kortnebbgås) og vadefugl under vårtrekket. Særlig er det grunn til å bemerke det store antallet vårtrekkende kortnebbgjess, men også betydelige antall andre vadefugl sees både på vår- og høsttrekk. Området mellom Kråkneset og idrettsplassen er beiteområder for gjess, tjeld og fiskemåse. Området lenger ut mellom Kråkneset og Hjellbotn er viktige myte- og næringsområder for ærfugl.

   Fisk
   Moldelva er et viktig lakse- og sjøørretvassdrag med utløp i innerste del av Trondheimsfjordbassenget. Moldelva er ei næringsrik elv med gode oppvekstforhold for laks og ørret. Særlig i forhold til sin relativt beskjedne størrelse er Moldelva et viktig laksevassdrag. På bakgrunn av mer enn 40 lakse- og sjøørretførende vassdrag betegnes Trondheimsfjorden som en av verdens viktigste vill-laksfjorder. Moldelva er et viktig bidrag i denne sammenheng. På grunnlag av disse store verdiene fremmet regjeringen i 2001 forslag om at Trondheimsfjorden skulle få status som "Nasjonal laksefjord" og underlegges en særlig varsom forvaltning.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Et bygdesenter - Vellamelen- omkranser delta/gruntvannsområdet mot nord og øst.

   Jordbruk
   Oppdyrka arealer på sørsida av deltaområdet og langs nedre deler av Moldelva.

   Forurensning
   Utslipp fra bebyggelse og jordbruksområder.

   Tekniske inngrep
   Inngrep i form av bebyggelse (bygdesentrum) mot nord og øst. Riksveg (RV17) langs nordsiden av delta-området, delvis nesten ned i flomålet. Riksvegbru over Moldelva nederst mot sjøen, i tillegg ei gangbru over elva på samme sted i tilknytting til skoleområdet. Et idrettsanlegg på sørsiden av elvedeltaet. Noen naust langs sjøkanten på sørsiden av deltaområdet. Oppankringsområde for fritidsbåter.

  Vernestatus

   Deltaområdet med fjære-/gruntvannsområder er vernet som Vellamelen fuglefredningsområde (2003). Formålet med vernet er særlig å sikre et viktig hvile-/beiteområde for vadefugl, gjess og ender m.v.

  Tilrådinger

   Ytterligere tekniske inngrep (veger, bygg, oppdyrking) i området bør unngås. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret