Til forsiden

Kåfjordelvas utløp i Kåfjorden

Regine: 206.A2 (KÅFJORDVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 177
Kommune : Kåfjord ( 1940)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1633-1
ØKblad : FN267-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FN267-5-2 (BIRTAVARRE) fra 1978*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11277.94.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12253.32.8
  Massetak/dagbrudd1318.20.4
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14110.90.6
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14213.60.7
  Åker og fulldyrka eng/beite211234.912.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231220.811.7
  Lauvskog311287.215.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333351.618.6
  Elver/kanaler51172.93.9
  Sjøer,vann og tjern5124.10.2
  Gruntvannsområder i elver/vann5133.10.2
  Tidevannsflater521209.711.1
  Gruntvannsområder i sjø522108.45.7
  Hav og sjøområder523230.412.2
  SUM1886.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1163.98.7
  Jordbruksareal2455.724.2
  Skog og annen fastmark3638.833.9
  Våtmarker400
  Vann5628.633.3
  SUM1886.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 21.07.1978 Flyoppgave: 1955-1806

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen i nedslagsfeltet består av glimmergneis/glimmerskifer i ytre deler, lokalt marmor, i indre deler av området er det metasandstein, skifer, kvartsitt og gabbro/amfibolitt. Landskapet er preget av glasiale fjellformer ut mot fjorden og paleiske former og viddepreg i indre deler.Dalen er markert og smal/bratt i øvre del. Løsmassedekningen er sparsom i de ytre deler, med unntak av elveavsetningen i dalen. Indre deler av området har dels sammenhengende morenedekke. Elveløpet ha en del områder nedover dalen med forgreinet løp. Elvesletten /dalfyllingen går jevnt over i deltaavsetningen. På deltasletten ligger elveløpet inn mot fjellfoten på sørvestsiden av dalen. Løpet har her mange banker, forgreininger og i munningen er det spor av tidligere løp. En oppgrunnet deltaplattform med tydelige dreneringsspor er dannet ut i fjorden. Fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

   Kåfjordelva og en bekk har sitt utløp i deltaet. Ferskvannstilsig i tillegg gjør at deltaet er sterkt ferskvannspåvirket.

  Naturfagverdier

   Geofag og Flora
   Stranda er sterkt ferskvannspåvirket, ytterst med grus/sandstrand. Strandeng av forskjellige typer som går over i strandmyr innenfor. Gras/starr-enger dominerer. Vanlige arter finnes, samt fjellvalmue (Papaver radicatum) ssp. hyperboreum).

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er i stor grad intakt, unntatt langs deler av bekken.

   Fisk
   Elva har en brukbar bestand av laks.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Deltaet omfatter deler av Birtavarre tettsted med infrastruktur, bensinstasjon mm. Denne delen av deltaet får preg av et tettsted kombinert med gårder.

   Jordbruk
   Det er betydelige jordbruksarealer (24 %) innenfor deltagrensene. Beiting på utmark. Dyrka mark preger området ovenfor veien, områdene nedenfor veien er påvirket av beiting.

   Forurensning
   Vassdraget er lite påvirket av forurensning, men kan ha svakt forhøyede verdier av bakterier og næringssalter fra avrenning fra kloakk/jordbruk.. Strandengene er karakterisert som forurensningspåvirket.

   Tekniske inngrep
   Ny E6 med store utfyllinger er bygd nedenfor den gamle veien. Store arealer er dekt med sprengmasse fra tunnell-drift. E6 med bruer over elva og bekken krysser deltaet. Veier og stikkveier knyttet til tettstedet og gårdene. Industriområde med massetak. Totalt er deltaområdet betydelig berørt, unntatt de lavestliggende delene. Vannføringen i elva er redusert vannkraftutbygging av Guolasjavre med kraftstasjon i Kåfjorddalen.

  Tilrådninger

   De lavestliggende delene er fortsatt relativt uberørt, og bør forbli slik. Det bør ikke tillates nye tekniske inngrep i de små urørte arealene.

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983.
   Havstrand i Troms, botaniske verneverdier.
   Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Wartena, E.M.M. 1998.
   Vannkvalitet i vassdrag i Troms.
   Akvaplan-niva, rapport nr APN512.814.1, 56 s + vedlegg. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret