Til forsiden

Reppaelvas utløp i Reppa

Regine: 159.720 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 137
Kommune : Rødøy ( 1836)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1928-3
ØKblad : DQ201-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DQ201-5-1 ( ) fra 1978*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11211.74
  Områder tilknytta veg/jernbane12217.76
  Massetak/dagbrudd1312.81
  Åker og fulldyrka eng/beite21142.114.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23117.35.9
  Lauvskog31187.729.8
  Barskog31214.24.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3339.43.2
  Elver/kanaler51119.46.6
  Gruntvannsområder i elver/vann5137.52.6
  Hav og sjøområder52364.221.8
  SUM294100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal132.211
  Jordbruksareal259.420.2
  Skog og annen fastmark3111.337.9
  Våtmarker400
  Vann591.131
  SUM294100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 23.06.1978 Flyoppgave: 5795-P21

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av granitt og granodioritt. Landskapet er preget av iseroderte daler med markerte botner og høye fjell (800-1000 m o.h.) som dels er dekket av isbreer. Området drenerer fra vestlig del av Svartisen. Løsmassedekket er sparsomt i fjellområdene, men dalen(e) har sammenhengende morenedekke og noe breelv- og elveavsetninger. Randmorener fra tidligere større isutbredelse finnes også. Elveløpet er samlet med enkelte midtbanker, og slynger seg gjennom elveavsetningene i nedre del av dalføret, med meandrering før utløpet i Reppa. Deltasletta har terrasser og spor av tidligere løp og det er dannet en rekke innersvingbanker i nedre del av løpet. Ved utløpet er en markert oppgrunnet deltaplattform med bølgepåvirkning i strandsonen. Bunntransport har dominert massetransporten og materialet er relativt grovt (sand, grus). Elva er regulert og den fluviale aktiviteten er således sterkt redusert.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Reppaelva er et breelvvassdrag med sine kilder fra Svartisen. Den har sitt utløp i Reppa, innerst i Tjongsfjorden.

   Flora og vegetasjon
   Den granittiske og sure berggrunnen medfører artsfattig flora og vegetasjon som har lav til middels produksjon. Lauvskog er dominerende, særlig på den sørøstlige sida av elva, men fragmenter av barskog forekommer også. Det finnes ikke større innslag av rikere vegetasjonstyper, og området synes å ha liten botanisk verdi.

   Fugl
   Fuglefaunaen i området er ikke kjent.

   Fisk
   Reppaelva er kort, og har et forholdsvis lite potensiale for produksjon av laksefisk. Vassdraget er likevel lakse- og sjøaureførende. Men bestandene av sjøaure og sjørøye er mindre etter reguleringen, og bestandsstatusen for laks er usikker.

   Pattedyr
   Ikke kjent.

   Friluftsliv
   Det drives begrenset stangfiske i den lakseførende delen av vassdraget.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ved elveutløpet er det bolighus, naust, brygger og kaianlegg.

   Jordbruk
   I de vestligste delene av deltaflata finnes gårdsbruk med dyrka arealer preget av åker og fulldyrka mark, samt naturlig og overflatedyrka mark.

   Tekniske inngrep
   Området er sterkt berørt av kraftutbygging. Det er en kraftstasjon med utløp ca 400 m fra deltaet. Videre krysser Rv 17 deltaflata. Ellers har det jevnlig blitt tatt ut støpesand fra elvedeltaet, i tillegg til at Stolt Seafarm har kaianlegg med base for oppdrettsanlegg ved lokaliteten. Ca 2 km før utløpet i sjøen renner dessuten Reppaelva i store slynger gjennom et område med lett eroderbare masser. Det er derfor utført 1300 m forbygninger for å beskytte dyrka og dyrkbare arealer mot utgraving.

   Forurensing
   Det forekommer avrenning fra dyrka mark og avløpsanlegg i området.

  Planstatus

   Området hører under LNF-sone B i kommuneplanens arealdel, dvs. at spredt utbygging av diverse bygg tillates. Kommunen er kjent med at grunneiere i området vurderer muligheten for utbygging av små kraftverk.

  Vernestatus

   Området er ikke sikra.

  Tilrådinger

   Selv om det er forholdsvis store inngrep i/omkring deltaet, kan lokaliteten likevel være et lokalt viktig område med hensyn på biologisk mangfold i kommunen.

  Referanser

   Halvorsen, M. 1999.
   Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland. Fagrapport 1998.
   Rapport nr. 1-1999. Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. 94 s.

   Presterud, P. & Faugli, P. E. 1985.
   Naturvitenskapelige verdier og vassdragsvern. Nordland fylke.
   Rapport 6. Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer. 167 s.

   Samlet Plan for vassdrag 1984e.
   Reppa, 669 Reppaelva. Vassdragsrapport, Nordland fylke, Rødøy kommune. 1-1 - 7-1 + vedlegg.

   Statens Kartverk Nordland 2000a.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Helgeland. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Muntlige kilder
   Teknisk sjef, Rødøy kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret