Til forsiden

Signaldalselvas utløp i Storfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 204.7 Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 172
  Kommune : Storfjord ( 1939)
  Fylke : Troms ( 19 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1633-4
  ØKblad : FH262-5-1
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FH262-5-1 (HATTENG) fra 1977*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11277.51.4
  Områder tilknytta veg/jernbane122108.22
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14112.20.2
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14224.10.4
  Åker og fulldyrka eng/beite211545.59.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231107.32
  Lauvskog311718.613.1
  Barskog312601.911
  Blandingsskog31359.91.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333621.211.3
  Myr41228.80.5
  Elver/kanaler511376.86.9
  Gruntvannsområder i elver/vann5134.20.1
  Tidevannsflater5211181.721.6
  Hav og sjøområder5231014.818.5
  SUM5483100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal12224
  Jordbruksareal2652.811.9
  Skog og annen fastmark32001.636.5
  Våtmarker428.80.5
  Vann52577.547
  SUM5483100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.07.1977 Flyoppgave: 5525-AN00001

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7 25.07.2000

  Foto


  © Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS VF11339

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av glimmerskifer og glimmergneis, kalkstein/marmor og kvartsskifer/meta-arkose med mer. Landskapet er preget av iseroderte daler, alpine og glasiale fjellformer. Fjellene når opp i ca 1500 mo.h. Dalføret har løsmasser av hav-fjordavsetninger og breelv-og elveavsetninger. Særlig store løsmasser er knyttet til dalfyllingen i Signaldalen. Elveløpet i Signaldalen er samlet med velutviklet meandrering utover elvesletten og deltasletten i nedre del av løpet. I Kitdalen er elva dels forgreinet og har mange banker i nedre del av løpet. Utløpet av hovedelva er utvidet i nedre del av løpet med banker, inkludert munningsbanke og tidevannsflater/ deltaplattform ut i sjøen. Deltaet fra elva i Kitdalen har bygd seg ut fra øst med et forgreinet løpsmønster i munningen. Området har også hevete terrasser og det er også spor av bølgedannede banker/strandvoller. Deltaet er et klassisk delta, dominert av bunntransportert materiale, men har en komplisert oppbygning pga. av de ulike vassdragene som munner ut i det samme området. Fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet omfatter uløpet av både Signaldalselva og Kitdalselva. Signadaleselva meandrerer gjennom deltaet. Balsfjordelva renner inn i Signaldalselva nær utløpet.

  Naturfagverdier

   Flora
   Området er et stort strandengkompleks, og er typeområde med omfattende soneringer for saltenger og brakkvannsenger, samt endel pøler. Deler kan være lokalt verneveredig.

   Fugl
   Området fungerer som trekkområde vår og høst, og som næringsområde sommerstid for vadefugl og andefugler. Laksand og siland er viktigste arter.

   Fisk
   Signaldalselva har bra med laks og sjørøye. I Kitdalselva er det lite anadrom fisk.

  Inngrep

   Bebyggelse
   De nordlige deler av tettstedet Oteren med gårder og husklynger.

   Jordbruk
   Betydelige arealer er dyrka mark (12 %). Beiteland i utmark.

   Forurensning
   Vassdraget er ikke påvirket av forurensning.

   Tekniske inngrep
   E6 går gjennom området, med fylling mot Signaldalselva, og med bru over Kitdalselva. Endel forbygginger.

  Tilrådninger

   Eventuell ny riksvei til Lyngseidet må ikke redusere de naturfaglige verdiene.

  Litteratur

   Møller, J. & al. 1986. Kvartærgeologiske verneverdige områder i Troms. Tromura Naturvitenskap nr 49,

   Wartena, E.M.M. 1998. Vannkvalitet i vassdrag i Troms. Akvaplan-niva, rapport nr APN512.814.1, 56 s + vedlegg.


  ©Statens kartverk 1:50000, Grunnlag N50 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret