Til forsiden

Sørfjordelvas utløp i Sørfjorden

Regine: 178.54Z (SØRDALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 147
Kommune : Sortland ( 1870)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1232-2
ØKblad : EF249-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) EF249-5-4 ( ) fra 1975*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.90.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12211.31.6
  Massetak/dagbrudd1311.60.2
  Åker og fulldyrka eng/beite21162.38.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23140.45.8
  Lauvskog311204.629.4
  Barskog31246.36.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33321.43.1
  Myr41291.713.2
  Elver/kanaler511172.4
  Sjøer,vann og tjern5121.10.2
  Gruntvannsområder i sjø52210715.4
  Hav og sjøområder52390.913
  SUM696.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal113.82
  Jordbruksareal2102.714.7
  Skog og annen fastmark3272.339.1
  Våtmarker491.713.2
  Vann521631
  SUM696.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 27.07.19?? Flyoppgave: 4900-U24

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av grunnfjell av granitt og granodiorittisk gneis. Landskapet er alpint med fjell på opp til ca 900 m o.h. Det trange dalføret er preget av breerosjon og har en slak gradient i nedre del av løpet. Fjellområdene har lite løsmasser men det er en del moreneavsetninger i dalføret. I tillegg er det vidstrakte myrkompleks i den flate dalbunnen. Elveløpet er samlet og slynger seg gjennom dalføret, dels med enkelte meandre. Nær elveutløpet er det en større banke som deler løpet, og videre utover er det dannet en vifteformet deltaplattform som grunner opp et område ut i fjorden.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Sørdalselva renner mot nord, og munner ut i Sørfjorden, en arm av Hognfjorden på Hinnøya. Osen ved utløpet av Sørfjordelva er svært langgrunn.

   Flora og vegetasjon
   Grus er viktigste substrat, fulgt av silt og stein. Vegetasjonen i området er lite variert, men representativ for fjordbotner i regionen. Forekomsten av ei mer variert skjørbuksurt-forstrand er interessant. Strandenga grenser mot intakt fattig bjørkeskog og mot noen små minerotrofe myrdrag (jordvannsmyrer). Det er registrert vegetasjonstyper som ikke er vanlige i regionen. Sørfjordbotn er trolig det beste eksemplet på en fjordbotn med en elveos og strandeng i Nordland-delen av regionen.

   Fugl
   Deltaet er et viktig funksjonsområde bl.a. for våtmarksfugl. Følgende arter er registrert: Siland, stokkand, krikkand, sandlo, rødstilk, tjeld, fiskemåse, steinvender og rødnebbterne (sannsynligvis på matsøk). Siland og rødstilk er norske ansvarsarter, dvs. arter som forekommer med minst 25% av den europeiske bestand i Norge. Videre er lauvskogen omkring et viktig funksjonsområde for en rekke spurvefugler.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende, og har en lakseførende strekning på 6-7 km. Sørdalselva synes å ha gode gyteområder, men små oppvekstområder for laksunger.

   Pattedyr
   Av vanlige arter er elg og rødrev registrert.

   Friluftsliv
   Tre grunneiere har fiskerett i elva, deriblant Kleiva landbruksskole. Grunneierne har inngått en samarbeidsavtale med Sortland JFF om oppsyn og salg av fiskekort. Fiske etter laks og sjøaure foregår ved elveosen.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er en fast bolig i området. Videre er det en del hytter og fritidshus utover på nordsida av fjorden, men ingen ved selve elveutløpet.

   Jordbruk
   Stranda på sørvestsida av Sørfjordelva, hvor de mest verdifulle strandområdene finnes, har spor etter husdyrtråkk. Ellers er det ingen aktive gårdsbruk i området, og en del jord er brakklagt.

   Tekniske inngrep
   Det er bygd bro over elva, og små fyllinger forekommer i forbindelse med vegen. Ellers er det et lite grustak/sandtak nord for elveosen, ca 50 m inn på land.

   Forurensing
   Det er ikke registrert forurensing i området. Men noe kloakkutslipp kommer antakelig via slamavskiller fra fritidsbebyggelsen og ut i fjorden.

  Planstatus

   Sortland kommunes arealplan er for tiden under revisjon. Sørfjordelvas utløp er i kommuneplanen for Sortland 1990-2002, kommunedelplan for de spredt bebygde områdene, avsatt til LNF-1 område (naturvern formål). For Sørfjordens vedkommende vil det si at i dette området er det forbud mot bygging av fritidshus og spredte boliger, samt at det er et område med viktige naturvern-, vilt- og friluftsinteresser.

  Vernestatus

   Ingen formell status.

  Tilrådinger

   I forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen, ser lokaliteten ut til å være av regional verdi, dvs. viktig for biologisk mangfold.

  Referanser

   Elven, R., Alm, T., Edvardsen, H., Fjelland, M., Fredriksen, K. E., Johansen, V. 1988c.
   Botaniske verdier på havstrand i Nordland. C Beskrivelser for regionene Ofoten og Lofoten/Vesterålen.
   Økoforsk rapport 1988: 2C. 386 s.

   Jørgensen, L. 2000.
   Kartlegging av fiskebestandene i vassdrag med sjøvandrende laksefisk i Vesterålen og Salten.
   Rapport 2000-02. Nordnorske ferskvannsbiologer. 37 s.

   Karlsen, T. & Sæter, L. 1992.
   Fisk og fiskemuligheter i småvassdrag med anadrome laksefisk. Del 4: Vesterålen.
   Rapport 1. Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. 130 s.

   Kommuneplan for Sortland 1990-2002.
   Kommunedelplan for de spredt bebygde områdene.
   Vedtatt i Sortland kommunestyre 10.12.1991.

   Miljøverndepartementet 1990a.
   Samlet Plan for vassdrag. Sørfjord. 733 Sørfjordvassdraget. Vassdragsnr. 171.6z. Sørfjord I, Sørfjord II. 45s.

   Statens Kartverk Nordland 2000c.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Muntlige kilder
   Fiskeoppsynslaget i Sortland.
   Forvaltningsavdelingen, Plan- og miljøseksjonen, Sortland kommune.
   Røsshaug, Bjørn. Lokal hobby ornitolog Sortland. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret