Til forsiden

Flåtselvas utløp i Øvre Flakkan

Regine: 139.AD (BJØRA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 124
Kommune : Høylandet ( 1743)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 64 meter
N50blad : 1824-3
ØKblad : DG156-5-3
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Flakkan naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Bjøra (Høylandsvassdraget) ( 139/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DG156-5-3 (FLAAT) fra 1969*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11221.62.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12223.52.5
  Åker og fulldyrka eng/beite211170.117.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23110.41.1
  Lauvskog31191.59.6
  Barskog31212613.3
  Blandingsskog31342.14.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3330.80.1
  Myr412197.320.8
  Elver/kanaler51194.610
  Sjøer,vann og tjern512170.818
  SUM948.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal145.14.8
  Jordbruksareal2180.519
  Skog og annen fastmark3260.427.5
  Våtmarker4197.320.8
  Vann5265.428
  SUM948.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 18.06.1985 Flyoppgave: 8615-B8

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak ukjent

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Bergstrøm B. 1992 HARRAN 1824-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet er dominert av porfyrisk granitt, gneis og glimmerskifer. Området har sparsomt med løsmassedekning med unntak av breelv-og elveavsetninger i dalføret langs elva og noen store myrområder. Elva meandrerer sterkt i nedre del av løpet og det er utover elvesletten/deltasletten flere avsnørte meandre (krosjøer). Deltasletten består dels av store myrflater (Flåttmyra) med tjern og dammer. Langs elvas ytre løp er det flere forgreininger og tanger dannet av elvevoller. Deltaet karakteriseres derfor som fuglefotdelta selv om det også har delvis preg som "myrdelta". Materialtransporten er liten.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flakkan er et todelt vatn med stor gjennomstrømming (hoh 63 m). I nordenden av vatnet (Øvre Flakkan) der Flåtelva renner ut i vatnet er det dannet et meget fint deltaområde bestående av en stilleflytende og meandrerende elvestrekning, store myrparti med flere mindre vatn/tjern inne i myrområdet.

   Naturgeografisk hører området inn under bar- og fjellbjørkeskogsområdet nord for Dovre, og er en av de mest verneverdige fuglebiotoper innen denne regionen.

   Øvre Flakkan har betydelig verdi som forskningsområde.

   Flora
   Botanisk har området betydelig interesse da deltaområdet er variert med fine soneringer og myrområdene er varierte med innslag av rikmyrpartier. Særlig det øvre partiet med deltaområdene, med stilleflytende elver med kantskog rundt, og med fine sonasjoner i vegetasjonen, er særegent og vakkert og beriker lokalitetens verdi.

   Kantvegetasjon
   Noe kantvegetasjon bestående både av gran og lauvvegetasjon.

   Pattedyr
   Området har tilhold av bever.

   Fugl
   I forhold til størrelsen av området er det stor artsvariasjon og store antall våtmarksfugler i området. I tillegg til selve utløpsdeltaet er myrområdene med sine tjern/vatn viktige leveområder for vannfugl. Flakkan har en bra hekkebestand av stokkand, krikkand, kvinand, brunnakke og kanadagås. Videre hekker en rekke vadefugl og et betydelig antall spurvefuglarter i området, bl.a. et betydelig antall sivspurv. I tillegg er det trolig hekking av horndykker, bergand, toppand, svartand, siland og laksand i området. I trekktiden raster storlom i området. Et betydelig antall sangsvaner kan ha tilhold i området i lange perioder under trekktiden.

   Fisk
   Flakkan har en god bestand av laks og sjøaure. I tillegg finnes en bestand av innlandsaure av god kvalitet. Vatnet og elva er meget nytta fiskeområder. Allmennheten har god tilgang til fiske gjennom kortsalg.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen bebyggelse i selve området. En del gårdsbruk og bebyggelse ca 1 km både mot vest og nord.

   Jordbruk
   Jordbruksvirksomhet nord og vest for deltaområdet. En svært stygg og ødeleggende kanalisering av Flåttelva nord for deltaområdet, gjennomført i forbindelse med oppdyrking. Gamle planer om senking av vatnet i forbindelse med oppdyrking. Øvre del av Flåtmyra er planlagt oppdyrket. Det samme gjelder et parti på østsida av Mjøsundet og myrene i sør-vest, som allerede delvis er drenert. Det foregår noe husdyrbeiting i området.

   Tekniske inngrep
   Som nevnt har det skjedd en svært stygg og ødeleggende kanalisering av Flåttelva nord for deltaområdet i forbindelse med oppdyrking. RV17 går på østsiden av Flakkan og Flåttelva.

   Langs østsida av vatnet går en høyspenningslinje. I nordenden krysser en telefonlinje området. I sør-vest går en kraftlinje langs området, og en kraftlinje krysser vatnet i nord-øst.

   Det er en slakteplass for rein på Flåtmyra.

   Forurensing
   Ingen forurensing av betydning.

  Vernestatus

   Flakkan er vernet som Naturreservat og som Fuglefredningsområde. Verneverdiene i området knytter seg først og fremst til fuglelivet og formålet for vernet er " å bevare et viktig trekk- og hekkeområde for en rekke våtmarksfugler, særlig ender og vadere, mot inngrep som kan redusere områdets verdi til disse formål".

   Hele Høylandsvassdraget inkludert Flåtelva og Flakkan er et varig verna vassdrag.

  Tilrådninger

   Unngå tekniske inngrep og tidligere planlagt oppdyrking av Øvre del av Flåtmyra, østsida av Mjøsundet og myrene i sør-vest. Unngå hogst i kantskogen mot vatnet, deltaområdet og elva.

   Styre ferdsel bort fra viktige hekkeområder for sårbare fuglearter i tilknytting til deltaområdet. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret