Til forsiden

Røssågas utløp i Sørfjorden

Regine: 155.A0 (RØSSÅGA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 141
Kommune : Hemnes ( 1832)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1927-2
ØKblad : DS190-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DS190-5-3 ( ) fra 1989*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112109.31.8
  Områder tilknytta veg/jernbane1222173.5
  Åker og fulldyrka eng/beite2111178.819.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23194.71.5
  Lauvskog311132.12.2
  Barskog312631.810.3
  Blandingsskog31327.40.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333254.94.2
  Myr4129.10.1
  Elver/kanaler511952.415.5
  Sjøer,vann og tjern51210
  Gruntvannsområder i sjø522542.38.8
  Hav og sjøområder5231986.432.4
  SUM6137.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1326.35.3
  Jordbruksareal21273.520.7
  Skog og annen fastmark31046.217
  Våtmarker49.10.1
  Vann53482.156.7
  SUM6137.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 10.07.1989 Flyoppgave: 9780-D6

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Olsen L.. Sveian H. Og Blikra L.H. 1996 KORGEN 1927-2

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer et større nedslagsfelt dominert av kaledonske bergarter med glimmerskifer og glimmergneis. Landskapet har markerte daler med U-formet tverrsnitt (preget av iserosjon), bratte dalsider og løsmasser som er konsentrert i dalførene med hav- og fjordavsetninger i lavereliggende områder, og ellers morene og skredmateriale i dalsidene og elveavsetninger i dalbunnen. Marin grense er 136 m o.h. (i Korgen). De høyeste fjellene er over 1900 m o.h., og området drenerer også deler av Okstindbreen. Elveløpet er samlet med meandrering i Korgenområdet. I deltaområdet er det bygget ut en stor tange i en tidligere periode med høyere havnivå (terrassehøyde ca 15 m.o.h.). Denne leder dagens utløp ca 3 km ut fra fjordbunnen. Her er et deltaområde som er dominert av en ca 1,5 km lang og smal elvevoll/tange, dels bølgepåvirket og med markerte gruntvannsområder på begge sider av elveutløpet. Det er bankedannelser i elveløpet, og på deltaplattformen utenfor er det også bølgedannede strandvoller. Området har en sjelden utforming og kan karakteriseres som en overgangsform mellom klassisk delta og fuglefotdelta. Massene er dominert av sand/finsand.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Røssåga kommer fra Røssvatn, landets nest største innsjø, og munner ut innerst i Sørfjorden. Elva har gitt opphav til et stort og spesielt oppbygd estuarie. Ved lavvann er ca 2 km av område avflødd. Dette er hovedsakelig avsetninger fra Røssåga. Røssåga hadde tidligere utløp på østsida av dalen. Dagens løp går på vestsida.

   Flora og vegetasjon
   Lokaliteten inneholder sandstrandsamfunn som er sjeldne ellers i fylket, samt noen av de største sammenhengende bestandene av brakkvasseng registrert i Nordland. Variasjonen i brakkvasseng er stor. Området har en meget spesiell, og nær unik vegetasjonssammensetning. Forekomstene av strandskolm, havstarr, saltstarr og evjebrodd er av plantegeografisk interesse. Firling har for øvrig sin eneste forekomst i Nord Norge i dette området.

   Røssåauren ligger rett vest for Breivika, på andre sida av fjorden, og er en låg sandtange der den ytterste delen har fin sandstrand- og noe leirstrandvegetasjon. Innover grenser stranda mot dyrka mark og granplantefelt. Røssåauren har stor verdi som spesialområde og har en rekke spesielle trekk og vegetasjonstyper. Den er særlig verdifull fordi den rommer elementer som både mangler i andre deler av området og som er meget sjeldne i fylket for øvrig.

   Vallabotn ligger like sør for Bjerka. Rundt Vallabotn er det en relativt brei strandkant, sterkt preget av brakkvann. Stranda grenser opp mot dyrka mark, og stedvis mot bjørkeskog med innplantet gran. Vallabotn har stor variasjon i brakkvasseng og har, sammen med Breivika, noen av de største sammenhengende bestandene av denne vegetasjonstypen registrert i Nordland.

   Gjennom verneplan Kystverneplan for Nordland ble Vallabotn, Breivika og Røssåauren fredet som naturreservat ved kgl.res. 6. desember 2002. Innenfor verneområdet er det registrert sjøglattkrans i relativt høye konsentrasjoner, hvor den opptrer på finkorna sand sammen med skjørbuksurt. Sjøglattkrans er en direkte truet kransalgeart (E) som lever i brakkvann.

   Fugl
   Det aktuelle strandområdet, samt gruntvannsområdet utenfor, er viktige raste- og furasjeringsområder for en rekke vade-, måke og andefugler på trekk. Dette gjelder særlig vårtrekket. Området fungerer som hekkeplass for enkelte arter. Langs strendene i området er det et belte med strandeng, som er et viktig element for fuglene ved høyvann. Ellers brukes sjøområdene som oppholdssted for mytende ender som kvinand, sjøorre og ærfugl. Sjøorre er for øvrig en rødlisteart som bør overvåkes (DM). Nedre deler av elveløpet er dessuten viktig beiteområde for flere rødlistearter.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende. Gyrodactylus salaris ble påvist første gang i Røssåga i august 1980. Laksefisket skal før reguleringen og infeksjonen av G. salaris ha vært bra. Røssåga, sammen med flere andre elver i regionen, ble rotenonbehandlet mot G. salaris i 2003 og 2004. Dersom parasitten ikke igjen blir påvist i vassdraget vil elva kunne bli friskmeldt rundt 2010.

   Pattedyr
   Ikke kjent.

   Friluftsliv
   Lokaliteten ligger i et annerkjent friluftsområde, og Røssåauren fungerer som lokal badeplass. Det er tilrettelagt med bl.a. søppelstativ og WC. Havstrandvegetasjonen har dessuten svært stor botanisk verdi.

  Inngrep

   Området er noe preget av kjørespor og slitasje på vegetasjonen.

   Bebyggelse
   Det er gårdsdrift i området.

   Jordbruk
   I tilknytning til gårdsdrifta er det dyrka mark, og dreneringsgrøfter forekommer. Stedvis er vegetasjonen også truet av næringstilsig fra dyrka mark og tilgrensende gårder.

   Tekniske inngrep
   Vassdraget er sterkt regulert og har tre kraftstasjoner: Øvre og Nedre Røssåga, samt Bjerka. Ellers går bl.a. jernbanen og E6 nær lokaliteten, men påvirker den ikke direkte. Fv. 321 krysser elva med bru. Ut langs Røssåauren er det bygd en jordbruksveg, og støypsand hentes til eget bruk. Videre foreligger en plan for en 270 m lang erosjonssikring nær utløpet av Røssåga, tiltaket er ikke gjennomført, men ble godkjent i 2000.

   Forurensing
   Nedre del av Røssåga er moderat påvirket av forurensning fra kloakk- og landbruksutslipp.

  Planstatus

   I kommuneplanens arealdel (16.11.2000) er Røssåga gitt kategorien natur-, friluftsliv-, ferdsels- og fiskeområde (NFF-område). Intensjonen er at båttrafikken på elva skal gis legitimitet og i en eventuell konfliktsituasjon ikke skal måtte ensidig vike for fiskeinteressene. Landarealene er hovedsakelig lagt ut som LNF 2-område med dispensasjonsmyndighet. For områdene ved Bjerkaelvas utløp skal det utarbeides kommunedelplan.

  Vernestatus

   Gjennom kystverneplan for Nordland ble området ved Røssåauren og Vallabotn, sammen med et område i Breivika, vernet som naturreservat ved kgl. res. 6. desember 2002. Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til de botaniske forekomstene. De tre lokalitetene utfyller hverandre når det gjelder vegetasjonstyper. Totalt rommer området sannsynligvis alle hovedelementer av strand knyttet til store elveutløp.

  Tilrådinger

   Forvaltning av området bør vurderes i sammenheng med Breivika som ligger like nord for utløpet av Bjerkaelva. Røssåauren, Vallabotn og Breivika er vernet som naturreservat.

  Referanser

   Elven, R., Alm, T., Edvardsen, H., Fjelland, M., Fredriksen, K. E., Johansen, V. 1988b.
   Botaniske verdier på havstrand i Nordland. B Beskrivelser for regionene Nord- Helgeland og Salten.
   Økoforsk rapport 1988: 2B. 418 s.

   Fjalstad, A. & Møller, J. J. 1987.
   Verneverdige kvartærgeologiske områder i Nordland, TORMURA. Tromsø Museums rapportserie. Naturvitenskap nr. 57.
   Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. 273 s.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Fylkesmannen i Nordland 1994.
   Utkast til kystverneplanen for Nordland fylke.
   Del 2: Nord-Helgeland. Rapport 5-94. Miljøvernavdelingen. 61 s.

   Hemnes kommune 2000. Kommuneplanens arealdel 2001-2004.

   Johnsen, B. O., Møkkelgjerd, P. I. & Jensen, P. I. 2000.
   Parasitten Gyrodactylus salaris på laks i norske vassdrag, statusrapport ved inngangen til år 2000.
   Oppdragsmelding 617. NINA, Norsk institutt for naturforskning. 129 s.

   Meyer, K. A. 1996.
   Ornitologiske registreringer. En samlerapport over følgende våtmarksområder i Hemnes kommune: Røssåauren, Vallabotn, Bjerkaleira, Sundsleira, og myteregistreringer i Sørfjorden- Elsfjorden- Sundsholmen. 12 s.

   Miljøverndepartementet 1990 f.
   Samlet Plan for vassdrag. Vefsna/Røssåga. Videreføring av 634 Vefsna. 634 Vefsna, vassdragsnr. 151.z. 32 Unkervatn p. 33 Trofors. 648 Røssåga, vassdragsnr. 155.z, 01 N. Røssåga, 02 Ø. Røssåga, 31 Mosjøen.
   Vassdragsrapport. Nordland fylke, Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Hemnes kommune, Vefsn kommune. 119 s.

   Nettelbladt, M. 2001.
   Undersøkelse av lokaliteter med mulig forekomst av Tylopella normania.
   Brev til Kjetil Øksne, Mosjøen 03.08.01. 3 s.

   Norges Vassdrags- og Energidirektorat 1999.
   Erosjonssikring mot Røssåga ved Rydså. Plan. 6 s. + vedlegg.

   Statens Kartverk Nordland 2000a.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Helgeland. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Planavdelinga Hemnes kommune

   Muntlige kilder
   Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Nordland
   Spesialkonsulent, Hemnes kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret