Til forsiden

Nordre Osas utløp i Osensjøen

Regine: 002.JBB13 (OSA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 16
Kommune : Åmot ( 429)
Fylke : Hedmark ( 4 )
Høyde over havet: ca. 431 meter
N50blad : 2017-4
ØKblad : CW077-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CW077-5-2 (OSNESSET) fra 1982*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1125.70.4
  Områder tilknytta veg/jernbane12229.22.3
  Åker og fulldyrka eng/beite21155.24.3
  Barskog312321.325.1
  Blandingsskog3134.50.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333220.817.3
  Myr41221.91.7
  Elver/kanaler511308.924.2
  Sjøer,vann og tjern512133.410.4
  Gruntvannsområder i elver/vann513177.413.9
  SUM1278.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal134.92.7
  Jordbruksareal255.24.3
  Skog og annen fastmark3546.642.8
  Våtmarker421.91.7
  Vann5619.748.5
  SUM1278.2100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 16.05.1998 Flyoppgave: 98093-T001

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 26.08.2002

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Landskapet har et middels relieff og i stor grad dekket med et sammenhengende dekke av morene. Langs elva opptrer elveavsetniger og i hele området er det vidstrakte myrområder.

   I elvas nedre løp er det en del forgreining, rester av tidligere meandrering og elveløp. Det er elvevoller og elveterrasser langs hovedløpet. Formrikdommen i deltaområdet er stor.

   Ved utløpet har hovedløpet tidligere dannet en velutviklet meandersving som er nå avsnørt fra hovedløpet. Ytterst mot Ossjøen er det dannet en ca 1km lang og markert strandvoll med sandstrand og dels også vindavsetninger av sand fra tørrlagte strandområder. Vannstand i Ossjøen er regulert og tidvis er store grunne strandområder blottlagt. Deltaet karakteriseres som klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen)

   Deltaområdet er en del av det verneverdige kulturlandskapet Osen-Ena som er registrert som representativt/typisk for Østerdalene.

  Naturfaglige verdier

   Bergrunnen i området består vesentlig av næringsfattig sparagmitt med innslag av kalkrik berggrunn.

   Fisk
   Nordre Osa er blant de største innløpselvene til Osensjøen sammen med Lekninga, Ena og Slemma. Ørret er dominerende fiskeart i vassdraget, og det finnes også noe harr, lake og ørekyte. Abbor finnes i Abbortjern. Forsuring er et problem i hele Nordre Osa-vassdraget. De dominerende fiskeartene i Osensjøen er sik og lagesild. Det er også en del gjedde, abbor, mort, lake, ørret og harr.

   Friluftsliv
   Den markerte strandvollen med sandstrand som ligger ytterst mot Osensjøen er Osmundsand friluftsområde. Dette er et mye brukt, statlig sikret friluftsområde for bading og andre strandbaserte aktiviteter.

  Dagens bruk

   Strandvollen med sandstrand mot Osensjøen (Osmundsand friluftsområde) benyttes til strandbaserte aktiviteter, jf. avsnittet ovenfor. For øvrig drives skogbruk, jordbruk og noe fiske innenfor området.

  Litteratur

   Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen, 1990. Fisk og fiskemuligheter i Osensjøområdet. Rapport nr. 42.

   Zoologisk Institutt, UiO, 1975. Fiskeribiologiske undersøkelser i Osenområdet. Årsrapport 1975. 25 s.

   Zoologisk Institutt, UiO, 1979. Fiskeribiologiske undersøkelser i Osenområdet. Sik og lågåsild i Osensjøen. 57 s. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret