Til forsiden

Rombakselvas utløp i Rombaksbotn

Regine: 174.3A0 (ROMBAKSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 152
Kommune : Narvik ( 1805)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1431-4
ØKblad : EU242-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) EU242-5-2 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Lauvskog311309.540.2
  Barskog31214.11.8
  Blandingsskog3137.41
  Fjell i dagen / blokkmark33214.81.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333255.933.2
  Elver/kanaler51163.78.3
  Hav og sjøområder523104.613.6
  SUM770100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3601.778.1
  Våtmarker400
  Vann5168.321.9
  SUM770100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 29.07.1990 Flyoppgave: 10052-D08


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 25.06.2003

  Foto


  © Foto: Ansgar Aandahl - 1980


  © Foto: Ansgar Aandahl - 1980

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Grunnfjell av granittiske bergarter dominerer i nedslagsfeltet, men det er også innslag av kaledonske bergarter i mindre områder. Landskapet er prega av et markert iserodert dalføre(r) med fjellområder på over 1000 m o.h. Løsmassedekningen er generelt sparsom i området, men lokalt er det morene-, elve- og breelvavsetninger. Elveløpet er dels samlet, dels noe forgreinet. På den lave deltasletta er elveløpet forgreina og har dels bankedannelser i løpet. Materialtransporten er dominert av bunntransport og massene består hovedsakelig av sand og grus.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Rombakselva munner ut innerst i Rombaksbotn. På de nederste 2 km danner Rombakselva et komplisert system med flere flomløp/sideløp.

   Flora og vegetasjon
   Området er preget av frodig varmekjær vegetasjon i liene, og frodig saltvannspåvirket strandengvegetasjon. Rombaksområdet ligger i grensesona mellom utbredelsen av oseaniske og kontinentale arter, og begge floraelement kan være representert her. Tilgrensende vegetasjon i liene er en mosaikk av ulike naturtyper, bl.a. frodig og varmekjær ore-heggeskog, og furuskog. Ellers er området karakterisert av frodig saltvannspåvirket vegetasjon. Her er registrert flere spesielle og typiske plantesamfunn, inkludert strandenger med forekomst av interessante arter.

   Fugl
   Rovfuglbiotoper er registrert i området.

   Fisk
   Vassdraget er lakse- og sjøaureførende. Anadrom laksefisk kan gå om lag 5 km opp i elva til en foss. Det er hovedsakelig sjøaure som går opp, men også noe laks.

   Pattedyr
   Ikke kjent.

   Friluftsliv
   Elvedeltaet er et viktig og prioritert friluftsområde i Narvik kommune. Det er bl.a. lagt til rette for sportsfiske i området hvor det selges fiskekort.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Foruten en kai, forekommer et gammelt hus i området.

   Jordbruk
   Det drives ikke jordbruk i området i dag. I 1999 og 2000 ble det plantet stedegen furu.

   Tekniske inngrep
   Vassdraget er sterkt berørt av kraftutbygging. Ved Sildvikutbyggingen ble ca 55% av nedslagsfeltet til Rombakselva overført til magasinet i Sildvikvatn. Regulanten er Nordkraft A/S. Videre er det et grustak i sjøen som er avsluttet i henhold til reguleringsplan. Det er imidlertid søkt om dispensasjon for å fortsette.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Området er sikret som Landskaps-, kultur- og friluftsområde gjennom reguleringsplan vedtatt av Narvik kommune 25.04.96. Narvik vedtok sin arealdel 24.11.05. Det er lov å ta ut mindre kvanta grus i sjøen utenfor holmen som dannes av det delte elveløpet og fjordbotnen.

  Vernestatus

   Området er ikke sikra.

  Tiltak

   Reguleringsplanen setter forbud mot "treslagsskifte" i Rombaksbotn. Men furu var det naturlige treslaget i Rombaksbotn før en storflom tok skogen i 1959. Trolig var hele det flate området ned mot strandkanten tidligere kledd med furuskog. Grunneierlaget ønsker en hurtig revegetering av de flomeroderte elveslettene mellom det sørlige flomløpet/Middagselva og Rombakselvas hovedløp. Inne på sletta er det ønskelig med furuskog i blanding med løvskog (gråor og osp). Ospefeltet i Skjåmoa har trolig vært noe større enn i dag, og i kontakt mot elva. Osp og gråor gir næringsrikt strøfall, og det ønskes en etablering av disse treslag i kontakt med elva i tiltaksområdet og et område oppstrøms Skjåmoa.

  Tilrådinger

   Beplantningsplan bør utarbeides i samarbeid med skogfaglig kompetanse hos Narvik kommune. Vegetasjonsetablering vil gi effekter ut over fiskeproduksjonen, og vil trolig bidra til økt biologisk mangfold i området.

  Referanser

   Engelskjøn, K. 1979.
   Vedrørende Rombaksbotn. Notat til naturvernkonsulenten i Nordland. 4 s.
   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Karlsen, T. & Sæter, L. 1991a.
   Fisk og fiskemuligheter i småvassdrag med anadrome laksefisk. Del 3: Lofoten og Ofoten.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. 79 s.

   Skogstad, T. J. & Risholt, O. 1997.
   Naturkvaliteter i Narvik kommune. Registrering av biologisk mangfold.
   Narvik kommune, Område Utvikling. 48 s.

   Statens Kartverk Nordland 2000c.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Øksenberg, S. 2001.
   Tiltaksplan for biotopjusteringer i Rombakselva, Narvik kommune.
   Rombaksbotn grunneierlag. 23 s.

   Muntlige kilder
   Avdelingsleder, Landbruk og naturforvaltning. Narvik kommune.
   Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Nordland. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret