Til forsiden

Åbjøras utløp i Åbjørvatn

Regine: 144.B2 (ÅBJØRA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 127
Kommune : Bindal ( 1811)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 81 meter
N50blad : 1825-2
ØKblad : DK163-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DK163-5-1 ( ) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Skog31747.447.6
  Områder tilknytta veg/jernbane1221.40.1
  Myr412176.311.2
  Elver/kanaler511187.111.9
  Sjøer,vann og tjern512457.929.2
  SUM1570.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11.40.1
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3747.447.6
  Våtmarker4176.311.2
  Vann564541.1
  SUM1570.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.08.1986 Flyoppgave: 9032-A24

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er lite og berggrunnen er preget av granitt og granodioritt. Utenom Åbjørdalen dekker nedslagsfeltet i stor grad fjellområder med høyder på ca 700 - 1000 m.o.h. Løsmassedekket er sparsomt med unntak av elveavsetningene/elvesletta i dalbunnen ned mot deltaområdet. Elveløpet er dels samlet og dels forgreinet med mange banker nedover dalen som har hevede terrasser i flere nivå. Et stykke opp fra utløpet er det en utvidet del av elveløpet nedstrøms, et stryk med små øyer/banker før elveløpet igjen samler seg og svinger/meandrerer gjennom deltasletta og ut i vatnet. I deltaområdet finnes elvevoller, flere avsnørte/små løp, dammer og banker ved utløpet av elva. Deler av deltasletta er myrlendt/forsumpet. Det er dannet en markert, men ikke stor, deltaplattform med oppgrunning av sedimenter (vesentlig sand) i utløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Ferskvannsdelta er en sjelden naturtype i distriktet.

   Flora og vegetasjon
   Området er preget av nes og holmer med bjørkeskog og spredt naturlig granskog. Åpne partier med grasvegetasjon forekommer innimellom. Ellers karakteriseres området av ferskvannsvegetasjon, sannsynligvis med spredte forekomster av takrør. Over strandsona forekommer trolig høgstaudevegetasjon og sennegrassump. Få av myr- og sumptypene i området er av rikere type. De er av ubetydelig utstrekning og er knyttet til lavtliggende og tørrlagte meandrer (elveslyng) i Åbjøras nedre løp. Ellers er det en del fattigmyrkomplekser av varierende type med en del nedbørsmyr. Disse vegetasjonstypene er som regel artsfattige. Strengmyr opptrer innimellom med sterk forekomst av kvitmyrak. Arten befinner seg her nær sin nordgrense, og må anses som mindre vanlig i distriktet. Vannvegetasjonen er gjennomgående sparsom på grunn av fattige berggrunnsforhold og den relativt høye nedbøren i nedslagsfeltet. Den rikeste vegetasjonen opptrer i mer beskytta viker med leirbotn, både i vatnet og på strendene. Leirstrendene forekommer i elveløpet ved Åbjøra gård.

   Fugl
   Deltaet er et viktig funksjonsområde for andefugler, og flere rødlistearter er observert i Åbjørvatnet.

   Fisk
   Det er et anadromt vassdrag. Men det er ikke observert gytefisk av laks og sjøaure, eller gytegroper ovenfor en terskel som er plassert i den nedre enden av Åbjørvatnet. Åbjørvatnet har også bestander av aure og røye.

   Pattedyr
   Området har en stor bestand av elg og fungerer som et viktig overvintringsområde for arten. Ellers er rådyr og hare, samt streifdyr av jerv og gaupe registrert. I den nasjonale rødlista er jerv klassifisert som en sjelden art (R), og gaupe er en art som bør overvåkes (DM).

   Friluftsliv
   Åbjørvatnet og Åa brukes til fiske- og turområde, og Bindal jeger- og fiskeforening har båter til utleie. Dessuten drives det elgjakt, og området benyttes også en del til bærplukking.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det står en liten tømmerkoie i utkanten av deltaområdet.

   Jordbruk
   Ved den nedlagte gården Åbjøra er det betydelige mengder innmark, beitemark og utslåtter med innslag av ugrasplanter og andre kulturspredte arter.

   Tekniske inngrep
   Vassdraget er regulert, og ca 50% av vannføringen er overført til Kolsvik kraftverk fra Kalvatnet. Det eksisterer planer for videre utbygging. For tiden er forlenging av eksisterende traktorvei ned til Åbjørvatnet under behandling i forvaltningen, denne kan komme i berøring av deltaet.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   I kommuneplanens arealdel har selve elveløpet og utløpet i vatnet status som LNF-område 1; byggeaktivitet er ikke tillatt. Men i arealplanen er det også lagt ut et hytteområde som til en viss grad berører deltaområdet. Det foreligger ikke reguleringsplan for området.

  Vernestatus

   Området er ikke sikra.

  Tilrådinger

   I henhold til DN-håndbok 13-1999 tilsier registreringer at området er svært viktig for biologisk mangfold, og lokaliteten bør prioriteres som nasjonalt verdifull i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen.

  Referanser

   Almlid, G. 1987.
   Utmarksplan. Frithjof H. Plathe's eiendommer i Bindal og Brønnøy. 94 s. + vedlegg.

   Lamberg, A., Strand, R. & Plathe, F. M. 2000.
   Gytefisk undersøkelse i Åbjøravassdraget høsten 2000.
   Resultater fra befaring 21.10.00. Rapport. 3 s. + vedlegg.

   Samlet Plan for vassdrag 1986.
   Åbjøra syd, 608 Åa, Åbygda.
   Vassdragsrapport. Nordland fylke, Bindal kommune. 1-1 - 6-2 + vedlegg.

   Sivertsen, S. 1974.
   Botanisk befaring i Åbjøravassdraget 1972.
   Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab. Museet Rapport, Botanisk Serie 1974 - 6. Universitetet i Trondheim. 20 s.

   Statens Kartverk Nordland 2000a.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Helgeland.
   Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Muntlige kilder
   Skogbrukssjefen, Bindal kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret