Til forsiden

Storelvas utløp i Tosen

Regine: 144.7A0 (STORELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 130
Kommune : Brønnøy ( 1813)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1825-1
ØKblad : DM171-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DM171-5-3 ( ) fra 1986*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11237.25.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12229.64.2
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14110.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211247.535.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23162.18.8
  Lauvskog3117.61.1
  Barskog31292.113.1
  Blandingsskog31324.93.5
  Fjell i dagen / blokkmark3329.61.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33315.62.2
  Myr4122.70.4
  Elver/kanaler51128.14
  Gruntvannsområder i elver/vann5139.21.3
  Hav og sjøområder523135.719.3
  SUM702.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal167.89.6
  Jordbruksareal2309.644
  Skog og annen fastmark3149.821.3
  Våtmarker42.70.4
  Vann517324.6
  SUM702.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 20.07.1986 Flyoppgave: 9032-T27

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 25.06.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av granitt, glimmerskifer/ glimmergneis og kalksilikatskifer/-gneis. Elva drenerer et fjellområde med topper på ca 1000 m o.h. Dalføret er dels preget av iserosjon. Løsmassedekningen er sparsom i hele området, men det er noe breelv- og elveavsetninger i dalen. Marin grense er trolig noe over 160 m o.h. Erosjon i breelvavsetningene har trolig vært viktig for tilførsel av materiale til deltaområdet. Elveløpet har en del banker (midtbanker) i løpet ovenfor deltaet, hvor terrenget også er dels kupert. Utover den hevete deltasletta er elveløpet samlet. Her er flere ulike terrassenivåer og spor etter tidligere løp. Videre er det dannet noe banker ved selve utløpet. Materialet i deltaavsetningen er dominert av sand.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Storelva kommer fra fjellområdene øst for indre deler av Tosenfjorden, renner nordvestover og løper sammen med Tverråa umiddelbart før utløpet innerst i Tosbotn. Deltaområdet har et areal på ca 350 daa. Ved Storelvas utløp ligger en større løsmasseavsetning. Storelva er ei noe gold, lite begrodd elv, med mye rullestein. Den nederste kilometeren av elva er påvirket av flo og fjære.

   Flora og vegetasjon
   Det er lagt opp noe sedimenter i botnen ved utløpet av Storelva. Største delen av deltaet er åpne sandbanker med forstrandvegetasjon. Mot land på nordsida finnes det en smal kant av tørr, øvre salteng, samt fragmenter av brakkvasseng. Strandområdet er ca. 300 x 200 m; det meste meget åpen eller steril forstrand.

   Den gode utformingen av grusstrand gir lokaliteten en viss verneverdi. Tilsvarende vegetasjonsmønster synes være sjeldent sør for Vefsn/Leirfjord. Forekomst av ei relativt velutvikla skjørbuksurt-forstrand er også et spesielt trekk i vegetasjonen, og innslaget av elveos-skjørbuksurt er av regional verdi. I de østligste delene av området, omkring samløpet med Tverråa, forekommer for øvrig noe flommarkskog og sumpvegetasjon.

   Fugl
   Det foreligger ingen kjente data fra området.

   Fisk
   Vassdraget er tidligere registrert som lakse- og sjøaureførende. Oppgangen for sjøvandrende laksefisk stoppes av en stor foss ca 3 km opp i elva. Gyteforholdene for laks og aure er dårlige i de nederste delene av vassdraget, hvor elva er påvirket av flo og fjære, substratet er grovt og vannføringen er stri. Oppvekstforholdene er imidlertid brukbare. Men i en nylig utført undersøkelse ble det fanget svært få laksunger i Storelva, og det er usikkert om elva har en egen bestand. Ellers er det en noe tynn bestand av aure, og elva har heller ikke stort produksjonspotensiale.

   Pattedyr
   Oter, en rødlisteart som bør overvåkes (DM), er registrert i området.

   Friluftsliv
   Tidligere har det vært svært godt fiske i elva. Tosbotn grunneierlag selger fiskekort for den lakseførende del av Storelva, og noe fritidsfiske forekommer. Videre er det en oppstillingsplass for campingvogner i området.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er landbruksbebyggelse i området.

   Jordbruk
   Deltaområdet er stort sett landbruksareal. Langs strendene på den nederste ca 1500 m lange strekningen av Storelva er det dyrka jord og beite med høy og middels bonitet. De øvre delene av stranda er sterkt beitet, men det tørre underlaget forhindrer tråkkskader. Deler av ei raudsvingeleng er også gjerdet inn som beite.

   Tekniske inngrep
   En del tekniske inngrep er registrert i området, bl.a. RV76, private veger og landbruksveger. Noe spor etter motorisert ferdsel forekommer, og stedvis går veifylling ut i elva. Et massetak ligger nær elvekanten ca 1 km fra utløpet. Dette området er preget av jordbruk, og på enkelte strekninger er elva forbygd. Fra utløpet i Tosenfjorden har NVE utført en ca 300 m lang forbygging. Videre er det en ca 200 m lang forbygging ca 800 m ovenfor utløpet.

   Eventuelle utbygginger i Tverråa og Bjørnstokkelva vil medføre redusert vannføring i de nedre deler av Storelva, noe som kan påvirke lakse- og sjøaurebestandene i vassdraget ved at oppgangsmulighetene reduseres. Vannføringsreduksjonen vil også kunne virke negativt på forholdene for fiske. Utbyggingen vil sannsynligvis også påvirke det øvrige miljøet i deltaområdet.

   Forurensing
   Det er en del dyrka mark langs nedre del av Storelva og Tverråa. Avrenning kan påregnes fra disse arealene. Avrenning fra landbruksvirksomheten i området har imidlertid ikke redusert vassdragskvaliteten.

  Planstatus

   I følge kommuneplanens arealdel er søndre del av deltaflata lagt ut som LNF A område, dvs. at spredt bolig- og fritidsbebyggelse er tillatt. Nordre del av deltaområdet er imidlertid lagt ut som LNF B område med forbud mot spredt bebyggelse.

  Vernestatus

   Ikke vernet.

  Tilrådinger

   I henhold til DN-håndbok 13 1999 tilsier registreringer at området har verdi for biologisk mangfold. Lokaliteten bør undersøkes nærmere med hensyn på naturfaglige kvaliteter.

  Referanser

   Elven, R., Alm, T., Edvardsen, H., Fjelland, M., Fredriksen, K. E., Johansen, V. 1988a.
   Botaniske verdier på havstrand i Nordland. A Generell innledning. Beskrivelser for region Sør-Helgeland.
   Økoforsk rapport 1988: 2A. 334 s.

   Jørgensen, L. & Muladal, R. 2001.
   Kartlegging av fiskebestandene i vassdrag med sjøvandrende laksefisk i Brønnøy kommune.
   Rapport 2001-02. Nordnorske ferskvannsbiologer, Sortland. 52 s.

   Miljøverndepartementet 1990c. Samlet Plan for vassdrag.
   Tverråa/Bjørnstokk, videreføring av 614 - Leiråga/Bjørnstokk. 613 Storelva. Vassdragsnr. 144.7z. 02 Tverråa, 02 Tverråa I, 03 Tverråa II. 615 Bjørnstokkelva. Vassdragsnr. 144.721z.
   Vassdragsrapport. Nordland fylke, Brønnøy kommune. 19 s. + vedlegg.

   Miljøverndepartementet 1990d.
   Samlet Plan for vassdrag. Tosdalsvatnet,
   613 Storelva. Vassdragsnr. 144.7z, 01 Tosdalsvatn.
   Vassdragsrapport. Nordland fylke, Brønnøy kommune. 33s.

   Statens Kartverk Nordland 2000a.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Helgeland. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Sæter, L. 1991.
   Fisk og fiskemuligheter i småvassdrag med anadrome laksefisk.
   Del 1: Helgeland. Rapport 1 -91.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. 125 s.

   Muntlige kilder
   Miljøvernkonsulenten, Brønnøy kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret