Til forsiden

Spandalselvas utløp i Lavangen

Regine: 190.7Z (SPANSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 156
Kommune : Lavangen ( 1920)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1432-3
ØKblad : ET250-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Spanselva ( 190/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) ET250-5-2 (TENNEVOLL) fra 1975*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11238.22.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12219.31.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211144.18.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23179.54.7
  Lauvskog311124.67.4
  Barskog3120.50
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33389.85.3
  Elver/kanaler511764.5
  Tidevannsflater521380.522.5
  Gruntvannsområder i sjø522643.8
  Hav og sjøområder523675.639.9
  SUM1692.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal157.53.4
  Jordbruksareal2223.613.2
  Skog og annen fastmark3214.912.7
  Våtmarker400
  Vann51196.170.7
  SUM1692.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 27.07.1975 Flyoppgave: 4895-N7

  Foto


  © Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS VF14156

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen er dominert av glimmerskifer/glimmergneis, gneis og noe marmor. Landskapet er preget av vide dalfører og fjellområder med glasialt og paleisk preg med topper opp til 1500 mo.h. Løsmassedekningen er sparsom i fjellene, mens dalførene har en del morene og elv/breelvavsetninger. Marin grense er ca 75- 80 mo.h. Elveløpet er samlet med enkelte midtbanker og sidebanker. Deltasletten er formet som en tange(Neset) som er bygget ca 1 km ut på østsiden av fjorden. Utenfor utløpet er det en markert deltaplattform med munningsbanke (under vann). Dette gir til dels store tidevannsflater ved fjære sjø. Klassisk delta, fjordhodedelta med noe preg som fuglefotdelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Naturgeografisk tilhører området Troms submaritime bjørk-furuskogsregion, Harstad/Lyngen-området. Underregionen er kystbetont og skogrik.

   Flora
   Strandengen er relativt smal, erodert mot sjøen. Foran strandenga er et spredt grusstrandvegetasjon. Ordinært artsutvalg på strandenga, bortsett fra standskolm (Lathyrus japonicus). Få straneng-typer, lite variert. Strandeng utgjør små arealer. En smal kant med or står igjen på begge sider av utløpet.

   Kantvegetasjon
   En smal kant med or står igjen på begge sider av utløpet.

   Fugl
   Deltaets funksjon for fugl er først og fremst som vårtrekk-, beite- og mytelokalitet for ender og vadere, men også for noen få arter som hekker i området. Fjordbotnen har et ganske stort antall fuglearter, men totalantallet individer er moderat. Området er lokalt verneverdig.

   Fisk
   Det er endel sjøørret i vassdraget, men minimalt med laks.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Tettstedet Tennevoll ligger delvis innenfor grense for deltaområdet.

   Jordbruk
   Betydelige arealer (13 %) er utnyttet til jordbruk.

   Forurensning
   Det er ingen vesentlige aktiviteter som forurenser elva eller deltaområdet.

   Tekniske inngrep
   Rv 141 med bru går gjennom området. En jordbruksvei går utover neset.

  Vernestatus

   Spansdalsvassdraget er vernet i verneplan III.

  Tilrådninger

   Ny bebyggelse bør ikke etableres på neset vest for utløpet.

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983.
   Havstrand i Troms, botaniske verneverdier.
   Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Hindrum,R. 1981.
   Spansdalsvassdraget. Fugle- og pattedyrfaunaen i Spansdalsvassdraget, Troms.
   Tromura, Naturvitenskap 16, 58 s.

   NUB 1977.
   Naturgeografiske regioninndeling av Norden.
   NUB 1977: 34. 137 s.

   Fylkesmannen i Troms, 1989.
   Utkast til verneplan for våtmarksområder i Troms fylke. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret