Til forsiden

Storelvas utløp i Meisfjorden

Regine: 153.4Z (STORELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 129
Kommune : Leirfjord ( 1822)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1827-2
ØKblad : DL188-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DL188-5-3 ( ) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11228.64.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12230.64.4
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14130.4
  Åker og fulldyrka eng/beite211212.630.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23150.57.3
  Lauvskog3118111.6
  Barskog31223.13.3
  Fjell i dagen / blokkmark3321.80.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33350.37.2
  Myr41227.23.9
  Elver/kanaler51163.69.1
  Gruntvannsområder i sjø522114.916.5
  Hav og sjøområder5238.61.2
  SUM695.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal162.28.9
  Jordbruksareal2263.137.8
  Skog og annen fastmark3156.222.5
  Våtmarker427.23.9
  Vann5187.126.9
  SUM695.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.07.1976 Flyoppgave: 5200-S7


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 07.09.1999

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av glimmerskifer, glimmergneis og dels granitt i høyereliggende områder (Lifjellet). Nedslagsfeltet er lite og landskapet er preget av kontrast mellom dels myrlendte og flate lavlandsområder, og snaue fjellområder på ca 600 m o.h. Dalføret ut mot fjorden og fjorden utover er meget smale og betinget av strukturen i berggrunnen. Det er ellers noe havavsetninger i området. Elveløpene fra flere elver samler seg i Storelva og har avsatt materiale utover deltasletta i ca 1 km lengde. Elveløpet slynger seg gjennom avsetningene og det er dannet munningsbanker ved utløpet i fjorden. Deltasletta har høyde på ca 5 m o.h. Det er dannet en oppgrunnet deltaplattform/tidevannsflate som strekker seg ca 500 m ut i fjorden.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Vassdraget er et viktig bekkedrag som renner gjennom ulike naturmiljøer og utgjør bindeledd mellom større og mindre myrpartier fra havnivå og opp til ca 300 moh, skogsområder, områder med kalkrik grunn og jordbrukslandskap. Fjorden utenfor deltaet er en brakkvannspoll. Brakkvannspoller er en naturtype som på grunn av stor næringsomsetting av planter og dyr ofte hat stor betydning som matsøkingsområde for store mengder fugler.

   Flora og vegetasjon
   På elvesletta finnes ei grunn myr, trolig demmet opp av en mindre elvevoll. Videre eksisterer et lite, oppsplittet strandengsamfunn innenfor det avgrensa området. Fragmenter av lauvskog og barskog forekommer innimellom. Det er også registrert et område med rik edelløvskog i lia sør for elvedeltaet.

   Fugl
   Deltaområdet er et viktig funksjonsområde for gjess.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende, men bestandsstatusen for laks er noe usikker.

   Pattedyr
   Området er et viktig vinterbeite for elg, og flere trekkveier for elg krysser området.

   Friluftsliv
   Ikke kjent.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ved elveutløpets tilgrensende områder finnes spredt bebyggelse, hovedsakelig knyttet til gårdsbrukene i området.

   Jordbruk
   Arealene omkring elveløpet domineres av naturlig og overflatedyrka mark, samt åker og fulldyrka mark.

   Tekniske inngrep
   Ved et besøk i 1984 var stranda sterkt opprotet av beite, tråkk, trafikkspor og mulig uttak av masse. Som følge av en del utrasing i området, ønsker grunneier å foreta forbygging i området. Rv 17 går gjennom sørlige deler av det avgrensede området, og fylkesvegen til Angersnes går på nordsida av elveløpet.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Arealplanen for Leirfjord kommune har blitt revidert, og ble vedtatt 26.11.03. Størstedelen av området er lagt ut som LNF-2 område, hvor spredt bolig og ervervsbebyggelse vil kunne tillates. De nederste delene av deltaet er LNF-1 område, og fjorden er lagt ut som FFN-område (Område for fiske, ferdsel og natur).

  Vernestatus

   Området er ikke sikra.

  Tilrådinger

   I henhold til DN-håndbok 13 1999 tilsier registreringer at området er viktig for biologisk mangfold, og lokaliteten bør derfor vurderes som regionalt verdifull i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen.

  Referanser

   Elven, R., Alm, T., Edvardsen, H., Fjelland, M., Fredriksen, K. E., Johansen, V. 1988a.
   Botaniske verdier på havstrand i Nordland. A Generell innledning. Beskrivelser for region Sør-Helgeland. Økoforsk rapport 1988: 2A. 334 s.

   Statens Kartverk Nordland 2000a. Vassdrag med anadrome laksefisk; Helgeland.
   Status per 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbasen

   Leirfjord kommune. Arealplan

   Muntlige kilder
   Plan- og miljøvernkonsulenten, Leirfjord kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret