Til forsiden

Mårelvas utløp i Aursfjorden

Regine: 196.4Z (MÅRELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 163
Kommune : Målselv ( 1924)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1533-4
ØKblad : EZ262-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) EZ262-5-1 (AURSFJORDBOTN) fra 1972*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11219.21.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12230.12.3
  Havneområder1230.20
  Massetak/dagbrudd1314.20.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211316.624.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23119.61.5
  Lauvskog311233.717.8
  Barskog31231.42.4
  Blandingsskog3134.20.3
  Fjell i dagen / blokkmark3322.70.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33331.82.4
  Elver/kanaler51161.44.7
  Sjøer,vann og tjern5121.10.1
  Tidevannsflater521115.58.8
  Gruntvannsområder i sjø522126.79.7
  Hav og sjøområder52331423.9
  SUM1312.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal153.74.1
  Jordbruksareal2336.225.6
  Skog og annen fastmark3303.823.2
  Våtmarker400
  Vann5618.747.2
  SUM1312.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 18.07.1985 Flyoppgave: 8701-C11

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av glimmergneis, glimmerskifer, kalkglimmerskifer og noe marmor. Landskapet er preget av et rolig dal- og åslandskap med et markert fjellområde (Mårfjell) med høyde på ca 1300m o.h. Det er sammenhengende morenedekke i de lavere deler av dal og åslandskapet og også noe elv-breelv, hav- og fjordavsetninger i dalføret. Elva har samlet løp med aktiv meandrering i nedre del. Deltaområdet har hevete terrasser 10-15 mo.h. og bare den ytre delen er aktiv i dag. Her er det dannet en vifteformet deltaplattform ut i fjorden. Fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

   Aursfjordbotnen er delt i elveoset i vest, et flatt nes og ei bukt i øst med bekkeutløp. Mot elva danner neset en grusbanke.

  Naturfagverdier

   Flora
   Området er et middels stort strandengkompleks. På neset er det en stor strandeng med brakkvannseng innover bukta. Langs neset er standkanten saltsiveng og pøler. Flere typer havstrand forekommer. Floraen er middels artsrik og svakt sørlig preget. Saltsivenga er regionalt interessant.

   Fugl
   Gruntavannsområdene ved utløpet er lite og har en artsfattig fuglefauna.Tallrikest er lakseand.

   Fisk
   Vassdraget fører anadrom fisk.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bebyggelsen er i hovedsak gårder.

   Jordbruk
   Jordbruksarealer utgjør store deler (25 %) av deltaområdet.

   Forurensning
   Vassdraget er ikke påvirket av forurensning.

   Tekniske inngrep
   Vei går på begge sider av deltaet og ut på neset.

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Hindrum,R. & Jacobsen, K.-O. 1982. Ornitologiske registreringer i 764 01 Selfjord, 775 01 Tjuvskjær, 775 01 Gratangen, 784 1/2

   Brøstadelva/Mevatn, 791 01 Andsvatn, og 793 01 Nordfjordbotn (Fisklausvatna) i Troms. Stensilert rapport Samlet plan for forvaltning av vannressursene.

   Wartena, E.M.M. 1998. Vannkvalitet i vassdrag i Troms. Akvaplan-niva, rapport nr APN512.814.1, 56 s + vedlegg. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret