Til forsiden

Lakselvas utløp i Gullesfjord

Regine: 178.90 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 153
Kommune : Kvæfjord ( 1911)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1232-2
ØKblad : EF245-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Gullesfjordbotn naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) EF245-5-2 (GULLESFJORDBOTN) fra 1992*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1128.80.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12224.72.2
  Massetak/dagbrudd13110.71
  Åker og fulldyrka eng/beite21130.82.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2313.90.3
  Lauvskog311217.219.3
  Barskog312367.832.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333928.2
  Elver/kanaler51145.54
  Sjøer,vann og tjern51260.5
  Tidevannsflater52192.58.2
  Gruntvannsområder i sjø52272.56.4
  Hav og sjøområder523152.613.6
  SUM1124.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal144.23.9
  Jordbruksareal234.73.1
  Skog og annen fastmark367760.2
  Våtmarker400
  Vann5369.132.8
  SUM1124.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 18.07.1992 Flyoppgave: 11410-C6

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i det forholdsvis begrensa nedslagsfeltet er dominert av grunnfjell av båndgneis, stedvis migmatittisk. Landskapet er preget av et markert dalføre(r) mellom alpine og glasiale fjellfomasjoner. Det er flere markerte botner i områder. Fjelltoppene når opp i nesten 1000 mo.h. Med unntak av elv/-breelvavsetninger og noe morene i dalførene er det sparsomt med løsmasser. På avsetningene i dalbunnen er det utstrakt myrdannelse. Elva har et samlet løp og slynger seg ned gjennom dalen. Etpar andre mindre vassdrag, bl.a Vesterelva, drenerer ut i det samme deltaområdet. Nær elveosen av Lakseelva er det flere banker og en deltaplattform (oppgrunnet område) er bygget ut i fjorden. Spor etter tidligere løp er synlige på deltasletten hvor det også er en del myr/våtmark og noen mindre dammer.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Botnen er en godt skjermet fjordbotn.

   Geofag
   Strendene består av leire- og grusstand omgitt av bjørkeskog og myr.

   Flora
   Relativt artsrik standeng av vanlig utforming, uten sterkt sørlig innslag i vegetasjonen. Lokaliteten er et av de best utviklede strandengene i Sør-Troms, og inntar en viktig posisjon i en serie fra sørlige til arktisk pregede strandenger i Nord-Norge. Det er stor variasjon i plantesamfunnet, bla. betinget av stor ferskvannstilførsel. Området er regionalt verneverdig i botanisk sammenheng.

   Fisk
   Elva har en liten bestand av sjøørret og litt laks.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Campingplass medfører mye ferdsel.

   Jordbruk
   Åkrer og beitearealer utgjør mindre arealer.

   Forurensning
   Campingplassen ved utløpet av elva har renseanlegg og forurenser ikke deltaet. Det er lite annen forurensende aktivitet i området.

   Tekniske inngrep
   Kjørespor etter militær aktivitet.
   E 10 går gjennom området
   Grustak ovenfor E 10.

  Vernestatus

   Gullesfjordbotn naturreservat - våtmark. 315 da, derav 135 da landareal.

  Tilrådninger

   Ingen ytterligere utfyllinger mot sjøen ved campingplassen.

  Litteratur

   Fylkesmannen i Troms, 1989. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Troms fylke.

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret