Til forsiden

Hellesvikelvas utløp i Leirfjorden

Regine: 150.1 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 128
Kommune : Leirfjord ( 1822)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1827-2
ØKblad : DL187-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DL187-5-4 ( ) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1125.41.3
  Områder tilknytta veg/jernbane1229.32.3
  Havneområder1230.70.2
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1411.60.4
  Åker og fulldyrka eng/beite21179.219.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23148.311.8
  Lauvskog31124.15.9
  Barskog3125.91.4
  Blandingsskog3130.80.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33320.55
  Elver/kanaler51113.63.3
  Sjøer,vann og tjern51210.2
  Gruntvannsområder i sjø522119.429.1
  Hav og sjøområder52380.219.6
  SUM410.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1174.1
  Jordbruksareal2127.531.1
  Skog og annen fastmark351.312.5
  Våtmarker400
  Vann5214.252.2
  SUM410.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 07.07.1976 Flyoppgave: 5200-W3


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 07.09.1999

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Glimmerskifer/glimmergneis og granitt/granodioritt dominerer berggrunnen som er fra den kaledonske fjellkjeden. Nedslagsfeltet er ute på en øy (Alsten), det er lite og materialtransporten begrenset. Det drenerer fra et fjellområde med ca 450 m høye fjell og fra ei strandflate med store myrkompleks. I tillegg til myrene er det noe havavsetninger i området. Elveløpet er samlet og slynger seg nedover dalføret mot deltaet, hvor det også kommer inn en sideelv/bekk fra sør. Gjennom deltasletta med terrassenivå 0-5 m.o.h. er det et par markerte midtbanker i løpet og en mindre munningsbanke. Det finnes hevede terrasser bakenfor den nedre deltasletta. I sjøen utenfor er et oppgrunnet område (deltaplattform). Innerst i Hellesvika er et stort leirområde knyttet til elvedeltaet. I strandsonen er fronten utjevnet av bølgepåvirkning og det er dannet strandavsetninger.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora og vegetasjon
   Innimellom jordbruksarealene finnes innslag av både lauvskog, barskog og blandingsskog.

   Fugl
   Deltaet er et viktig overvintrings- og trekkområde for ærfugl, og det finnes mye måker i Hellesvika vinterstid.

   Fisk
   Ikke kjent.

   Pattedyr
   Ikke kjent.

   Friluftsliv
   Lokalt er Hellesvika et populært utfartsområde.

  Inngrep

   Det har ikke forekommet inngrep omkring elveutløpet de siste par tiårene.

   Bebyggelse
   Det finnes noe bebyggelse innenfor det avgrensa området. På østsida av elva, mellom elva og havet, er det etablert en campingplass med servicebygg og plass for 15-20 enheter.

   Jordbruk
   Områdene som grenser til elvebreddene er i stor grad naturlig og overflatedyrka mark, samt åker og fulldyrka mark.

   Tekniske inngrep
   Det er søkt om konsesjon for oppdrett av torsk i bukta utenfor deltaet. Et par mindre veier gjennomskjærer deltaområdet, og krysser elva ved campingplassen. Ved brua er det også bygd en terskel i elva.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Arealplanen for Leirfjord kommune har blitt revidert, og ble vedtatt 26.11.03. Området er avsatt som LNF-3 område, dvs at det vil kunne bli gitt tillatelse til spredt bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse.

  Vernestatus

   Deltaet er ikke sikret.

  Tilrådinger

   I forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen, bør området vurderes som viktig med hensyn på biologisk mangfold i henhold til DN-håndbok 13-1999.

  Referanser

   Bustnes, J. O. & Dahl, E. 1984. Vurderinger angående merking av fjordspennet Dagsvik/Sundøy. Undersøkelse etter oppdrag av Fylkesmannen i Nordland ved Miljøvernavdelingen.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbasen

   Leirfjord kommune. Arealplan

   Muntlige kilder
   Plan- og miljøvernkonsulenten, Leirfjord kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret