Til forsiden

Lyngsdalselvas utløp i Lyngen

Regine: 204.52 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 173
Kommune : Lyngen ( 1938)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1633-4
ØKblad : FJ266-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Lyngsdalselva ( 204/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FJ266-5-2 (FURUFLATEN) fra 1977*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11253.88.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12218.52.8
  Åker og fulldyrka eng/beite21163.39.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23142.46.4
  Lauvskog311118.918
  Barskog31218.42.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33310315.6
  Myr4128.61.3
  Elver/kanaler51116.12.4
  Sjøer,vann og tjern5120.30
  Tidevannsflater52183.612.6
  Hav og sjøområder523134.820.4
  SUM661.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal172.310.9
  Jordbruksareal2105.716
  Skog og annen fastmark3240.336.3
  Våtmarker48.61.3
  Vann5234.835.5
  SUM661.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 15.07.1995 Flyoppgave: 11844-F6

  Foto


  © Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS VF11333

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består hovedsakelig av kaledonske fjellkjedebergarter som gabbro/amfibolitt i fjellområdene og glimmerskifer/glimmergneis i lavere områder. Landskapet er preget av et markert dalføre med bratte dalsider og fjellområder med alpine og glasiale former(Lyngsalpene). Det er flere mindre isbreer i nedslagsfeltet. Fjellene når opp i 15-1600 mo.h. Dalføret har en kort og relativt bratt gradient ut mot havet. Elva har dels et forgreinet løp (braided) med mange banker og trolig også en betydelig transport av breslam. Bakenfor og dels i deltaområdet er det hevete terrasser. Deltasletten er bygget ut i fjorden i vifteform. Det er en karakteristisk munningsbanke i utløpet og en mindre deltaplattform utenfor. Det er noe bølgepåvirkning i deltaet og formen langs kystkonturen er avrundet. Fjordsidedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet er en del berørt av industri og fyllinger. På høyre side nedstrøms er det lite igjen av naturlig terreng. På venstre side nedstrøms er det imidlertid en del intakte områder igjen. Vassdraget er brepåvirket og er i perioder sterkt masseførende.

  Naturfagverdier

   Kantvegetasjon
   Nedenfor brua er det ikke kantvegetasjon. Ovenfor brua er kantvegetasjonen relativt intakt.

   Fisk
   Vassdraget fører ikke anadrom fisk.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Tettstedet Furuflaten ligger i deltaområdet.

   Jordbruk
   Det er mindre jordbruksarealer innenfor deltaområdet.

   Forurensning
   Elva er lite forurenset, men det kan være avrenning fra bebyggelse og fra utfyllingen ved utløpet.

   Tekniske inngrep
   Tettstedet Furuflaten ligger ved elva. Riksvei med bru krysser deltaet. Nedenfor veien sør for elva er det ei steinutfylling. Nedenfor veien er det et industriområde som omfatter mesteparten av neset ved utløpet av elva. På industriområdet er det bl.a. plastfabrikk, jernindustri. Det tas ut en del grus i nedre partier.

  Vernestatus

   Lyngsdalselva er varig vernet i verneplan 1.

  Tilrådinger

   Kantvegetasjonen ovenfor brua bør beholdes intakt. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret