Til forsiden

Meelva/Storelvas utløp i Gratangsbotn

Regine: 190.3A (STORELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 155
Kommune : Gratangen ( 1919)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1432-3
ØKblad : ET248-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) ET248-5-1 (FJORDBOTN) fra 1991*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11266.46.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12228.32.7
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14236.73.5
  Åker og fulldyrka eng/beite211137.713.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23121.72.1
  Lauvskog311244.223.2
  Barskog3124.80.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333928.7
  Elver/kanaler51130.42.9
  Sjøer,vann og tjern5120.40
  Tidevannsflater521180.417.1
  Gruntvannsområder i sjø52292.48.8
  Hav og sjøområder523117.511.2
  SUM1053100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1131.412.5
  Jordbruksareal2159.415.1
  Skog og annen fastmark334132.4
  Våtmarker400
  Vann5421.140
  SUM1053100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 02.08.1991 Flyoppgave: 11241-J10

  Foto


  © Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS VF14122

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Glimmerskifer, glimmergneis og marmor dominerer berggrunnen i nedslagsfeltet. Landskapet er preget av slake dalfører og glasiale og paleiske fjellformer med topper på ca 1000- 1400 mo.h. Marin grense er ca 85 mo.h. Dalene har en del løsmasser, morene breelv-og elveavsetninger. I området bakenfor deltaet er det hevete terrasser med sand/grus i flere nivåer. Elvene som drenerer mot Gratangsbotn har i hovedsak et samlet løpsmønster med noe meandrering og slynger. Det er en mindre deltaslette med noe bankedannelse ved utløpet og en oppgrunnet deltaplattform med spor av ulike løp ut i fjorden. Fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Strandeng av fjordbotntype, endel grovere partier knyttet til elveutløpet. Nokså ordinært artsutvalg. Flere forskjellige typer strandeng.

   Fugl
   I gruntsvannsområdet er det registrert gressender, vadere, måkefugl i relativt beskjedne mengder. Pga beskjeden størrelse er gruntvannsområdet sannsynligvis en beskjeden trekklokalitet og mytelokalitet.

   Fisk
   Storelva har en liten bestand av sjøørret, men minimalt med laks.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bebyggelse utenom gårder finnes på vestsida av fjorden. Nær utløpet der det idrettsplass, båtmuseum og infrastruktur knyttet til dette.

   Jordbruk
   Aktivt jordbruk med betydelige jordbruksarealer og flere gårder.

   Forurensning
   Mindre avrenning fra jordbruksarealer kan forekomme. Avløpet fra Gratangen hotell renner ut i Meelva etter rensing. Kan periodevis gi påvirkning av organisk materiale og næringssalter.

   Tekniske inngrep
   Tidligere er det registrert mye skrot. Endel kjørespor. Relativt stort idretts- og rekreasjonsområde med campingplass. Vei med bru går gjennom nedre del av området.

  Tilrådninger

   En videre utvikling i området bør ikke skje mellom veien og sjøen.

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Hindrum,R. & Jacobsen, K.-O. 1982. Ornitologiske registreringer i 764 01 Selfjord, 775 01 Tjuvskjær, 775 01 Gratangen, 784 1/2 Brøstadelva/Mevatn, 791 01 Andsvatn, og 793 01 Nordfjordbotn (Fisklausvatna) i Troms. Stensilert rapport Samlet plan for forvaltning av vannressursene. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret