Til forsiden

Kongsmoelvas utløp i Indre Follafjorden

Regine: 142.3A0 (KONGSMOELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 125
Kommune : Høylandet ( 1743)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1824-4
ØKblad : DH160-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DH160-5-1 (KONGSMOEN) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11225.41.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12217.11
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14120.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211432.726.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23151.43.1
  Lauvskog311140.88.5
  Barskog312111.16.7
  Blandingsskog31340.62.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33336.42.2
  Myr4120.50
  Elver/kanaler511327.519.7
  Sjøer,vann og tjern51200
  Gruntvannsområder i sjø522161.99.8
  Hav og sjøområder523312.818.8
  SUM1660.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal144.52.7
  Jordbruksareal2484.129.2
  Skog og annen fastmark3328.919.8
  Våtmarker40.50
  Vann5802.248.3
  SUM1660.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 13.06.1980 Flyoppgave: 6375-C7

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak 23.06.2001

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av kalksilikatskifer og gneis og granitt. Området har et markert dalføre som strekker seg sørover og fjellområder omkring på ca 7-800 meters høyde. Utenom dalføret er løsmassedekningen liten. I dalen er det moreneavsetninger, hav-og fjordavsetninger og elveavsetninger langselva og i deltaområdet. Elveløpet er dels forgreinet, med store banker (midtbanker) før det når ut i et bredt "elvebasseng" hvor det er også samløp med andre elver. I dette brede løpet er det dannelse av sidebanker og i utløpet mot sjøen dannes en lang tange/sandbanke i deltafronten.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen NT-mva og NOF,avd NT.)

  Naturfaglige verdier

   Kongsmoelvas deltaområde omfatter et elvedelta innerst i Indre Folla (Follafjorden), ved utløpet (samløp) av 2 vassdrag, Kongsmoelva og Nordfolda. Kongsmoelva er navnet på nederste del av det sørlige vassdraget som lenger opp får navnene Lonelva, Skogaelva og Folldalselva. Nordfolda er navnet på nederste del av det østlige vassdraget som lenger opp deler seg i Grøtesåa og Mellomelva/Øysterelva. Deltaområdet til Kongsmoelva ligger i forlengelsen av et dalføre som går fra nedre del av Namdalen og nordover gjennom Høylandet. Deltaområdet danner omtrent det eneste større gruntvannsområde i Indre Follafjorden og er derfor attraktivt for en rekke fugler, spesielt i trekkperiodene. I selve utløpet ligger en større sandbanke. Nedre del av Kongsmoelva er sterkt påvirket av flo og fjære. Deltaområdet har betydelig økologisk variasjon og er lett tilgjengelig f.eks. til undervisningsformål.

   Kantvegetasjon
   Sparsomt med kantvegetasjon i selve deltaområdet.

   Flora
   Nordsida av elveutløpet består av et større strandengområde som delvis er oppdyrket. Sørsida av elva er graskledd, og med spredt buskvegetasjon av gråor.

   Pattedyr
   Ingen spesielle registreringer.

   Fugl
   Indre Follafjorden er en forholdsvis dyp fjord, med få gruntvannsområder, noe som også preger fuglelivet. I forhold til andre lokaliteter i Trøndelag, er deltaområdet for Kongsmoelva derfor ikke spesielt rikt på fugler. Men tatt i betraktning den forholdsvis fattige vannfuglfaunaen ellers i Indre Follafjorden utgjør deltaområdet for Kongsmoelva et viktig område og er den mest fuglerike delen av fjorden. Av dykkender er det særlig ærfugl, kvinand, sjøorre, svartand og havelle som sees regelmessig. Horndykker gravand, sangsvane, stjertand og toppand er registrert tilfeldig. Blant vadfugler er tjeld, rødstilk og strandsnipe mest vanlig, i trekktiden ofte i betydelig antall. Av andre regelmessige arter i trekktiden kan nevnes gluttsnipe heilo, sandlo og storspove. Fiskemåse er mest tallrik av måseartene med over 100 fugler registrert på våren. Gråmåse og svartbak sees regelmessig særlig på høsten, mens hettemåse bare sees tilfeldig. Spurvefuglfaunaen er dårlig undersøkt, men fossekall er sett og hekker sannsynligvis i tilknytning til fosser og stryk i området. For vannfugler er Kongsmoelvas deltaområde viktigst under vårtrekket. Tjeld og fiskemåse er funnet hekkende, rødstilk og strandsnipe hekker trolig også i området, men det er ikke gjort noen grundige undersøkelser i hekketida. Området har trolig også en viktig funksjon under høsttrekket uten at dette er undersøkt nærmere.

   Fisk
   Både Nordfolda og Kongsmoelva er viktige laksevassdrag. I år 2000 ble det fisket hhv. 500 kg og 200 kg i de to vassdragene, et betydelig kvantum tatt i betrakning at at begge vassdrag er naturlig næringsfattige og fiskeproduksjonen derfor er relativt liten. Nordfolda er antatt å ha Norges sørligste sjørøyestamme.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Et grendesenter med kirke, Kongsmoen, på vestre side av elvedeltaet.

   Jordbruk
   Oppdyrka arealer på begge sider av deltaområdet.

   Forurensning
   Utslipp fra et større settefiskanlegg til sjøen i deltaområdet. Utslipp fra spredt bebyggelse og jordbruksaktivitet til Kongsmoelva. Mindre utslipp til Nordfolda.

   Tekniske inngrep
   Stor elveforbygging langs vestsiden av elva - delvis ut i deltaområdet - bygd i forbindelse med etablering av settefiskanlegget i området. Et kaianlegg, et gammelt sagbruk og noen naust langs sjøkanten på vestsiden av elveutløpet i deltaområdet. Et mindre antall naust på østsiden av elveutløpet.

  Vernestatus

   Kongsmoelva (med Nordfolda) fikk status som Verna Vassdrag i supplering av verneplan for vassdrag (2005).

  Tilrådinger

   Ytterligere tekniske inngrep (bygninger, elveforbygginger) i området bør unngås. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret