Til forsiden

Nordåa/Søråas utløp i Grongstadvatnet

Regine: 139.AC4 (BJØRA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 123
Kommune : Høylandet ( 1743)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 12.5 meter
N50blad : 1824-3
ØKblad : DF154-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Bjøra (Høylandsvassdraget) ( 139/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DF154-5-4 (MØRKVED) fra 1985*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11230.40.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12254.21.4
  Åker og fulldyrka eng/beite2111484.139
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23120.80.5
  Lauvskog311295.17.8
  Barskog312644.816.9
  Blandingsskog3135.10.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33353.21.4
  Myr412308.48.1
  Elver/kanaler511148.13.9
  Sjøer,vann og tjern512524.313.8
  Gruntvannsområder i elver/vann513238.56.3
  SUM3807.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal184.62.2
  Jordbruksareal21504.939.5
  Skog og annen fastmark3998.226.2
  Våtmarker4308.48.1
  Vann5910.923.9
  SUM3807.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 18.06.1985 Flyoppgave: 8615-F11

  Foto


  © Foto: Otto Frengen 24.08.1994

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak 23.08.2001

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Bergstrøm B. 1992 HARRAN 1824-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består bl.a av kalksilikatskifer-og gneis og granitt. Området er preget av et slakt dalføre med hav-og fjordavsetninger og noe moreneavsetninger og et sparsomt lømassedekket åslandskap og fjell med topper optil ca 700 mo.h. Marin grense er ca 160- 170 mo.h. Gjennom den flate dalbunnen har elva hovedsaklig et samlet, men meandrerende løp og på den store flate deltasletten er det spor etter flere isolerte/avsnørte meandre og også en del store myrkompleks. Deltasletten ligger noen få (ca 5) meter over nivået i elva/vatnet, den er trolig dominert av sand avsatt over mer finkorna avsetninger. Det er et mindre oppgrunnet område utenfor deltafronten bl.a med en grunn bukt vestenfor utløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen NT-mva og NOF,avd NT.)

  Naturfaglige verdier

   Nordåa og Søråa er en del av Høylandsvassdraget i Namdalen. Etter samløpet mellom Nordåa og Søråa er det en ca 3km lang felles, meandrerende elvestrekning før elva renner ut og danner et innlandsdelta i Grungstadvatnet. Høylandsvassdraget er et stort sidevassdrag til Namsen og omfatter flere store innsjøer: Øyvatnet, Flakkan, Grungstadvatnet og Eidsvatnet. Vassdraget er varig verna. Nederste del av Nordåa/-Søråa preges av jordbruk og kulturlandskap på begge sider, noe skogland på sørsida av elva. Mosaikk-strukturen mellom dyrkajord, kantskog, strandeng og vannvegetasjon i deltaområdet gir stor økologisk variasjon og grunnlag for et rikt biologisk mangfold.

   Kantvegetasjon
   På begge sider av elva i deltaområdet er det utviklet et kantskogbelte, men delvis tynt og sparsomt, særlig på nordsida pga. oppdyrking. Delvis rik kantvegetasjon i vatnet på begge sider av deltaet.

   Flora
   Floraen i området er ikke spesielt undersøkt. Kantvegetasjonen i vatnet består bl.a. av takrør og ulike arter siv. Kantskogbeltet langs elva består i hovedsak av gran, or, bjørk og selje.

   Pattedyr
   Ingen spesielle undersøkelser er gjort, men elg, rådyr og bever har tilhold i området.

   Fugl
   Dalføret som strekker seg fra nedre del av Namdalen ved Skogmo i Overhalla og nordover Høylandet ut til Indre Folla i Follafjorden utgjør en viktig trekkled for trekkfugler. Høylandsvassdraget med Eidsvatnet, Grongstadvatnet, Flakkan og Øyvatnet, samt elveløpene mellom disse innsjøene, er derfor svært viktige trekk- og rastelokaliteter, spesielt i trekktidene. Deltaområdet i Grungstadvatnet er i denne sammenheng blant de viktigste områdene for våtmarksfugl i vassdraget. Dette deltaområdet samt den nordligste delen av Grungstadvatnet mellom Sørføttodden og Grannes blir mye brukt av lom, svaner, gjess, ender og vadefugler til matleiting og rasting. I selve deltaområdet ser det ut til at bukta like vest for elveutløpet er mest brukt. Grungstadvatnet er islagt om vinteren, men både i tida før og etter islegging/-isløsning samler det seg mye vannfugl i området. Det er foretatt årlige tellinger av vann- og våtmarksfugl (særlig vekt på høsttellingen av sangsvaner i 1978 - 93). Storlom er en regelmessig trekkgjest, særlig om våren. Sangsvane er en karakterart om høsten med opptil 80 observerte individ i området. Kanadagås er blitt vanligere de siste årene. Krikkand, brunnakke, stokkand, toppand og kvinand forekommer regelmessig, til tider i forholdsvis store antall: 100 krikkender på vårtrekk, 130 stokkender og 80 kvinender på høsten. Laksand og siland sees regelmessig, men i mindre antall. Stjertand, bergand og svartand forekommer, men i relativt små antall. Vade- og måsefugler forekommer ikke så regelmessig og heller ikke i så store antall. Mer sjeldne arter som gråstrupedykker, storskarv, sothøne og lappfiskand er sett i området. Deltaområdets betydning som hekkeområde for våtmarksfugler er dårlig kjent, men sannsynligvis vesentlig mindre viktig enn som trekk- og rastelokalitet. Spurvefuglfaunaen i området er dårlig undersøkt.

   Fisk
   Høylandsvassdraget er en del av Namsenvassdraget (Bjøra) og et viktig laksevassdrag. Særlig Søråa er kjent for en god bestand av laks og sjøaure. I år 2000 var fangsten 2600 kg. I tillegg er det en god bestand av innlandsaure og røye. Allmennhetens fiskeadgang gjennom kortsalg er god. Av andre fiskearter finnes ål, sandskrubb og trepigget stingsild i Grungstadvatnet.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen bebyggelse inntil deltaområdet

   Jordbruk
   Oppdyrka arealer på begge sider av deltaområdet, men mest oppdyrka på nordsiden.

   Forurensning
   Noe utslipp fra bebyggelse og jordbruksaktivitet i området, men ikke i alvorlig grad. Rester av private søppelfyllinger inntil deltaområdet.

   Tekniske inngrep
   Inngrep i form av oppdyrking og avlingsveger i området. Ei kraftlinje går tvers over deltaområdet.

  Vernestatus

   Hele Høylandsvassdraget inkludert Nordåa/Søråa og Grungstadvatnet er varig verna (Vernplan III 1986).

  Tilrådinger

   Unngå nye inngrep (oppdyrking, veger) i området. Følge opp "Vassdragsplan for Høylandsvassdraget" og forvaltningsreglene (Rikspolitiske retningslinjer) knyttet til denne. Vurdere muligheten for å legge kraftlinja i jordkabel for å unngå kollisjoner mellom fugler og kraftlinje. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret