Til forsiden

Mellomvasselva/Simskarelvas utløp i nedre Fiplingvtn.

Regine: 151.DB3 (STORE FIPLINGDALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 136
Kommune : Grane ( 1825)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 364 meter
N50blad : 1925-4
ØKblad : DQ170-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Simskarmyra naturreservat myrFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DQ170-5-1 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Skog311330.228
  By/tettbygd areal med åpen struktur11214.60.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12246.71
  Massetak/dagbrudd1311.80
  Åker og fulldyrka eng/beite21144.80.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23110.10.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33311.30.2
  Myr41285317.9
  Elver/kanaler511426.99
  Sjøer,vann og tjern512732.615.4
  Ikke tolket999128727
  SUM4758.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal163.11.3
  Jordbruksareal254.91.2
  Skog og annen fastmark31341.528.2
  Våtmarker485317.9
  Vann51159.524.4
  SUM4758.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 21.08.1992 Flyoppgave: 11432-U10


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 25.06.2004

  Foto


  © Foto: FM i Nordland. MVA


  © Foto: FM i Nordland. MVA

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen i nedslagsfeltet er dominert av glimmerskifer og glimmergneis. Løsmassedekningen er sparsom, men det er store breelvavsetninger og myrkompleks i deltaområdet. Spredt i nedslagsfeltet finnes det enkelte dype moreneavsetninger. Elveløpet ned fra fjellet (Simskarelva) har et samla løp med enkelte midtbanker og har avsatt en karakteristisk grusvifte når den når ned på eidet mellom de to vannene. Eidet er flatt og har svært velutvikla myrkompleks over deltasletta, som løpene slynger seg gjennom, med stor rikdom av meandre og forgreina løp. Det er stor formrikdom med banker, elvevoller avsnørte løp, bassenger og dammer utover i området. I utløpet er det munningsbanker. Langs strandområdene finnes mindre strand- og strandvolldannelser og utenfor utløpet en stor oppgrunnet deltaplattform. Deltaet er komplekst i oppbygningen og har karakterformer som skriver seg fra vifte, klassiske delta, fuglefotdelta og "myrdelta".

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Området ligger mellom Øvre- og Nedre Fiplingvatn i Fiplingdalen. Eidet mellom vannene er flatt og lavtliggende. Det gjennomskjæres av Mellomvasselva og Simskarelva.

   Flora og vegetasjon
   Vannstanden står svært høgt i området slik at det dannes en rekke vannansamlinger i form av småtjern og gjørmedammer. Simskarmyra har et spesielt stort spekter av myrtyper. I perioder flommer elvene over deler av eidet som på de flateste partier er svært myrlendt. En vesentlig del av myrkomplekset er flatmyrutforminger, hovedsakelig dominert av fattig jordvannsmyr med mykmatte- og løsbunnvegetasjon. Mellom de mange torvtuene er det store partier med våt starrmyr. Rikmyrelementer og store områder med nedbørsmyr forekommer også. I deltaområdet finnes videre skogbevokst fastmark og viersumper. Den store variasjonen i vegetasjonens rikhetsgrad gjør Simskarmyra særlig verdifull, og myra er vurdert som internasjonalt verneverdig.

   Tilgrensende vegetasjon
   I området rundt deltaet har Statskog registrert flere verdifulle nøkkelbiotoper, blant annet områder med urskog/gammelskog.

   Fugl
   Området har stor ornitologisk verdi. Lokaliteten er et viktig funksjonsområde, særlig for vadefugl og andefugl i trekktidene. Alternative biotoper finnes ikke i regionen. I vårtrekket er deltaet spesielt viktig som beite-, raste- og oppholdsområde for fugl, fordi det blir tidlig snøbart. I tillegg er det et viktig hekke- og spillområde for en rekke fugler, også enkelte sjeldne arter som er avhengige av de spesielle økologiske forhold som myrområdet tilbyr.

   I alt er det registrert litt over 100 forskjellige fuglearter i området, og lokaliteten er et viktig funksjonsområde bl.a. for følgende rødlistearter: Stjertand (R), skjeand (R), sædgås (DC), bergand (DM) og svartand (DM). Lokaliteten ligger for øvrig vest for det faste utbredelsesområdet til stjertand. Av norske ansvarsarter, dvs. arter som forekommer med minst 25% av den europeiske bestand i Norge, er siland og rødstilk registrert hekkende. Ellers er bl.a. følgende arter registrert hekkende i området: Krikkand, stokkand, kvinand, toppand, laksand, brunnakke, småspove, myrsnipe, enkeltbekkasin, fossekall, heilo, lirype, orrfugl og tretåspett.

   Fisk
   Nedre Fiplingvatn er et rent aurevatn, og er av de viktigste vatn i distriktet med hensyn på produksjon av arten. Fisken er av svært god kvalitet, men bestanden er sannsynligvis overbeskatta.

   Pattedyr
   Bever er registrert på Storholmen i Mellomvasselva.

   Friluftsliv
   Området har også verdi for friluftsliv og rekreasjon. Interessen for dette vatnet som isfiskeområde er stor.

  Inngrep

   Bebyggelse
   I de nordøstlige deler av området (utenfor naturreservatet) finnes en del hyttebebyggelse.

   Tekniske inngrep
   Det går veier langs begge sider av nedre Fiplingvatn. Veien på vestsida av nedre Fiplingvatn går inn i verneområdet.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Etter gjeldende kommuneplan er det ikke tillatt med oppføring av nye hytter i og ved området.

  Vernestatus

   Større deler av arealet som hører til elvedeltaet er vernet etter naturvernloven som naturreservat gjennom verneplan for myrer under betegnelsen "Simskarmyra naturreservat". Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plante- og dyreliv særlig av hensyn til mangfoldet av myrtyper og et spesielt interessant fugleliv.

   Mellomvasselvas utløp i Nedre Fiplingvatn er i tillegg verna mot kraftutbygging som en del av Vefsnavassdraget gjennom Verneplan IV for vassdrag.

  Tilrådinger

   I henhold til DN-håndbok 13-1999 tilsier registreringer at området er svært viktig for biologisk mangfold, og lokaliteten bør prioriteres som nasjonalt verdifull i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen.

  Referanser

   Aune, E. I. & Kjærem, O. 1977.
   Botaniske undersøkingar ved Vefsnavassdraget, med vegetasjonskart.
   Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet Rapport, Botanisk Serie 1977-1. Universitetet i Trondheim. 138 s. + vedlegg.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Fylkesmannen i Nordland 1980. Utkast til verneplan for myrer i Nordland fylke. Bodø. 97 s.

   Johnsen, B. O. 1976.
   Fiskeribiologiske undersøkelser i Vefsnavassdraget 1974-1975. Innlandsfiske. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
   Rapport 7-1976. 32 s. + vedlegg.

   Miljøverndepartementet 1990 f. Samlet Plan for vassdrag. Vefsna/Røssåga. Videreføring av 634 Vefsna. 634 Vefsna, vassdragsnr. 151.z. 32 Unkervatn p. 33 Trofors. 648 Røssåga, vassdragsnr. 155.z, 01 N. Røssåga, 02 Ø. Røssåga, 31 Mosjøen. Vassdragsrapport. Nordland fylke, Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Hemnes kommune, Vefsn kommune. 119 s.

   Mikaelsen, L. 1998b. Sammendrag over oppsynet på Simskarmyra Naturreservat 1985 - 1998. Stensil. 3 s.

   Mikaelsen, L. 1997. Årsrapport 1997. Simskarmyra naturreservat. Stensil. 1 s.

   Mikaelsen, L. 1998a. Årsrapport 1998. Simskarmyra naturreservat. Stensil. 1 s.

   Mikaelsen, L. 1998b. Sammendrag over oppsynet på Simskarmyra Naturreservat 1985 - 1998. Stensil. 3 s. + vedlegg.

   Moksnes, A. & Vie, G. E. 1975.
   Ornitologiske undersøkelser i reguleringsområdet for de planlagte Vefsna-verkene 1974.
   Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet Rapport, Zoologisk Serie 1975-9. Universitetet i Trondheim. 31 s.

   Muntlige kilder
   Miljøvernlederen, Grane kommune
   Statskog, Nordland • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret