Til forsiden

Skibotnelvas utløp i Storfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 205.1 Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 175
  Kommune : Storfjord ( 1939)
  Fylke : Troms ( 19 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1633-4
  ØKblad : FK265-5-3
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Verneplan KystFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FK265-5-3 (SKOGGÅRD) fra 1977*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112203.83.5
  Områder tilknytta veg/jernbane122107.41.8
  Havneområder1230.60
  Massetak/dagbrudd1313.50.1
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14111.30.2
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1429.50.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211480.28.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231107.21.8
  Lauvskog311358.56.1
  Barskog3121631.227.7
  Blandingsskog31365.21.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333737.512.5
  Myr41217.50.3
  Elver/kanaler511122.52.1
  Sjøer,vann og tjern5126.90.1
  Tidevannsflater5211137.819.3
  Gruntvannsområder i sjø522242.24.1
  Hav og sjøområder523638.810.9
  SUM5881.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1336.15.7
  Jordbruksareal2587.410
  Skog og annen fastmark32792.447.5
  Våtmarker417.50.3
  Vann52148.236.5
  SUM5881.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.07.1977 Flyoppgave: 5525-AO00003

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7 25.07.2000

  Foto


  © Foto: Tove Hellem


  © Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS VF11334

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av glimmergneis/glimmerskifer og dels marmor i de ytre deler av nedslagsfeltet og diorittisk til granittisk gneis i de indre deler av området. Landskapet er preget av gamle/avrunda (paleiske)fjellformer, dels glasiale og med viddepreg i de øvre deler av området. Dalføret er bredt i nedre del og har løsmasser av brelv-elveavsetninger og noe hav-og fjordavsetninger, ellers er løsmassedekningen sparsom i fjellområdene, med unntak av noen moreneområder indre deler. Elveløpet er dels forgreinet med mange banker, i nedre del mer samlet, med noe meandrering. Deltasletten har hevete terrasser og spor etter tidligere løp. Elveløpet har nær utløpet flere midtbanker, innersvingbanker og munningsbanker. I osen har elva også et forgreinet løp mellom flere store øybanker og mange mindre banker utover deltaplattformen, noen av disse er preget av bølgepåvirkning. Deltaplattformen ut i sjøen danner en stor vifteformet flate, delvis tidevannsflate.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Ytre deler er grus- og leirstrand . Mange elveører (grus) med lite eller ingen vegetasjon. Strandenger i beskyttede viker. Middels artsrikdom. Stort areal med velutvikla og variert strandeng med mange plantesamfunn, og forekomst av flere regionalt sjeldne plantesamfunn og arter. Verneverdiene er også knyttet til forekomst av 7 sjeldne vegetasjonstyper, bla brakkvannspøler, salturtsamfunn, skjørbuksurtforstrand. Artsammensetningen er noe sørlig, med flere varmekjære arter (salturt, saltblendel, strandkryp). Noen regionlat sjeldne arter finnes. Overganger fra ferskavnnsør til grusstrand er interessant, men delvis berørt av elveforbygging. Deltaet er spesialområde for flere arter på sin nordgrense. Området er nasjonalt verneverdig.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er i stor grad intakt.

   Fisk
   Endel laks, lite sjøørret og sjørøye. Elva er infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Skibotn sentrum ligger innenfor området. Campingplasser, bensinstasjon og gårder nær elva og utløpet.

   Jordbruk
   Betydlige jordbruksarealer med gårder langs elva. Stedvis sterkt beitet.

   Forurensning
   Vassdraget er ikke påvirket av forurensning.

   Tekniske inngrep
   Skibotnelva er regulert. E6 og sideveier gjennom deler av området. Tekniske inngrep knyttet til Skibotn sentrum. Endel forbygginger, grustak.

   Tilrådning:
   Det er ikke ønskelig at ev. ny E6 legges nedenfor dagens E6

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Fylkesmannen i Troms, 1989. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Troms fylke.


  ©Statens kartverk 1:50000, Grunnlag N50 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret