Til forsiden

Tømmerelvas utløp i Reisvatnet

Regine: 193.5B (TØMMERELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 161
Kommune : Sørreisa ( 1925)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 1 meter
N50blad : 1433-2
ØKblad : EW259-5-3
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) EW259-5-3 (SØRBOGEN) fra 1971*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1129.21.2
  Områder tilknytta veg/jernbane12215.92
  Åker og fulldyrka eng/beite211152.719.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2318.91.1
  Lauvskog311250.632.1
  Barskog31233.24.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3331.40.2
  Ferskvannsvåtmark4112.40.3
  Elver/kanaler51138.44.9
  Sjøer,vann og tjern512206.126.4
  Gruntvannsområder i elver/vann51362.68
  SUM781.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal125.13.2
  Jordbruksareal2161.620.7
  Skog og annen fastmark3285.236.5
  Våtmarker42.40.3
  Vann5307.139.3
  SUM781.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 25.07.1983 Flyoppgave: 7910-E10

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av marmor og dels fyllitt, glimmerskifer, generelt næringsrike og basiske bergarter. Landskapet er et dal -og åslandskap med viddeprega fjellområder omkring, dels med høye fjell opptil ca 1000 mo.h. Store myrområder finnes i flatere partier i fjellet. Det er ellers noe løsmasser av hav-og fjordavsetninger, morene, breelv- og elveavsetninger i dalsenkningene. Elveløpet er samlet med enkelte midtbanker og slynger seg gjennom dalen som har hevete terrasser i flere nivåer. Deltasletten har terrassenivå på ca 5 m over nivå i Reisvatnet. I utløpet er en munningsbanke og en vifteformet deltaplattform utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Vestsida av elva og selve utløpet er lite berørt. Vestsida av elva er skogkledt. Plante- og dyrelivet er lite kjent.

   Kantvegetasjon
   Deler av kantvegetasjonen kan være berørt ved dyrka mark.

   Fisk
   Vassdraget har minimale bestander av anadrom fisk.

   Bebyggelse
   Bebyggelsen består av gårder på østsida av elva.

   Jordbruk
   Det er betydelige jordbruksarealer på østsida av elva.

   Forurensning
   Reisvatn i utløpet av Tømmerelva er har vært moderat belastet med næringssalter, organiske stoffer og bakterier. Nyere tall for belastninger foreligger ikke. Tømmerelva er sannsynligvis lite til moderat belastet. Kildene til forurensning kan være bebyggelse, jordbruk, og også sjøvann til Reisavatn.

   Tekniske inngrep
   Det går vei øst for elva. Det er ikke kjent andre inngrep enn det som er knyttet til jordbruk.

  Tilrådinger

   Det bør ikke gjøres nye inngrep i deltaet vest for elva og i selve utløpsosen. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret