Til forsiden

Hattelvas utløp i Ømmervatnet

Regine: 152.D (FUSTA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 135
Kommune : Vefsn ( 1824)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 42 meter
N50blad : 1926-4
ØKblad : DP186-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Fusta ( 152/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DP186-5-2 ( ) fra 1964*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.80.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12224.61.6
  Åker og fulldyrka eng/beite21128.61.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23119.81.3
  Lauvskog311181.911.8
  Barskog312382.324.8
  Blandingsskog3133.80.2
  Myr412143.19.3
  Elver/kanaler51191.85.9
  Sjøer,vann og tjern512299.919.4
  Gruntvannsområder i elver/vann51336723.8
  SUM1543.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal125.41.6
  Jordbruksareal248.43.1
  Skog og annen fastmark356836.8
  Våtmarker4143.19.3
  Vann5758.749.2
  SUM1543.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 25.07.1981 Flyoppgave: 7024-J12


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 25.06.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består bl.a. av kalkspatmarmor/dolomittmarmor, glimmerskifer/ glimmergneis og granitt. Området er preget av isforma daldrag og alpine fjellformasjoner (opp til ca 900 m o.h.). Det er moreneavsetninger, dels randmorener, i dalførene rundt Hatten. Elveløpet er samla og løper med rolige slynger gjennom dalen. Deltasletta har elveavsetninger i lav høyde som dekker relativt store flater, dels med myr/forsumping. Elveløpet gjennom deltasletta har en markert utvidelse/forgreining før utløpet med en stor mengde banker og små øyer/holmer i et konsentrert område. I osen er det en mindre munningsbanke og en oppgrunnet deltaplattform foran avsetningen. Bunntransport av sand dominerer. Strandsona i deltafronten er preget av bølgepåvirkning og stranddannelse.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Hattelva har sitt utløp i nordenden av Ømmervatn. Elveløpet har blitt endret det siste året på grunn av en storflom, og det er bygd opp en stor sandbanke i elveutløpet.

   Flora og vegetasjon
   Vegetasjonen domineres av gran i tresjiktet, men en del bjørk forekommer. Innimellom vokser noe rogn, hegg, selje og osp. På holmene er det mest hegg i tillegg til selje, rogn og bjørk.

   Fugl
   Deltaet er et viktig funksjonsområde for ender og gråhegre, samt rovfugl. I tillegg til noen rødlistearter er vanligere arter som kanadagås, orrfugl, lirype og fjellrype observert i lokaliteten. Fjellrype er en norsk ansvarsart, dvs. en art som forekommer med minst 25% av den europeiske bestanden i Norge. Videre er det et viktig hekkeområde for spurvefugler.

   Fisk
   Vassdraget har bestander av aure og røye, med til dels god kvalitet.

   Pattedyr
   Av vanlige arter har rev og hare tilhold i området. Videre er deltaflata et viktig funksjonsområde for elg. Bever har tilholdssted ved Ømmervassbukta, men er observert mot Hattelva. Av rødlistearter er gaupe observert. I den nasjonale rødlista er gaupe klassifisert som en art som bør overvåkes (DM).

   Friluftsliv
   Det drives elgjakt i hele området, og det blir solgt fiskekort for Ømmervatn og Hattelva. Ferdselen i skogen er ikke stor, men bærplukking og sopp-plukking forekommer. Videre er det caravanplass for 53 vogner i Sandbukta, og det er 10 hytter mellom Sandbukta og Hattelvas utløp. Stranda i Sandbukta er flittig brukt av Mosjøens befolkning om sommeren, og det er en viktig badeplass. Området holdes rent og er lite forurenset.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bebyggelse finnes i tilknytting til campingplassen i Sandbukta. Her er 10 hytter, samt sanitæranlegg og kiosk på campingplassen. Videre er det 3 bolighus, 3 garasjer og et uthus til boligene, i tillegg til 2 naust ved vannet.

   Jordbruk
   Jordbruk forekommer ikke i Sandbukta, men det drives skogbruk. Hogst foretas periodevis i plantefelta.

   Tekniske inngrep
   Campingplassen ligger i Sandbukta, sør for fylkesvegen som krysser gjennom området, i den sørvestlige enden av deltaflata. Videre er en ny kraftledning lagt i kabel til hyttene som ligger nærmest elveutløpet.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Det aktuelle området er avsatt som LNF område sone 3 C, med hensikt å sikre bosetting i kommuneplanens arealdel. Ved utbygging skal det imidlertid avsettes et grønt belte mellom byggeområder og dyrka mark.

  Vernestatus

   Hattelva er en del av Fustavassdraget, som er verna mot kraftutbygging i Verneplan for vassdrag II.

  Tilrådinger

   Av hensyn til viltet bør ferdsel med snøscooter ikke forekomme. Videre bør området vurderes som viktig/regionalt verdifullt i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold i kommunen.

  Referanser

   Direktoratet for naturforvaltning 1992.
   DN-rapport 1992-7: Verneplan I og II for vassdrag. Vedlegg.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Kommuneplan for Vefsn 1991.
   Kommuneplanens arealdel 1994 - 2005, oversiktskart - arealdel.
   Kommunestyrets vedtak, sak K52/94, 04.05.91.

   Muntlige kilder
   Miljøvernlederen, Vefsn kommune
   Sandbukt, Bjørn Harry. Grunneier



 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret