Til forsiden

Inderdalsåas utløp i Ulen

Regine: 308.2C0 (SØRLIVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 126
Kommune : Lierne ( 1738)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 346 meter
N50blad : 1923-2
ØKblad : DS144-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ulendeltaet naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Sørlivassdraget ( 308/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DS144-5-4 (JULE) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder tilknytta veg/jernbane12210.40.3
  Lauvskog31131.40.9
  Barskog312601.717.4
  Blandingsskog313428.312.4
  Myr4121350.639.1
  Elver/kanaler511366.310.6
  Sjøer,vann og tjern512654.219
  Gruntvannsområder i elver/vann5137.50.2
  SUM3450.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal110.40.3
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark31061.430.8
  Våtmarker41350.639.1
  Vann5102829.8
  SUM3450.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.09.1978 Flyoppgave: 1993-H23

  Foto


  © Foto: Otto Frengen 24.08.1994

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av bla øyegneis og glimmerskifer fra den kaledonske fjellkjeden. Nedslagsfeltet til Innerdalsåa drenerer et fjellområde med dels dype sammenhengende morenedekker og store myrkompleks i de vide dalførene. Elveavsetningene i deltaet er dels dekket med store myrområder. Elveløpet har i de øvre deler dels forgreinet løp og banker, mens det på den flate deltasletten er meandrerende. Her er også rester av kroksjøer fra tidligere løp. Det er dannet elvevoller langs løpene gjennom myrområdene. Materialtransporten antas å være svært liten utenom flomperioder. Klassifiseres som fuglefotdelta men også med sterkt preg av å være såkalt "myrdelta".

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   (Ulendeltaet, Ulen-Inderdalsåa, Sørlivassdraget)

   Ulendeltaet er navnet på elvedeltaet der Inderdalsåa renner ut i innsjøen Ulen (hoh ca 350 m). Deltaområdet oversvømmes i stor grad ved flom. I sumplandet vokser gran og bjørk langs elvekanten. Bakenfor ligger et meget stort og velutvikla vierbelte som setter preg på området. I området finnes store myrpartier. Ei stor nedbørmyr med tjern øst for deltaet er en god vannfuglbiotop.

   Ulendeltaet har betydelig verdi som forsknings- og undervisningsområde for uteskoleaktiviteter.

   Flora
   Ulendeltaet oversvømmes jevnlig under flom og preges derfor av "sumpskog" av gran og bjørk som særlig vokser langs elvekanten. Bakenfor ligger et meget stort og velutvikla vierbelte, som setter sitt preg på området. I området finnes store myrpartier, og særlig en stor nedbørmyr øst for deltaet.

   Kantvegetasjon
   Relativt tett sumpskog av gran og bjørk som vokser langs elvekanten

   Pattedyr
   Området har fast tilhold av bever.

   Fugl
   Vassdraget renner østover mot Sverige, og dyregeografisk minner området om naturtyper vi finner i Midt-Sverige. Det finnes således flere arter med østlig utbredelse i dette området. Den varierte kantskogen og rike vierkratt gir mange gode biotoper for ulike spurvefugler. Såerla er vanlig, vierspurv har muligens tilhold. I selve deltaområdet finnes flere arter ender, bl.a. brunnakke, kvinand, krikkand og siland. Myrområdene og tjernene i området er viktige leveområde for vannfugl.

   Fisk
   Ulen har bestander av aure og røye av god kvalitet. Vatnet og elva benyttes til fritidsfiske og det er tilrettelagt for adkomst til området. Allmennhetens adgang til fiske i vassdraget er god ved at grunneierne har organisert et felles fiskekort - "Sørlikortet" (unntatt Gravfossen som har eget kort).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen bebyggelse i området. Ei hytte og et par gamle høyløer i tilknytting til deltaområdet.

   Jordbruk
   Ingen jordbruksaktivitet inn mot selve deltaområdet .

   Forurensing
   Ingen forurensing av betydning.

   Tekniske inngrep
   Det er lite tekniske inngrep i området. En kommunal veg krysser elva ca 2 km vest for selve deltaet og går videre sørover i en avstand på ca 1 km fra deltaområdet/Ulen

   Det ble for en del år siden (på 70- og 80-tallet) foretatt rydding av bjørk i en del av kantskogen for å få fristilt granskogen. I øst er enkelte myrpartier inn mot det freda området grøfta for tilplantning.

  Vernestatus

   Ulendeltaet er vernet som naturreservat. Formålet for vernet er: "å bevare et særpreget og lite påvirket deltaområde i den trønderske fjellregionen i sin naturgitte tilstand, slik at det bevarer sin verdi som hekkeområde for en rekke fuglearter og for å bevare en særegen naturtype for forskning og rekreasjon".

   Hele Sørlivassdraget inkludert Berglielva, Inderdalsåa og Ulen er et varig verna vassdrag.

  Tilrådninger

   Unngå gjennomføring av gamle planer om grøfting av nærliggende myrområder og hogst i kantskogen mot deltaområdet og elva.

   Styre ferdsel bort fra viktige hekkeområder for sårbare fuglearter i tilknytting til deltaområdet. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret