Til forsiden

Lakselvs utløp i Lakselvbukta

Regine: 203.52 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 170
Kommune : Tromsø ( 1902)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1533-1
ØKblad : FF266-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Lakselvbukt naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FF266-5-3 (SKJÅBERGET) fra 1968*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.60
  Områder tilknytta veg/jernbane12219.71.4
  Massetak/dagbrudd1319.60.7
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1414.60.3
  Åker og fulldyrka eng/beite21155.23.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23119.61.3
  Lauvskog311130.39
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333217.414.9
  Myr412283.119.5
  Elver/kanaler511124.98.6
  Sjøer,vann og tjern5120.20
  Gruntvannsområder i elver/vann513116.78
  Tidevannsflater521258.417.8
  Gruntvannsområder i sjø522123.18.5
  Hav og sjøområder52391.96.3
  SUM1455.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal134.52.4
  Jordbruksareal274.85.1
  Skog og annen fastmark3347.723.9
  Våtmarker4283.119.5
  Vann5715.249.1
  SUM1455.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.07.1968 Flyoppgave: 3160-V6

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7 25.07.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av fyllitt, glimmerskifer, glimmergneis, marmor og, på østsiden av dalen gabbro/amfibolitt. Landskapet er preget av iseroderte dalfører og glasiale og alpine fjellformer. Løsmassedekningen er sparsom i fjellområdene, mens dalføret har breelv- og elveavsetninger og dels sammenhengende morenedekke. Marin grense er ca 70-80 mo.h. i området. Elveløpet er dels meandrerende og har enkelte markerte midtbanker. Deltasletten er en jevn flate , dels med store myr- og forsumpa områder. I elveløpet er det markerte banker i øvre del av deltasletten. Ut i fjorden er et stort oppgrunnet område (deltaplattform) som strekker seg ca 500m utover fra elveosen.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

   Lakselvbukt er en godt skjermet bukt ved utløpet av Lakselv i Tromsø kommune. I deltaet har både Lakselv og en bekk sine utløp. Bekken renner nederst gjennom et stort myrområde.

  Naturfagverdier

   Geofag
   Øst for Lakselv er det lagt opp en stor grusbanke. Øst for denne er det en mudderflate med standeng. Grusbankene virker stabile.

   Flora
   Nedre del (naturreservatet) er et stort strandengkompleks med vegetasjon av nordlig type. Artstallet er middels. Dette er typeområde med mange plantesamfunn og velutviklede soneringer fra salteng til brakkvannseng, samt med pøler og strandmyr. Det er jevne overganger fra salteng til kreklinghei. Trådtjønnakspøler, som er sjeldent i Troms, er godt utviklet. Balansen mellom salttolerant og ikke-tolerant vegetasjon er meget instruktiv. Området karakteriseres botanisk som spesialområde og er regionalt verneverdig.

   Fisk
   Lakselva er et godt sjørøyevassdrag med noe laks.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Kun enkeltgårder.

   Jordbruk
   Små arealer er berørt av jordbruk. Deler er middels beitepåvirket.

   Forurensning
   Vassdraget er ikke påvirket av forurensning.

   Tekniske inngrep
   Vei på østsida av Lakselv, som krysser bekken med bru. Flere mindre masseutak. Lite andre inngrep.

   Kantvegetasjon
   Sannsynligvis godt bevart.

  Vernestatus

   Naturreservatet utgjør nedre del av deltaet. Formål er å verne et stort standkompleks med tilhørende fugleliv ved elveutløp i en godt skjermet bukt i indre del av en fjord

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Fylkesmannen i Troms, 1989. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Troms fylke. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret