Til forsiden

Rostadelvas utløp i Lille Rostadvatn

Regine: 196.F4 (MÅLSELVVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 169
Kommune : Målselv ( 1924)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 102.5 meter
N50blad : 1532-1
ØKblad : FF255-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Målselvvassdraget ( 196/5 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FF255-5-1 (ROSTA) fra 1973*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1127.70.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12229.51.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211223.48.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23115.60.6
  Lauvskog3111152.845.5
  Barskog312273.110.8
  Blandingsskog313105.24.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33317.40.7
  Myr41218.20.7
  Elver/kanaler511161.56.4
  Sjøer,vann og tjern512529.920.9
  SUM2534.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal137.21.5
  Jordbruksareal22399.4
  Skog og annen fastmark31548.561.1
  Våtmarker418.20.7
  Vann5691.427.3
  SUM2534.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 01.08.1985 Flyoppgave: 8701-Q36

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av kvartsitt,glimmergneis/glimmerskifer, grønnstein/amfibolitt, kalkglimmerskifer, metasandstein og øyegneis. Landskapet er dominert av vide dalfører (paleiske) og glasiale og også en del avrunda fjellformer. Inn mot Sverige har landskapet viddepreg. De høyeste fjellene når opp i ca 1500m o.h. Det er sammenhengenede morenedekke i dalføret og i dalsenkningene. Langs elva er det elveavsetninger. Elveløpet er samlet og slynger seg gjennom dalen. Det er noen forgreininger og midtbanker og spor etter tidligere meandrering på deltasletten. Bare en liten del av deltaområdet er aktiv i dag, og her er det dannet en mindre oppgrunning i elveosen. Bølgepåvirkning har dannet strandvoller/sandstrand ut mot vatnet. Ytre del av elveløpet er delvis forbygd.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Deltaområdet er dekt av skog, bortsett fra mindre jordbruksarealer. Skogen består av bjørk, blandingsskog og barskog. Den naturlige flora og fauna er sannsynligvis intakt i deler av skogen.

   Fugl
   Deltaområdet kan være av betydning for flere arter ender og vadere, samt for lom og sangsvane under trekk.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er intakt i mesteparten av deltaet.

   Fisk
   Rostadelv er lakseførende. Lille Rostadvatn har gode bestander av fisk og er et populært sportsfiskevatn.

   Pattedyr
   Deltaet ligger i områder der bjørn, jerv og gaupe finnes.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bebyggelsen er knyttet til et par gårder øst for elva.

   Jordbruk
   Kun mindre områder av deltaet er dyrka mark. Ovenfor deltaet langs elva er det jordbruksområder.

   Forurensning
   Elva er lite forurenset, men det kan være noe avrenning fra jordbruk.

   Tekniske inngrep
   En mindre vei med bru over elva går gjennom deltaet. Det er forbygging langs vestre bredd fra brua til vatnet. Ved brua er det også forbygginger på begge sider av elva.

  Vernestatus

   Rostadvatn og Rostadelva hører til det varig vernede Målselvvassdraget.

  Tilrådninger

   Det er ønskelig at dagens tilstand beholdes i de urørte delene av deltaet. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret