Til forsiden

Nordkjoselvas utløp i Balsfjorden (Nordkjosbotn)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 198.A0 (NORDKJOSELVA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 168
  Kommune : Balsfjord ( 1933)
  Fylke : Troms ( 19 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1533-2
  ØKblad : FE261-5-2
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Nordkjosbotn naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Internasjonalt : RAMSAR-områdeBeskrivelse av RAMSAR
  Vassdragsvern : Nordkjoselva ( 198/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FE261-5-2 (VOLLAN) fra 1969*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11271.33.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12279.54
  Åker og fulldyrka eng/beite211341.117.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23120010.1
  Lauvskog31162.33.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3339.40.5
  Elver/kanaler51137.21.9
  Sjøer,vann og tjern5120.30
  Tidevannsflater521410.820.7
  Gruntvannsområder i sjø522690.334.8
  Hav og sjøområder52382.74.2
  SUM1985100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1150.87.6
  Jordbruksareal2541.127.3
  Skog og annen fastmark371.73.6
  Våtmarker400
  Vann51221.361.5
  SUM1985100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1969 Flyoppgave: 3380-O18

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen består av kaledonske bergarter med glimmergneis/ glimmerskifer, metasandstein, skifer og noe grønnstein/amfibolitt og marmor. Landskapet er preget av det markerte dalføret med glasiale og alpine fjellområder omkring. Dalen har brelv- og elveavsetninger og det finnes også en del morenedekke i området, spesielt i dalsenkninger. Marin grense er ca 80 mo.h. i området. Elveløpet er i hovedsak samlet, men med en del midtbanker nedover løpet. Det er en jevn overgang fra elvesletten til deltaavsetningen ut i fjordbotnen. Det som i særlig grad karakteriserer området er den store deltaplattformen ut i sjøen. Den grunner opp fjorden ca 1,5 km utover fra osen. Store deler av dette er tidevannsflater ved fjære sjø. En stor del av flatene har tydelig og sterkt forgreina dreneringsmønster. Fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet er en svært grunn fjordbotn ved utløpet av Nordkjoselva. Store ører blir synlige ved lavvann. Fjæreområdet består hovedsakelig av mudder og finkornet materiale. På sørsida av deltaområdet er det ei middels brei strandeng. Området er omgitt av dyrket mark og løvskog. Ovenfor veien ligger tettstedet Vollan.

  Naturfagverdier

   Flora
   Strandenga er artsrik med bla sørlig art som evjebrodd og elveostypen skjørbuksurt. Strandenga er uvanlig sterkt brakkvannspåvirket. Botanisk sett er dette en overgangstype mellom sørlig og nordlig type av strandeng. Den har godt utviklede soneringer av forstrand, brakkvannseng og salteng. Lokaliteten rommer også noen regionalt sjeldne brakkvannssamfunn, evjebrodd-småvasshårforstrand, skjørbuksurtforstrand og brakkvannseng med østerbotnstarr. Området er av regional verneverdi i botanisk sammenheng.

   Fugl
   Deltaet er viktig for trekk- og næringsområde for ande-, vade- og måkefugler. Måkefuglene er mest tallrike i trekktiden. Området benyttes som fjærfellingsområde for et mindre antall laksender. Ornitologisk er området lokalt verneverdig.

   Fisk
   Elva har en bra bestand med laks som til dels er storvokst. Det går noe sjøørret og sjørøye i elva.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Tettstedet Nordkjosbotn eller Vollan ligger på øversida av E6. Nedenfor veien er det lite bebyggelse.

   Jordbruk
   Store områder er tidligere eng som er i lite bruk idag.

   Forurensning
   Elva synes lite forurenset. Avløpet fra Vollan ledes via silanlegg til fjorden utenfor deltaet og påvirker området lite. Elva kan være noe påvirket av lekkasjer og avrenning fra områder ovenfor Vollan.

   Tekniske inngrep
   To bruer krysser elva. Det er forbygginger ovenfor og nedenfor bruene. E6, internvei på Vollan og deler av tettstedet Vollan ligger innenfor delta-grensene. Den vedtatte omlegging av E6 vil berøre stranda og strandenga på nordsida av elva, og sannsynligvis forringe deltaet noe.

   Kantvegetasjon
   Det er lite opprinnelig kantvegetasjon igjen i delta-området.

  Vernestatus

   Nordkjoselva er varig vernet i verneplan 3.
   Verneområdet Nordkjosbotn naturreservat omfatter strandeng og gruntområdet ved utløpet av elva. Reservatet dekker et areal på ca. 640 da, hvorav ca. 68 da landareal og ca. 572 da sjøareal. Formålet med fredningen er å bevare et middels stort strandengkompleks med tilhørende fugleliv i en fjordbotn ved munningen av ei god lakseelv.

  Tilrådinger

   Det bør ikke gjøres noen nye inngrep i deltaet nedenfor E6.

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Fylkesmannen i Troms, 1989. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Troms fylke. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret