Til forsiden

Storågas utløp i Bjerangsfjorden

Regine: 159.9Z (STORÅGA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 140
Kommune : Meløy ( 1837)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1928-1
ØKblad : DR204-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DR204-5-4 ( ) fra 1978*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11217.32.4
  Områder tilknytta veg/jernbane12228.64
  Massetak/dagbrudd1314.60.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211234.532.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23121.33
  Lauvskog31189.712.6
  Barskog3125.70.8
  Blandingsskog3132.50.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33361.78.7
  Myr4125.80.8
  Elver/kanaler51113.92
  Sjøer,vann og tjern5120.30
  Gruntvannsområder i sjø522188.326.4
  Hav og sjøområder52338.25.4
  SUM712.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal150.57.1
  Jordbruksareal2255.835.9
  Skog og annen fastmark3159.622.4
  Våtmarker45.80.8
  Vann5240.733.8
  SUM712.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 26.06.1978 Flyoppgave: 5795-K19

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av glimmerskifer/glimmergneis og granitt/granodioritt. Landskapet er prega av et markert iserodert dalføre og fjell opp mot ca 1200 m o.h. De bratte dalsidene har en del rasmark, ellers er det morene og elv/breelvavsetninger i dalen. Elveløpet har stykkevis et forgreinet løp med banker, men er for det meste samlet (dels forbygd i nedre del). På den flate elvesletta i nedre del av dalen er det store myrområder og spor etter tidligere løp. Elvesletta går naturlig over i deltaområdet som har en markert deltaplattform/grunntvannsområde (dels tidevannsflater) ut i fjorden. Det er dannet langstrakte banker ut i fjorden. Betegnes som fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Storåga har sitt utløp i botnen av Bjærangfjorden i Meløy kommune.

   Flora og vegetasjon
   Botnen av Bjerangfjorden har ei åpen, stor og grov grusstrand ved utløpet av Storåga. Ei lang, algerik forstrand fortsetter oppover til en knapt 1m brei strandengkant foran ei urterik raudsvingeleng. Dette beltet er gjerdet inn og brukes til beite.

   Området er for øvrig en mosaikk av ulike naturtyper. Mellom bebyggelse og jordbruksarealer på sørsida av elva finnes små kantsoner/korridorer av gråorskog som kan ha en viktig funksjon for det biologiske mangfoldet i området. Ellers forekommer både blandingsskog og barskog i tillegg til små myrfragmenter.

   Fugl
   Området er et viktig raste- og hekkeområde for våtmarksfugl.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende, men bestandsstatusen for laks er usikker.

   Pattedyr
   Ingen spesielle verdier er registrert.

   Friluftsliv
   Området er lite brukt til friluftsliv.

  Inngrep

   Området er påvirket av ulike inngrep.

   Bebyggelse
   Det forekommer bebyggelse innenfor det avgrensede området, bl.a. industribygg/klekkeri.

   Jordbruk
   Arealene øst for fylkesvegen er i stor grad oppdyrka.

   Tekniske inngrep
   Masser blir tatt ut fra et grustak på nordsida av elva, og det har forekommet elveforbygging i området.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Landarealene er hovedsakelig lagt ut som LNF-sone 2 i kommuneplanen. I LNF-sone 2 kan spredt bolig-, ervervs-, eller fritidsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring tillates hvis det ikke er i konflikt med viktige jord- og skogbruksinteresser eller hensynet til friluftslivet og naturmiljøet.

  Vernestatus

   Området er ikke sikret.

  Tilrådinger

   I henhold til DN-håndbok 13-1999 tilsier registreringer at området er viktig for biologisk mangfold, og lokaliteten bør derfor vurderes som regionalt viktig i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen.

  Referanser

   Elven, R., Alm, T., Edvardsen, H., Fjelland, M., Fredriksen, K. E., Johansen, V. 1988b.
   Botaniske verdier på havstrand i Nordland. B Beskrivelser for regionene Nord- Helgeland og Salten.
   Økoforsk rapport 1988: 2B. 418 s.

   Statens Kartverk Nordland 2000b.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Salten. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Muntlige kilder
   Miljøvernlederen, Meløy kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret