Til forsiden

Lakselvs utløp i Sørlivatnet

Regine: 194.D (LAKSELVA FRA TROLLBUVATNE) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 154
Kommune : Tranøy ( 1927)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 37391 meter
N50blad : 1433-4
ØKblad : ES262-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Lakselva fra Trollbuvatnet ( 194/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) ES262-5-4 (ALMENNINGSVATNET) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.80.1
  Områder tilknytta veg/jernbane1222.20.2
  Lauvskog311510.739.9
  Myr412223.717.5
  Elver/kanaler5111098.5
  Sjøer,vann og tjern512242.318.9
  Gruntvannsområder i elver/vann513190.214.9
  SUM1278.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal130.2
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3510.739.9
  Våtmarker4223.717.5
  Vann5541.542.3
  SUM1278.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.07.1976 Flyoppgave: 5207-C8

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av granitt, gneis, fyllitt/ glimmerskifer, marmor med mer. Landskapet består av myrlendte dalfører og fjellområder omkring med avrunda former (paleiske ) med topper opp mot ca 900 mo.h. Det er moreneavsetninger i dalføret, i fjellene er det sparsomt med løsmasser. Etter samløpet mellom Kaperselva og Svartelva er elveløpet dels forgreinet, dels med banker. I dalføret er hevete terrasser. Utover deltasletten slynger elveløpet seg i store slynger og det er banker, sideløp og en mindre oppgrunning utenfor elveosen . Deltaet har noe preg av fuglefotdelta, men er samlet sett vurdert som et klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

   Elva munner ut i sjøen ved Laukhella og kalles gjerne Lakselva til Laukhella. Ovenfor Sørlivatn ligger Kaperdalen og Svanelvdalen. Deltaet ligger nord for Ånderdalen nasjonalpark, som har en rik flora og fauna.

  Naturfagverdier

   Deltaet er et ferskvannsdelta. Elva munner ut i sjøen ved Laukhella og kalles gjerne Lakselva til Laukhella. Ovenfor Sørlivatn ligger Kaperdalen og Svanelvdalen. Deltaet ligger nord for Ånderdalen nasjonalpark, som har en rik flora og fauna.

   Flora
   Man antar at deltaet har en rik flora og fauna, selv om lite er dokumentert.

   Fisk
   Vassdraget har gode bestander av laks, sjøørret og sjørøye.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er ikke bebyggelse i deltaet.

   Jordbruk
   Det er ikke dyrket mark i deltaet, men deler kan brukes til beite.

   Forurensning
   Elva er ikke påvirket av forurensning, da det ikke er bebyggelse langs elva ovenfor Sørlivatn. Det er endel hytter ovenfor Sørlivatn, spesielt ved Svanvatnan.

   Tekniske inngrep
   Det går vei nord og vest for deltaet, men selve deltaet er ikke berørt.

  Vernestatus

   Vassdraget er varig verna (verneplan 2), og er i verneplanen kalt Lakselva fra Trollbuvatn. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret