Til forsiden

Tønsvikelvas utløp i Grøttsundet

Regine: 199.21 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 165
Kommune : Tromsø ( 1902)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1534-3
ØKblad : FC273-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FC273-5-2 (TØNSVIK) fra 1968*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11218.10.7
  Områder tilknytta veg/jernbane12242.71.7
  Havneområder1230.70
  Massetak/dagbrudd13158.32.4
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1426.80.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211146.66
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23131.31.3
  Lauvskog311746.630.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333261.510.7
  Myr412133.55.4
  Sjøer,vann og tjern51213.10.5
  Tidevannsflater521259.510.6
  Gruntvannsområder i sjø522314.712.8
  Hav og sjøområder523420.917.1
  SUM2454.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1126.65.2
  Jordbruksareal2177.97.2
  Skog og annen fastmark31008.141.1
  Våtmarker4133.55.4
  Vann51008.241.1
  SUM2454.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.07.1968 Flyoppgave: 3160-E3

  Foto


  © Foto: Halvard Strand

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Blikra L.H. 1994 TROMSØ 1534-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området er amfibolitt og oligoklasitt og noe glimmergneis/glimmerskifer og marmor i øvre del av det forholdsvis begrensa nedslagsfeltet. Landskapet er en nordvestvendt dalsenkning ned mot fjorden fra et fjellområde med høyder på 700-1000 mo.h. Elveløpet er dels forgreinet (braided) og har en del bankedannelser nedover mot deltaområdet. Bunntransport av materiale dominerer. Deltasletten består dels av hevete terrasser og et aktivt deltaområde med flere munningsbanker, deltaplattform ut i fjorden og også bølgedannede banker/strandvoller. Bølgeeksponering fra nord har ført til at det er dannet strandvoller/revler med beskyttede strandsjøer bakenfor i ytterkanten av deltaet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Geofag
   Elveosen består av grovt delta, store, tørre grusbanker og ei bukt vest for elveosen. Kvartærgeologisk kart over området finnes.

   Flora
   Vest for elveosen er det ei større standeng som grenser opp mot kreklinghei. Kjosen med strandeng er beskyttet mot havet av grusbanke. Strandengen er velutviklet og av de beste strandenger i ytre strøk. Middels godt utviklede saltenger, brakkvannsenger og noen pøler. Middels artsrikt typeområde. Regionalt verneverdig botanisk.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er i stor grad bevart.

   Fugl
   Viktig rasteplass for småvadere på vårtrekk og for gressender før isgang. Området er også viktig hekkeområde for noen arter. Regionalt verneverdig ornitologisk.

   Fisk
   Elva fører noe laks og litt sjøørret.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Tettstedet Tønsvika ligger innenfor området, samt noen gårder. Det er bygd et nytt boligfelt ved Tønsvikelva med 5-6 eneboliger. Det er laget uttak for drikkevann i elvegrusen til disse boligene.

   Jordbruk
   I østre deler er det betydlige jordbruksarealer.

   Forurensning
   Vassdraget er ikke påvirket av forurensning.

   Tekniske inngrep
   Rikseveien med bru går gjennom området. Forbygginger langs elva. Det er to massetak ovenfor riksveien. Nedenfor veien er det industriområde med bla verksteder, avfallsmottak (spesialavfall, metaller). På de tørre grusbankene er det mindre inngrep som veier, små masseuttak. Området nedenfor veien er betydelig berørt. Flommen høsten 2005 brøt seg gjennom veien og til kjosen vest for utløpet. Åpningen er fylt igjen og veier er nå utbedret.

  Planstatus

   I reguleringsplan er det satt begresninger i bruk av våtmark.

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for våtmarksområde i Tønsvika, Tromsø kommune. Miljøverndepartementet 2.11.88 (?)

   Fylkesmannen i Troms, 1989. Utkast til verneplan for våtmarksomrråder i Troms fylke. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret