Til forsiden

Sølnas utløp i Vesle Sølensjøen

Regine: 311.EC2 (SØLNA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 13
Kommune : Rendalen ( 432)
Fylke : Hedmark ( 4 )
Høyde over havet: ca. 702 meter
N50blad : 1719-3
ØKblad : CU094
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Lille Sølensjø naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Trysilelva ( 311/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CU094 (VESLE SØLENSJØEN) fra 1983*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Barskog312146.815.3
  Blandingsskog31357.15.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33381.78.5
  Myr412407.542.4
  Elver/kanaler51130.43.2
  Sjøer,vann og tjern51223724.7
  SUM960.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3285.629.7
  Våtmarker4407.542.4
  Vann5267.427.8
  SUM960.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 18.06.1983 Flyoppgave: 7867-C32

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 11.08.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Sølendalen er et vidt fjelldalføre med slak gradient i dalbunnen og fjell på noe over 1000 mo.h. Landskapet er for en stor del dekket av morene og det er utviklet store myrområder (strengmyrer) på flatere områder i fjellet og i nede i dalen.

   Sølna har et samlet løp med en del meandrering i myr før den når ut i deltaområdet. I deltaområdet er det bygget opp elvevoller i flomperioder, noe som har ført til at elveløpet er bygget flere hundre meter ut i sjøen.

   Deltaet kan karakteriseres som et fuglefotdelta, men det har også sterkt preg av "myrdelta" da det meste av de flate elveavsetningene utenom elvevollene er dekket av myr eller våtmark med akkumulasjon av organisk materiale.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen)

   Berggrunnen i Rendalsfjella består hovedsakelig av næringsfattige sandsteiner av sparag-mitttypen. Vegetasjon og fauna i dette landskapet får derfor et karrig preg.
   Spesielle naturforhold gjør likevel at Sølendalen framstår som et attraktivt område for våt-marksfugl. Mye av løsmaterialet som transporteres av Sølna blir avsatt i Lille Sølensjøen. Her har elva bygd opp et deltaområde.

  Naturfagverdier

   Området er registrert som beiteområde for elg i kommunens biomangfoldkartlegging.

   Flora
   Området er en mosaikk av bjørkeskog, vierkratt, myr, starrsumper og gruntvannsområder. Fastmarkspartiene i reservatet består stort sett av lavrike furuskoger. Myrene er dels flatmyrer, dels forskjellige utforminger av strengmyrer.

   Myrvegetasjonen domineres av lite kravfulle plantearter som for eksempel bjønnskjegg, dystarr, trådstarr og flaskestarr foruten ei rekke med torvmosearter. Det er likevel store areal med mer kravfulle arter, blant andre agnorstarr, strengstarr, kjevlestarr, småvier og istervier.

   Fugl
   Årevja og gruntvannsområdene med tilgrensende starrsumper og fastmarkspartier i nordre del av Lille Sølensjøen er de beste andebiotopene i reservatet. Her finner endene gode beite-, hekke- og skjulmuligheter. Stokkand, krikkand, brunnakke, toppand og kvinand er de vanligste artene. De viktigste hekkeplassene for vadefugl er myrområdene langs Sølna og ved Årevja. Gluttsnipe, brushane, grønstilk, vipe og småspove er de mest tallrike artene.

   I Lille Sølensjøen finner en mange hekkende par av svømmesnipe. Også rødnebbterna opptrer tallrikt. Sivspurv er svært vanlig i vierkrattområdene langs Sølna. Området har i tillegg til fuglelivet stor beverstamme med tilhold i de mer stilleflytende partiene.

  Vernestatus

   Lille Sølensjø naturreservat i Rendalen kommune ble opprettet 18. desember 1981. Reservatet er 16,3 km2 stort. Det omfatter Arasjøen, Lille Sølensjø og våtmarksarealene på begge sider av elva Sølna 7-8 km oppstrøms innløpet i Sølensjøen.

  Dagens bruk

   Deltaområdet ligger innenfor Lille Sølensjø naturreservat. Det drives noe skogbruk i området.

  Litteratur

   Fylkesmannen i Hedmark, informasjonsplakat for naturreservatet. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret