Til forsiden

Straumdaleselvas utløp i Øverstraumen

Regine: 156.5Z (STRAUMDALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 138
Kommune : Rana ( 1833)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1927-1
ØKblad : DR193-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Straumdalselva ( 156/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DR193-5-2 ( ) fra 1983*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1126.10.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12214.62
  Åker og fulldyrka eng/beite211234.332.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2317710.8
  Lauvskog31129.24.1
  Barskog312192.7
  Blandingsskog3138.41.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33348.46.8
  Myr41214.82.1
  Elver/kanaler51162.78.8
  Gruntvannsområder i elver/vann51311.71.6
  Gruntvannsområder i sjø52248.56.8
  Hav og sjøområder523138.919.5
  SUM713.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal120.72.9
  Jordbruksareal2311.343.6
  Skog og annen fastmark310514.7
  Våtmarker414.82.1
  Vann5261.836.7
  SUM713.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 03.08.1982 Flyoppgave: 7522-N16

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet har gneis og skifere fra den kaledonske fjellkjeden og granitt/granodioritt fra grunnfjellet i øvre del. Landskapet er kupert med en dalsenkning og fjellområder på opp til ca 1100 m o.h. Marin grense er på ca 130 m o.h. Elveløpet er i hovedsak samlet, men har noe forgreining i nedre del av løpet. I deltaområdet, som har apex (rotpunkt) i en foss, er det hevete terrasser og rester av tidligere løp (dels med myrdannelse). Løpet er bredt, med banker i deltaet, og det er dannet munningsbanke ved utløpet i Øverstraumen hvor det også er en velutviklet vifteforma deltaplattform ut i sjøen.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Straumdalselva har sitt utløp ved Straumfors i Øverstraumen, en sidearm på nordsida av Ranafjorden, vest for Mo i Rana. Ved Straumdalselvas utløp er det i dag aktiv deltautbygging. Under flom transporterer elva sedimenter, som enten avsettes på deltaet eller føres videre med strømmer i fjorden og avsettes langs strendene i nærheten. Straumdalselva har geologisk verdi som et uberørt elvesystem, innbefattet prosesser som erosjon, transport og sedimentasjon. Deltautbyggingen ved elvas utløp må sees i sammenheng med terrassene ovenfor, og viser i prinsippet hvordan terrassene ble dannet. Dette har både pedagogisk og forskningsmessig verdi. Det er også av verdi å kunne studere sediment-transporten fra deltaet til strendene i nærheten. Prosessene er sårbare for inngrep i vassdraget.

   Flora og vegetasjon
   Strandeng og strandsump, samt fattig myrvegetasjon er karakteristiske naturtyper i området. Det er etablert strandengvegetasjon som omfatter utløpet av Straumdalselva og strandområdet innover til riksvei 12. Substratet skifter fra grov grus på tangen nærmest utløpet, til silt i bukta innover mot riksveien. Strandvegetasjon finnes både på tangen og i bukta, men dekker nokså små arealer da grusstrand er dominerende strandtype. Her er også innslag av myrstrender og øyrer med pionervegetasjon. Ved utløpet finnes videre en grasvoll på sandgrunn. Området er sterkt beitepåvirka, og karakteriseres av en relativt glissen gran- og oreskog over den nakne beitevollen.

   Fugl
   Deltaområdet har en viktig funksjon som hekke-, hvile-, raste- og overvintringsplass for ender, vade- og måkefugler. Lokaliteten er vurdert å ha en lokal verneverdi som våtmarksområde, men flere rødlistearter er også registrert.

   Fisk
   Straumdalselva er sjøaureførende, og det skal være en liten bestand av bekkeaure i vassdraget.

   Pattedyr
   Ikke kjent.

   Friluftsliv
   I friluftssammenheng er området nyttet til dagsturer, og fisking fra land er utbredt. Videre finnes velegna badeplasser på grasvoller med sandstrender, samt rasteplasser i forbindelse med sykkel-/bilturer i området.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er bosetting i tilknytning til gårdsdriften i området.

   Jordbruk
   Åker og fulldyrka mark, samt naturlig og overflatedyrka mark dominerer elveløpets tilgrensende områder.

   Tekniske inngrep
   Riksveg 12 krysser utløpet av vassdraget, og i tillegg finnes en del gårdsveger. Videre har det blitt tatt ut grus fra et grustak i området, men slik virksomhet er nå stoppa.

   Forurensing
   Mulig noe avrenning fra dyrka mark.

  Planstatus

   Kommunens arealplan er rullert 04.10.04. Vannarealet i området er avsatt til naturområde i sjø og vassdrag i kommuneplanen. Øvrig areal er avsatt til LNF-område.

  Vernestatus

   Lokaliteten er en del av Straumdalsvassdraget som er verna i Verneplan for vassdrag I.

  Tilrådinger

   Området forvaltes restriktivt, det tillates ikke bebyggelse eller andre tekniske inngrep. I henhold til DN-håndbok 13-1999 tilsier registreringer at området er svært viktig for biologisk mangfold.

  Referanser

   Direktoratet for naturforvaltning 1992.
   DN-rapport 1992-7: Verneplan I og II for vassdrag. Vedlegg.

   Fylkesmannen i Nordland 1987b.
   158 Vassdrag i Straumbygda. Vassdragsrapport fra varig vernet vassdrag.
   Rapport 4-87. Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. 74 s.

   Fylkesmannen i Nordland 2001a.
   Biologisk mangfold-data fra Rana kommune og Fylkesmannen i Nordland.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Statens Kartverk Nordland 2000a.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Helgeland. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Muntlige kilder
   Miljøvernlederen, Rana kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret