Til forsiden

Elvegårdselva /Skjomas utløp i Skjomen

Regine: 173.A0 (SKJOMAVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 150
Kommune : Narvik ( 1805)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1331-2
ØKblad : ER239-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) ER239-5-3 ( ) fra 1990*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1121354.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12255.72
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14222.80.8
  Åker og fulldyrka eng/beite211464.617
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2315.40.2
  Lauvskog31165.22.4
  Barskog31294.83.5
  Blandingsskog31336.11.3
  Fjell i dagen / blokkmark3324.80.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333384.114.1
  Myr4126.10.2
  Elver/kanaler511129.14.7
  Sjøer,vann og tjern5125.10.2
  Gruntvannsområder i elver/vann51310.70.4
  Gruntvannsområder i sjø52272526.6
  Hav og sjøområder523584.121.4
  SUM2728.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1213.57.8
  Jordbruksareal247017.2
  Skog og annen fastmark358521.4
  Våtmarker46.10.2
  Vann5145453.3
  SUM2728.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 21.06.1990 Flyoppgave: 10021-P03

  Foto


  © Foto: Fylkesmannen i Nordland - 2005

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Grunnfjell dominerer i nedslagsfeltet med granitt/granodioritt. I deler av området finnes glimmerskifer/-gneis og grønnstein/amfibolitt fra den kaledonske fjellkjeden. Landskapet er prega av iserosjon med alpine fjell og tydelig U-formet dalføre (Skjomdalen). Løsmassedekningen er sparsom, men langs elva er det elve- og (lokalt) breelvavsetninger. I fjellområdene finnes enkelte mer sammenhengende moreneområder og randmorener. Fjellområdene når opp i 1900 m o.h. Elveløpet gjennom dalen er dels slynget, dels meandrerende og det finnes også mange banker i løpet som midtbanker og innersvingbanker. Det er rester av hevete elveterrasser i dalen. På deltasletta er det spor av tidligere meandersvinger, løp og terrasseflater. I utløpet av elva er det munningsbanker og en stor velutviklet deltaplattform. Deler av denne er utsatt for bølgepåvirkning (bølgedannede banker) og det er fine strandområder med sandstrand på vestsida av utløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Elvegårdselva/Skjoma i Skjomenvassdraget munner ut ved Elvegård i Skjomenfjorden i Narvik kommune. Tidligere har Elvegårdselva vært sterkt masseførende, og det er lagt opp et betydelig elvedelta i elvemunningen. Området har store kvartærgeologiske verdier, men det er uklart om dette omfatter deltaet.

   Flora og vegetasjon
   Området består vesentlig av grusører, men stedvis forekommer noe leirgrunn med spesielt utforma strandenger. Elvedeltaet har store arealer av nokså variert forstrand, og med en svært original sammensetning i vegetasjonstypene både i forstrand og strandeng. Artsutvalget er lite, men elveos-skjørbuksurt, en stor populasjon av østersurt, og spesielt strandskolm som er en meget sjelden art i denne regionen, er interessante forekomster. Til tross for inngrepene (se nedenfor) har denne strandenglokaliteten fortsatt stor verdi som typelokalitet i regionen. Deltaet vest for elva grenser mot intakt furuskog, lauvskog, blandingsskog og mot fylkesvegen. Også på østsida av elva finnes små fragmenter/kantsoner av de nevnte skogtypene som kan ha verdi for det biologiske mangfoldet i området. I den østligste delen av deltaet finnes et lite myrområde.
   I tillegg til de ovennevnte kvalitetene, er de rødlista billeartene Bledius litoralis og Bembidion lunatum registrert i området.

   Fugl
   I forbindelse med viltkartlegging i Narvik kommune har et område på vestsida av elva fått status som A-område, dvs. et svært viktig viltområde. Området har størst verdi som rasteområde for vannfugl; særlig toppand, bergand (DM), smålom (DC) og krikkand. Dessuten har området verdi som beiteområde for lokale hekkefugler som tjeld, fiskemåse, storspove og rødstilk (norsk ansvarsart). Vipe hekker årlig i området.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende. Anadrom laksefisk kan gå om lag 2,8 km opp i elva som er kjent for å ha en meget storvokst laksestamme. Her er også en liten bestand av sjørøye. Øvrige arter er trepigga stingsild, skrubbe og noe ål.

   Pattedyr
   Det er registrert oter i området. I følge direktoratet for naturforvaltning (1999) er oter er en rødlisteart som bør overvåkes (DM).

   Friluftsliv
   Lokaliteten har stor verdi som utfarts- og rekreasjonsområde. Nedre del av Elvegårdselva/Skjoma er ei god lakseelv. Fiske- og friluftsinteressene i området er store, og det selges fiskekort. Systematiske fangstrapporteringer fra 1990-1997 har imidlertid vist en sterk tilbakegang i fangstene, og vassdraget er dermed erklært som et "truet vassdrag". Fra 1997 har det ikke vært tillatt å fiske laks i elva.

  Inngrep

   Påvirkningsgraden av tekniske inngrep er forholdsvis stor.

   Bebyggelse
   Delarealer på østsida av elva er relativt tett bebygd.

   Jordbruk
   Østsida av elva er sterkt preget av oppdyrking, først og fremst gras- og potetproduksjon. Tidligere ble elvedeltaet benyttet som slått- og beitemark. Det er i dag ingen beiting i området.

   Tekniske inngrep
   Skjomenvassdraget er sterkt berørt av kraftutbygging. Vassdraget ble regulert i 1973. Store deler av vassføringa er tatt bort, og den sterke reguleringen medfører store endringer i estuariet over tid. Det har skjedd fundamentale endringer, særlig for prosessene i vassdraget, siden reguleringen. Dette viser seg i det nyetablerte hydrologiske regime og i elvas materialtransport. Videre har NVE bygd opp en rullesteinsvoll langs elvebredden. Deler av arealet fungerer dessuten som leirplass for campingvogner, her det kjøres på øra, ut til ankerplass for båter. Videre er det et grustak i sjøen innenfor det avgrensede området, store mengder grus har blitt tatt ut og dette har redusert deltaets størrelse og påvirket elvas løp. Sprengt stein fra byggingen av veien til Skjombotn blir nå fjernet fra området.

   Forurensing
   Området er sterkt påvirka av camping og forsøpling. Vannprøver fra området har vist høyt bakterieinnhold. Forurensingskilder kan være kommunale og private kloakker, samt utslipp fra driftsbygninger i landbruket. I tillegg kan snøsmelting ha en forurensende effekt.

  Planstatus

   Narvik kommune har ennå ikke noen arealplan, men den er under utarbeiding, Narvik vedtok sin arealdel 24.11.05. I forslaget til arealplan er deler av området foreslått som LNF område, noe som travbane og for området ved Hestøyra og Krøkjebærholmen viser eksisterende reguleringsplan camping- og hytteområde.

  Vernestatus

   Vassdraget er ikke verna. Området vest for elva har imidlertid botanisk verneverdi. Arealene på østsida er sterkt prega av ytre påvirkning.

  Tilrådinger

   Et svært viktig viltområde (A-område) og botanisk verneverdi tilsier at deltaet i henhold til DN-hådbok 13-1999 er svært viktig for biologisk mangfold.

  Referanser

   Elvegard Grunneierlag 1998. Driftsplan for Skjoma 1998 - 2002. 32s. + vedlegg.

   Elven, R., Alm, T., Edvardsen, H., Fjelland, M., Fredriksen, K. E., Johansen, V. 1988c. Botaniske verdier på havstrand i Nordland. C Beskrivelser for regionene Ofoten og Lofoten/Vesterålen.
   Økoforsk rapport 1988: 2C. 386 s.

   Fjalestad, A. & Møller J. J. 1987.
   Verneverdige kvarærgeologiske områder i Nordland.
   TROMURA, Naturvitenskap nr. 57. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsaktivitet. 273 s.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Karlsen, T. & Sæter, L. 1991a.
   Fisk og fiskemuligheter i småvassdrag med anadrome laksefisk.
   Del 3: Lofoten og Ofoten. Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. 79 s.

   Skogstad, T. J. & Risholt, O. 1997.
   Naturkvaliteter i Narvik kommune. Registrering av biologisk mangfold.
   Narvik kommune, Område Utvikling. 48 s.

   Statens Kartverk Nordland 2000c.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.


   Strann, K.-B.; Frivoll, V. & Johnsen, T. 2005. Viltkartlegging i Narvik kommune. NINA-rapport 66.

   Muntlige kilder
   Avdelingsleder Landbruk og naturforvaltning. Narvik kommune.
   Jørun Lindgren, Landbrukskonsulent Narvik Kommune • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret