Til forsiden

Skittenelvas utløp i Grøtsundet

Regine: 199.31 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 167
Kommune : Tromsø ( 1902)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1534-1
ØKblad : FD274-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FD274-5-2 (LIMOBUKTA) fra 1968*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1126.20.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12210.71.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211118.111.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23117.81.8
  Lauvskog31129429.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33368.26.8
  Myr41235.93.6
  Elver/kanaler51148.54.9
  Sjøer,vann og tjern5120.50.1
  Gruntvannsområder i elver/vann51322.92.3
  Tidevannsflater52141.94.2
  Gruntvannsområder i sjø522205.720.6
  Hav og sjøområder52312612.6
  SUM996.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal116.91.7
  Jordbruksareal2135.913.6
  Skog og annen fastmark3362.236.4
  Våtmarker435.93.6
  Vann5445.544.7
  SUM996.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.07.1968 Flyoppgave: 3160-B2


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 21.08.2001

  Foto


  © Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS 291200

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av glimmergneis, glimmerskifer, kalkgglimmerskifer og eklogitt, bergarter fra den kaledonske fjellkjeden. Landskapet er en nordvendt dalsenkning mellom avrunda (paleiske) og dels glasialt prega fjell på opptil 1111mo.h. (Rundfjellet). Det er marine avsetninger i området ved fjorden og morenedekke i liene innover dalen, dels med myr. Utenom deltaområdet er det lite elveavsetninger i området. Elveløpet har en del forgreining og banker, spesielt på deltasletten. Det er store banker og øyer nær elveosen. Det er et mindre oppgrunnet område utenfor i fjorden. Topografiske forhold, strøm og bølgeaktivitet fører til at materiale som blir ut i fjorden dels blir ført bort fra deltaområdet. Formen på deltafronten er preget av bølgeeksponering og strøm (jfr. såkalt cuspate delta) .

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Fisk
   I elva er det små bestander med laks og sjøørret.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Endel hus og en campingplass nær utløpet.

   Jordbruk
   Det er jordbruksarealer øst for elva, men deler kan ligge brakk.

   Forurensning
   Det er ikke aktiviteter i nedbørfeltet som forurenser elva. Utslipp fra bebyggelse går til sjø.

   Tekniske inngrep
   Nedre del av deltaet er betydelig berørt av vei, bru, campingplass og bebyggelse.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er berørt av inngrep i de nedre delene av deltaet.

  Tilrådinger

   Det bør ikke gjøres inngrep i de øvre, intakte delene av deltaet. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret