Til forsiden

Målselvas utløp i Malangen

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 196.A10 (MÅLSELVVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 162
  Kommune : Målselv ( 1924)
  Fylke : Troms ( 19 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1433-2
  ØKblad : EX262-5-4
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Målselvutløpet naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) EX262-5-4 (SOMMARBAKKEN) fra 1972*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112142.40.6
  Områder tilknytta veg/jernbane122146.70.6
  Massetak/dagbrudd13126.10.1
  Åker og fulldyrka eng/beite2113204.614
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231143.40.6
  Lauvskog3116544.728.5
  Barskog312120.40.5
  Blandingsskog31334.70.2
  Fjell i dagen / blokkmark3326.90
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333366.91.6
  Myr412918.54
  Elver/kanaler511236210.3
  Sjøer,vann og tjern5128.90
  Gruntvannsområder i elver/vann513306.91.3
  Tidevannsflater5213446.815
  Gruntvannsområder i sjø522454619.8
  Hav og sjøområder523621.52.7
  SUM22947.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1315.21.4
  Jordbruksareal2334814.6
  Skog og annen fastmark37073.630.8
  Våtmarker4918.54
  Vann511292.149.2
  SUM22947.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 18.07.1985 Flyoppgave: 8701-B4

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7 25.07.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Målselva har et stort nedslagsfelt og drenerer store deler av indre Troms. Berggrunnen er dominert av kaledonske fjellkjedebergarter, bl.a glimmerskifer og glimmergneis, men det er også marmor, kvartsfyllitt og granittisk grunnfjell med mer i området. Landskapet i nedslagsfeltet varierer mellom dal-og åslandskap, iseroderte dalfører, alpine, glasiale og viddeprega fjellområder. Fjellområdene når opp i ca 1700mo.h. Målselvdalen har store sedimentmengder dominert av elveavsetninger, men også betydelige hav-og fjordavsetninger og breelvavsetninger finnes. I mange av dalførene og deler av viddeområdene er det også sammenhengene morenedekke. Elveløpene i dreneringssystemet er i hovedsak samlet og slynger seg gjennom de større dalførene. Ved Rundhaug i Målselvdalen er det særdeles velutviklet meandrering. Videre nedover dalen er tvungne meandre og mange spor etter tidligere løp og terrasser i ulike nivåer. Det er velutvikla innersvingbanker og midtbanker flere steder i elveløpet. Nedre del av elveløpet har et trangere dalføre noe som har ført til at deltasedimentene grunner opp fjorden langt utover. Det er flere munningsbanker i utløpet. Området har preg som estuariedelta.

   Deltaet er 8-10 km langt, hvorav 4-5 km tørrlegges ved lavvann. Substratet er overveiende sand. Deltaet er et av de største i Troms. Dette er et aktivt system pga elvas transport av løsmasser og elvas påvirkning på løsmassene (sandbankene).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Omtrent all våtmark og elv/sjø i deltaområdet er innenfor Målselvutløpet naturreservat.

   Flora
   På begge sider av Målselva er det store arealer med løvskog. Store holmer øverst i deltaet er skogkledte med bjørk, gråor, vier. Deler av dette er flommarkskog.
   Deler av området viser eksempler på overganger fra pionersamfunn til mer stabile plantesamfunn. Ytterst på øyer og holmer er det en helt spesiell utformet saltsiveng med mye tiriltunge (brakkvannseng).
   Målselvutløpet er nasjonalt verneverdig i botanisk sammenheng.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er bevart over betydelige strekninger.

   Fugl
   Målselvdeltaet er viktig trekklokalitet for fugl i Troms, særlig for siland (opptil 800 individer registrert) og laksand (opptil 8000 individer registrert). Store mengder havelle, sjøorre og måkearter observert både vår og høst. For laksand er området internasjonalt verneverdig. Vinterstid er utløpet viktig for ender og sangsvane. Området står på norsk Ramsarliste. Ornitologisk har Målselvutløpet internasjonal verneverdi.

   Fisk
   Vassdraget fører anadrom fisk og er et viktig laksevassdrag i Troms. Sjøørret finnes i utløpsområdet.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bebyggelsen består av gårder.

   Jordbruk
   Betydelige jordbruksområdet (15 %) på begge sider av elva. Beiting på noen øyer og holmer.

   Forurensning
   Målselva er lite foruresnset, men har noe forhøyede verdier av næringssalter som kommer fra landbruk og bosetning.

   Tekniske inngrep
   Vei på begge sider av elva.

  Vernestatus

   Målselvutløpet naturreservat våtmark.
   Målselva ovenfor samløpet med Barduelv er varig vernet i verneplan I.

  Tilrådninger

   Ingen ytterligere granplanting.
   Begrense hogst og jordbruk på holmene.
   Begrense uttak av sand.

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapport T-551. s 148-149.

   Fylkesmannen i Troms, 1989. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Troms fylke.

   Nortung, B. Xxxx. Vegetsjonskartlegging og floraregistrering i Målselvutløpet naturreservat.

   Strann, K.-B. 1998. Telling av vannfulg i Målselvutløpets Naturreservat. NINA Oppdragsmelding 573,

   Wartena, E.M.M. 1998. Vannkvalitet i vassdrag i Troms. Akvaplan-niva, rapport nr APN512.814.1, 56 s + vedlegg. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret