Til forsiden

Anjavasselvas utløp i Anjavatnet

Regine: 196.DDD (ANJAVASSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 166
Kommune : Målselv ( 1924)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 621 meter
N50blad : 1532-2
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Øvre Dividal NasjonalparkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Myrdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Målselvvassdraget ( 196/5 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 1532-2

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Myr412841.479.9
  Elver/kanaler51178.57.5
  Sjøer,vann og tjern512133.512.7
  SUM1053.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark300
  Våtmarker4841.479.9
  Vann521220.1
  SUM1053.4100.0

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Bargel T.H. 1985 ALTEVANN 1532-2

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av metasandstein, skifer, glimmergneis,glimmerskifer og grønnstein/amfibolitt og noe marmor. Landskapet er preget av et paleisk dalføre omgitt av glasiale fjellformer. Det er sammenhengende morenedekke i dalføret og mer sparsomt med løsmasser i fjellområdene. Nedslagsfeltet er lite og materialtransporten liten.

   Deltaet er et stort våtmarksområde med mindre bekkeavsetninger (fluviale), spor etter smeltevannsløp. I området er det moreneavsetninger med våtmark i forsenkningene. Elva er delvis meandrerende gjennom våtmark.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Kantvegetasjon
   Deltaet er uten inngrep og kantvegetsjonen er naturlig med vitale og frodige vierbelter langs elver og bekker.

   Fugl
   I tilknytning til området hekker flere par svartand. Sjøorre, bergand og smålom er observert og hekker trolig i området. Det er i tillegg av betydning for flere arter vadefugl.

   Fisk
   Anjavatn med innløps- og utøpselva har en god bestand av røye og en fåtallig bestand av storvokst ørret.

  Inngrep

   Området er helt uten tekniske inngrep. Det er ikke bebyggelse eller jordbruksaktivitet.

   Forurensning
   Det er ingen forurensning i nedslagsfeltet til deltaet.

  Vernestatus

   Anjavatn hører til det varig verna Målselvvassdraget. Området ligger innenfor Dividalen nasjonalpark.

  Tilrådninger:

   Området ligger langt fra vei, og må beholdes uten inngrep. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret